09.10.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowy z Grupą Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadającej jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

12.03.2019 – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał pozytywną decyzję nadającą Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca”.

24.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

19.12.2018 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

26.04.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami kadrowymi", złożony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce został przekazany do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

26.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

04.12.2019 – Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję nadającą Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

15.07.2019 – Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez „TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE ANNA TROCZYŃSKA”, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

10.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

15.05.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w wyroby medyczne”, złożony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

15.05.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED został przekazany do Ministra Zdrowia.

16.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

28.12.2018 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

1.05.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia ”, złożony przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

14.11.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Zarządzanie pracą restauracji” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Sportu i Turystyki umowy z Instytutem Turystyki Spółka z o.o., nadającej mu uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

02.10.2019 – Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję nadającą Agencji Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Zarządzanie pracą restauracji”.

19.07.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie pracą restauracji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

16.07.2019 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

07.06.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „ Zarządzanie pracą restauracji ”, złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

07.06.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

07.11.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

09.07.2019 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję nadającą Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji.

21.05.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.07.2018 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

22.06.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi", złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej został przekazany do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

22.06.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej został przekazany do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Zgłoś sugestię, błąd