Processing...

Świadectwo ukończenia gimnazjum
kwalifikacja pełna
2

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Zgodnie z art. 44q ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)” http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425. W przypadku osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania gimnazjum dla dorosłych warunkiem dopuszczenia do egzaminów zgodnie z § 3. pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.2012.188 z późn. zm.) jest ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000188
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977+2014%2409%2401&min=1.


Wyświetlone 1-2 z 2.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Każde gimnazjum(brak wartości)aktywny
2okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo
Świadectwo
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca