Processing...

Technik żeglugi śródlądowej (315216)
kwalifikacja pełna
5

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żeglugi śródlądowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i wykonywania prac związanych z prowadzeniem bezpiecznej żeglugi; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń na statku.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych (A.38.)
  • Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych (A.37.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć technikum lub szkołę policealną w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono dana kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.Kształcenie powinno odbywać się wyłącznie w szkole dla młodzieży.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żeglugi śródlądowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i wykonywania prac związanych z prowadzeniem bezpiecznej żeglugi; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń na statku.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)(brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik żeglugi śródlądowej i innych (PKZ(A.r))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca