Processing...

Technik geodeta (311104)
kwalifikacja pełna
4

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów; 4) wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości; 5) zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości; 6) wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35)
  • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34)
  • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć technikum lub szkołę policealną w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono dana kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; 2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; 3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów; 4) wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości; 5) zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości; 6) wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne(brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów(brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik geodeta - PKZ(B.l).(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca