API ZRK

API umożliwia wyświetlanie bazy ZRK w formacie XML

Lista kwalifikacji

API stosuje stronicowanie, wyświetlając za jednym razem listę do 100 pozycji. Aby wyświetlić odpowiednią stronę, należy wprowadzić jej numer rozpoczynając od 1. W przypadku odwołania do strony o numerze przekraczającym całkowitą liczbę stron zostanie zwrócona pusta strona.

Parametry wyjściowe:
 • {id} - identyfikator kwalifikacji w bazie ZRK
 • {nazwa} - pełna nazwa kwalifikacji (art. 83 ust. 1 pkt 1, lit. a)
Pojedyncza kwalifikacja

Aby wyświetlić, należy wprowadzić identyfikator kwalifikacji w bazie ZRK.

Parametry wyjściowe:
 • {id} - identyfikator kwalifikacji w bazie ZRK
 • {rodzaj} - wskazanie, czy kwalifikacja jest kwalifikacją pełną (wartość = 1) czy cząstkową (wartość = 2)
 • {status} - wskazanie, czy kwalifikacja jest kwalifikacją włączoną, funkcjonującą, zawieszoną czy archiwalną
 • {kod} - unikalny identyfikator kwalifikacji w systemie ZRK [na 2020 rok planowana jest zmiana zapisu kodu kwalifikacji]
 • {nazwa} - pełna nazwa kwalifikacji (art. 83 ust. 1 pkt 1, lit. a)
 • {poziom} - przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji w zakresie 1-8 (art. 83 ust. 1 pkt 1, lit. c)
 • {dziedzina} - kod dziedziny kształcenia, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (art. 15 ust. 1 pkt. 7)
 • {pkd} - kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (art. 15 ust. 1 pkt 7)
 • {polon} - numeracja kwalifikacji powiązanych z POL-on (wartości identyfikujące kategorię kwalifikacji: dyplomy ukończenia studiów [1-14054, 2147483647], po studiach podyplomowych [555555555], po szkołach zawodowych [1111111111], uregulowane [222222222], rynkowe [NULL], rynkowe w rzemiośle [444444444], inne kwalifikacje (np. dyplom ukończenia szkoły podstawowej) [333333333])
 • {charakterystyka} - charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca tą kwalifikację (w zakresie 1-8, art. 83 ust. 1 pkt 1, lit. f)
 • {podobne} - odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze (art. 83 ust. 1 pkt 1, lit. n)
 • {perspektywy} - typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji (art. 83 ust. 1 pkt 1, lit. m)
 • {poprzedzające} - wymagane kwalifikacje poprzedzające
 • {wymagania} - wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację (art. 83 ust. 1 pkt 1, lit. j)
 • {ramy_sektorowe} - odniesienie do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji (art. 83 ust. 1 pkt 1, lit. d)
 • {podstawa} - podstawa prawna przyznawania kwalifikacji
 • {efekty} - efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji art. 83 ust. 1 pkt 2)
 • {podmiot_zglaszajacy} - identyfikator podmiotu w bazie ZRK, który wystąpił o włączenie kwalifikacji rynkowej (art. 83 ust. 1 pkt 7)
 • {podmiot_odpowiedzialny} - minister, który odpowiada za kwalifikację (art. 16 ust. 1)
 • {okres_waznosci} - okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji
 • {termin_waznosci} - termin dokonywania przeglądu kwalifikacji (art. 83 ust. 1 pkt 1, lit. q)
 • {uprawnienia} - uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji (art. 83 ust. 1 pkt 1, lit. g)
 • POPRZEDZAJACY
  • {id_back} - identyfikator kwalifikacji poprzedzającej w bazie ZRK
 • ZESTAWY
  • {id_zestaw} - identyfikator zestawu umiejętności w bazie ZRK
 • PODMIOTY
  • {id_iunk} - identyfikator podmiotu posiadającego uprawnienia do nadawania kwalifikacji (IC)
  • {id_puez} - identyfikator podmiotu uprawnionego do ewaluacji zewnętrznej (PZZJ)
Zestaw umiejętności

Aby wyświetlić, należy wprowadzić identyfikator zestawu umiejętności w bazie ZRK.

Parametry wyjściowe:
 • {id_zestaw} - identyfikator zestawu umiejętności w bazie ZRK
 • {zestaw} - pełna nazwa zestawu umiejętności
 • UMIEJETNOSCI
  • {id} - identyfikator umiejętności w bazie ZRK
  • {nazwa} - pełna nazwa umiejętności
Lista podmiotów

API stosuje stronicowanie, wyświetlając za jednym razem listę do 100 pozycji. Aby wyświetlić odpowiednią stronę, należy wprowadzić jej numer rozpoczynając od 1. W przypadku odwołania do strony o numerze przekraczającym całkowitą liczbę stron zostanie zwrócona pusta strona.

Parametry wyjściowe:
 • {id} - identyfikator podmiotu w bazie ZRK
 • {nazwa} - pełna nazwa podmiotu
Pojedynczy podmiot

Aby wyświetlić, należy wprowadzić identyfikator podmiotu w bazie ZRK.

Parametry wyjściowe:
 • {id} - identyfikator podmiotu w bazie ZRK
 • {nazwa} - pełna nazwa podmiotu (art. 83 ust. 1 pkt 3 i pkt 4)
 • {ulica} - adres siedziby podmiotu: ulica, numer budynku i lokalu (art. 83 ust. 1 pkt 3 i pkt 4)
 • {kod} - adres siedziby podmiotu: kod pocztowy (art. 83 ust. 1 pkt 3 i pkt 4)
 • {miejscowosc} - adres siedziby podmiotu: miejscowość (art. 83 ust. 1 pkt 3 i pkt 4)
 • {nip} - identyfikator NIP (numer identyfikacji podatkowej) podmiotu (art. 83 ust. 1 pkt 3 i pkt 4)
 • {regon} - identyfikator REGON (numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej) podmiotu (art. 83 ust. 1 pkt 3 i pkt 4)
 • {krs} - identyfikator KRS (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym) podmiotu (art. 83 ust. 1 pkt 3 i pkt 4)
IBE ZRK