Processing...

Technik gazownictwa (311913)
kwalifikacja pełna
4

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci gazowych; 2) organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji gazowych; 3) organizowania prac związanych z eksploatacją sieci gazowych; 4) organizowania prac związanych z eksploatacją instalacji gazowych; 5) lokalizowania oraz usuwania awarii sieci i instalacji gazowych.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych (B.23.)
  • Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych (B.24.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć technikum w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie średnie i ukończyć wymagane kwalifikacyjne kursy zawodowe lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono dana kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci gazowych; 2) organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji gazowych; 3) organizowania prac związanych z eksploatacją sieci gazowych; 4) organizowania prac związanych z eksploatacją instalacji gazowych; 5) lokalizowania oraz usuwania awarii sieci i instalacji gazowych.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)(brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik gazownictwa i inne (PKZ(B.e))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca