Processing...

Kaletnik (753702)
kwalifikacja pełna
3

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kaletnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) sporządzania dokumentacji wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów kaletniczych; 3) wytwarzania wyrobów kaletniczych; 4) wykonywania napraw, renowacji i przeróbek wyrobów kaletniczych; 5) sporządzania kalkulacji kosztów produkcji i usług kaletniczych.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze zawodowe (zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych) oraz poniższa kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  • Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych (A.7.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć zasadniczą szkołę zawodową w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikacje zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kaletnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) sporządzania dokumentacji wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów kaletniczych; 3) wytwarzania wyrobów kaletniczych; 4) wykonywania napraw, renowacji i przeróbek wyrobów kaletniczych; 5) sporządzania kalkulacji kosztów produkcji i usług kaletniczych.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kaletnik i inne (PKZ(A.e))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-7 z 7.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny
6Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie lub świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca