Processing...

Technik rybołówstwa morskiego (315215)
kwalifikacja pełna
5

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rybołówstwa morskiego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i realizowania podróży oraz połowów morskich; 2) realizowania procesów ładunkowych na statku rybackim; 3) eksploatowania siłowni okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych na statku rybackim.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Lista
  • Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim (R.12.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć technikum lub szkołę policealną w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie może odbywać wyłącznie w szkole dla młodzieży.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rybołówstwa morskiego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i realizowania podróży oraz połowów morskich; 2) realizowania procesów ładunkowych na statku rybackim; 3) eksploatowania siłowni okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych na statku rybackim.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)(brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik rybołówstwa morskiego i innych (PKZ(A.r))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca