Processing...

Bibliotekarz (343301)
kwalifikacja pełna
6

Uczeń: 1) interpretuje współczesne zjawiska i procesy komunikacji społecznej oraz ich genezy, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości wzorców i mechanizmów komunikowania w różnych środowiskach; 2) współdziała z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w ramach sieci i systemów biblioteczno-informacyjnych oraz z innymi instytucjami działającymi w szeroko rozumianym otoczeniu społecznym biblioteki; 3) interpretuje zadania obiegu książki i innych mediów w kategoriach socjoekonomicznych; 4) posługuje się intersubiektywnymi zasadami oceny piśmiennictwa gromadzonego i udostępnianego przez bibliotekarza; 5) rozpoznaje i zaspokaja potrzeby czytelników i użytkowników informacji w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i metod zaspokajania czytelniczych i informacyjnych potrzeb dzieci i młodzieży; 6) obsługuje podstawowe procesy biblioteczne (np. gromadzenie i tworzenie zbiorów informacji, przechowywanie i udostępnianie zbiorów); 7) organizuje pracę w bibliotece z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków technicznych; 8) rozpoznaje cechy osobowościowe czytelników w celu prowadzenia działań pedagogicznych i wychowawczych w bibliotece; 9) szanuje i chroni wolność słowa i wolność czytania oraz dąży do zapewnienia powszechnej dostępności zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 10) uznaje potrzeby i zainteresowania czytelników i środowiska lokalnego za wartość nadrzędną w pracy bibliotekarza; 11) przestrzega zasad ochrony danych osobowych czytelnika oraz etyki pracy; 12) łatwo nawiązuje kontakty i współpracę z otoczeniem; 13) jest inicjatywny i kreatywny, obiektywny i krytyczny w ocenach; 14) dąży do pogłębiania doświadczeń zawodowych (także poprzez samokształcenie).
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy ukończyć szkołę pomaturalną bibliotekarską.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Uczeń: 1) interpretuje współczesne zjawiska i procesy komunikacji społecznej oraz ich genezy, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości wzorców i mechanizmów komunikowania w różnych środowiskach; 2) współdziała z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w ramach sieci i systemów biblioteczno-informacyjnych oraz z innymi instytucjami działającymi w szeroko rozumianym otoczeniu społecznym biblioteki; 3) interpretuje zadania obiegu książki i innych mediów w kategoriach socjoekonomicznych; 4) posługuje się intersubiektywnymi zasadami oceny piśmiennictwa gromadzonego i udostępnianego przez bibliotekarza; 5) rozpoznaje i zaspokaja potrzeby czytelników i użytkowników informacji w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i metod zaspokajania czytelniczych i informacyjnych potrzeb dzieci i młodzieży; 6) obsługuje podstawowe procesy biblioteczne (np. gromadzenie i tworzenie zbiorów informacji, przechowywanie i udostępnianie zbiorów); 7) organizuje pracę w bibliotece z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków technicznych; 8) rozpoznaje cechy osobowościowe czytelników w celu prowadzenia działań pedagogicznych i wychowawczych w bibliotece; 9) szanuje i chroni wolność słowa i wolność czytania oraz dąży do zapewnienia powszechnej dostępności zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 10) uznaje potrzeby i zainteresowania czytelników i środowiska lokalnego za wartość nadrzędną w pracy bibliotekarza; 11) przestrzega zasad ochrony danych osobowych czytelnika oraz etyki pracy;12) łatwo nawiązuje kontakty i współpracę z otoczeniem; 13) jest inicjatywny i kreatywny, obiektywny i krytyczny w ocenach; 14) dąży do pogłębiania doświadczeń zawodowych (także poprzez samokształcenie).

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE. BLOK PRZEDMIOTÓW OGÓLNOZAWODOWYCH.(brak wartości)(brak wartości)
22BLOK PRZEDMIOTÓW SPECJALISTYCZNYCH.Wiedza o książce i bibliotece. Wiedza o czytelnictwie. Źródła informacji. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Organizacja i zarządzanie w bibliotece.Technologie informacyjne, elementy techniki i technologii stosowanych w działalności informacyjnej bibliotek.Komputeryzacja bibliotek.(brak wartości)(brak wartości)
33SPECJALIZACJE ZAWODU BIBLIOTEKARZ. BIBLIOTEKARSTWO PUBLICZNE.(brak wartości)(brak wartości)
44BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE.(brak wartości)(brak wartości)
55BIBLIOTERAPIA.(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca