Processing...

Świadectwo dojrzałości
kwalifikacja pełna
4

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Do egzaminu maturalnego może przystąpić osoba posiadająca wykształcenie średnie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego i technikum art. 9 ust.1. pkt 3) lit. b) i c) oraz art. 11 a ust. 4 w związku z art. 3 pkt 21 c) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425”. Po ukończeniu uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1206) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112051206 oraz po złożeniu deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego zgodnie z § 32-34 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U.2015.959) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000959.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977+2014%2409%2401&min=1. Świadectwo dojrzałości wydawane jest zgodnie z art. 44zzl ust. 1 i ust. 4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo
Świadectwo
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca