19 lipca 2017 r. Zintegrowany System Kwalifikacji wzbogacił się o kolejną kwalifikację. W tym dniu Minister Infrastruktury i Budownictwa włączył do niego kwalifikację pt. "Montowanie stolarki budowlanej". Jest to pierwsza kwalifikacja rynkowa, która znalazła się w Systemie - czyli taka, która została zgłoszona przez podmiot prywatny w odpowiedzi na zidentyfikowaną potrzebę rynku.

Kwalifikacja opisuje m. in. jaka wiedza i umiejętności są wymagane od osób, które montują okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i kraty, a także opisuje sposób ich sprawdzania. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje certyfikat. Co ważne, aby przystąpić do egzaminu, nie jest konieczne wcześniejsze odbycie szkolenia lub kursu. Do egzaminu może przystąpić osoba, która samodzielnie nauczyła się wykonywać zadania opisane kwalifikacją, np. w wyniku wykonywanego zawodu.

Na egzamin będzie się można zgłaszać się do Instytucji Certyfikującej - w chwili obecnej taka jeszcze nie została wyznaczona, a Minister Infrastrukury i Budownictwa prowadzi na nie nabór. Szczegóły naboru wniosków Minister zamieścił na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Instrukcja jego wypełniania jest z kolei dostępna pod tym adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/dokumenty-komunikaty/dokumenty/30-instrukcja-dla-podmiotow-wnioskujacych-o-nadanie-uprawnien-do-certyfikowania-kwalifikacji

Pierwsza uczelnia wyższa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) wystąpiła do Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z prośbą o opinię w sprawie zaproponowanego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych. Jest to kolejny etap w rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.

Zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji uczelnie wyższe, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze mają możliwość włączania kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych do ZSK. Włączenie kwalifikacji do ZSK oznacza, że uczelnia na świadectwie może nadrukować znak poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Taka kwalifikacja staje się porównywalna z innymi kwalifiakcjami włączonymi do ZSK, a także może zostać z łatwością porównana z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach, które podobnie jak Polska, odniosły swoje ramy kwlaifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Osoba posługująca się takim świadectwem ma większe możliwości w prezentowaniu swoich umiejętności, a pracodawca ją zatrudniający korzysta z tego faktu poprzez łatwiejsze zaprezentowanie swojego zespołu.

Włączenie kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) jest bardzo proste i w przeciwieństwie do kwalifikacji rynkowych nie wymaga wnoszenia opłat. Proces ich włączania został opisany w artykule "Włączanie kwalifikacji podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji".

Informacja dotyczy włączania przez uczelnie kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikacje te mogą być także nadawana przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze. Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przebiega według określonego schematu.

 

I Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i włączenie kwalifikacji do ZSK

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) uczelnie mogą włączyć do ZSK kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, jeżeli został im przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Do przypisania poziomu PRK do tych kwalifikacji stosuje się odpowiednio art. 21 ustawy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1321). Można wyróżnić następujące etapy tego procesu:

 

  1. powołanie przez senat uczelni zespołu ekspertów do porównania wymaganych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się (efektów kształcenia) z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia oraz przygotowanie przez ten zespół ekspertów rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji – zasady określenia składu zespołu zawarte są w rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
  2. przedłożenie Radzie Interesariuszy (Przewodniczącemu Rady Interesariuszy) rekomendacji zespołu ekspertów wraz z tabelą zgodności, o której mowa w § 11 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2016 r., do opinii Rady Interesariuszy ZSK – zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy
  3. w przypadku pozytywnej opinii Rady Interesariuszy – zob. pkt 5,
  4. w przypadku negatywnej opinii Rady Interesariuszy – powtórne porównanie przez zespół ekspertów efektów uczenia się z charakterystykami poziomów PRK i wydanie ponownej rekomendacji z odniesieniem do stanowiska Rady,
  5. podjęcie przez senat uczelni uchwały/uchwał dotyczących
    1. przypisania poziomu PRK ustalonego w rekomendacji (lub ponownej rekomendacji) zespołu ekspertów do danej kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych (art. 28 ust. 1 pkt 15 a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
    2. włączenia danej kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych do ZSK (art. 28 ust. 1 pkt 15 b ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

II Umieszczenie informacji o kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych włączonej do ZSK w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

 

Po podjęciu uchwały/uchwał o przypisaniu danej kwalifikacji poziomu PRK i włączeniu jej do ZSK, uczelnie informują podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o włączeniu kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych do ZSK (art. 13 ust. 3 ustawy), przekazując mu informacje o tej kwalifikacji w celu dokonania przez ten podmiot odpowiedniego wpisu w ZRK (art. 84 ust. 4 ustawy o ZSK).

Zakres przekazywanych informacji o kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. poz. 1204). Informacje te przekazuje się do ZRK za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 82 ust. 3 ustawy).

Osoba rejestrująca kwalifikację musi mieć pisemne upoważnienie do reprezentowania uczelni w ZRK, podpisane przez rektora lub osobę upoważnioną. W celu zarejestrowania kwalifikacji, osoba ta zakłada konto w systemie informatycznym ZRK (poprzez formularz rejestracji). Umożliwia to wypełnienie odpowiedniego formularza danymi dotyczącymi włączonej kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych. Do formularza należy dołączyć uchwałę/uchwały o przypisaniu poziomu do tej kwalifikacji oraz o jej włączeniu do ZSK.

 

Szczegółowa instrukcja dla podmiotów rejestrujących w ZRK kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych

Formularz pomocniczy do przygotowania opisu kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja VCC oraz Petra Consulting zapraszają na konferencję pt.: „Kwalifikacje zawodowe dla rynku pracy – wyzwania i źródła finansowania”. Spotkanie to odbędzie się w 28 marca w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, przy ulicy Piotra Wysockiego 29. Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli pracodawców oraz instytucji związanych z rynkiem pracy i edukacji.

Informacji na temat konferencji udzielają:

Edyta Migałka, Fundacja VCC, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., gsm 514 601 858

Aleksandra Skibińska, Petra Consulting, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 74 664 79 59

Więcej szczegółowych informacji w agendzie spotkania.

Formularz zgłoszeniowy.

 

 

Włącz się do wspólnego tworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych i weź udział w bezpłatnym seminarium konsultacyjnym w Warszawie 23 marca 2017 r. lub 6 kwietnia 2017 r.

Konsorcjum Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Instytutu Analiz Rynku Pracy Sp. z o. o. opracowuje na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych (SRK UR). Wypracowana propozycja zakłada, że projektowana rama kwalifikacji usług rozwojowych obejmuje wszystkie specyficzne i kluczowe kompetencje twórców, organizatorów i realizatorów usług wsparcia rozwoju poprzez uczenie się. Kompetencje dotyczą różnych form i metod, a zwłaszcza: szkoleń i treningu, doradztwa, coachingu, mentoringu, instruktażu, facylitacji i moderowania, wsparcia samodzielnego uczenia się, tworzenia i udostępniania treści i narzędzi edukacyjnych, walidacji i potwierdzania efektów uczenia się.

Udany projekt stworzenia Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych będzie ważnym krokiem na drodze dalszej profesjonalizacji rynku, podnoszenia jakości usług rozwojowych i wiarygodności firm i osób które przyjmują rolę wspierania innych w procesie uczenia się przez całe życie.

Osoby zainteresowane udziałem w seminariach konsultacyjnych, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 20 marca 2017 r. na 1. termin (23.03) i 31 marca na 2. termin (6.04).

Program spotkania i formularz zgłoszenia

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dodatkowymi materiałami:

- list polecający wykonawców i Instytutu Badań Edukacyjnych

- wprowadzenie – czym są sektorowe ramy kwalifikacji?

 

 

Dane kontaktowe

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8
    01-180 Warszawa

+48 22 24 17 100

+48 22 24 17 111

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoś sugestię, błąd