Processing...

Technik budownictwa wodnego (311205)
kwalifikacja pełna
4

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa wodnego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót regulacyjnych i hydrotechnicznych; 2) organizowania oraz prowadzenia robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz umacnianiem skarp; 3) organizowania oraz prowadzenia robót związanych z budową urządzeń wodnych; 4) organizowania oraz koordynowania robót związanych z utrzymaniem w wymaganym stanie cieków naturalnych; 5) organizowania oraz koordynowania robót związanych z konserwacją, eksploatacją i remontami urządzeń wodnych; 6) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych (B.31.)
  • Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych (B.13.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć technikum w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie średnie i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono dana kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa wodnego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót regulacyjnych i hydrotechnicznych; 2) organizowania oraz prowadzenia robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz umacnianiem skarp; 3) organizowania oraz prowadzenia robót związanych z budową urządzeń wodnych; 4) organizowania oraz koordynowania robót związanych z utrzymaniem w wymaganym stanie cieków naturalnych; 5) organizowania oraz koordynowania robót związanych z konserwacją, eksploatacją i remontami urządzeń wodnych; 6) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne(brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów (brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter budownictwa wodnego, technik budownictwa wodnego (PKZ(B.f))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca