Processing...

Animator kultury (343901)
kwalifikacja pełna
6

Uczeń: 1) posiada profesjonalną wiedzę o kulturze i umiejętność udostępniania tej wiedzy innym; 2) orientuje się w zagadnieniach historii i teorii sztuki; 3) posiada umiejętność zdobywania informacji o środowisku – jego siłach społecznych, potrzebach, uznawanych wartościach, aspiracjach, problemach socjalnych i kompetencjach kulturalnych; 4) diagnozuje potrzeby społeczno-kulturalne różnych środowisk i jednostek i wykorzystuje wyniki tych diagnoz do wprowadzania korzystnych zmian; 5) gruntownie zna zasady, cele, metody i techniki pobudzania aktywności społecznej i wykorzystania tej aktywności dla wspólnego dobra; 6) posiada umiejętność integrowania środowiska, wyrażania i reprezentowania jego interesów i potrzeb oraz tworzenia więzi międzyludzkich; 7) posiada wiedzę o procesie komunikowania się; 8) posiada umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz społecznych i uzyskiwania wsparcia dla lokalnych działań kulturalnych; 9) umie zorganizować zespoły zadaniowe, planować ich działalność, kierować nimi oraz wykorzystywać techniki realizacji zadań grupowych; 10) posiada umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy ukończyć szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Uczeń: 1) posiada profesjonalną wiedzę o kulturze i umiejętność udostępniania tej wiedzy innym; 2) orientuje się w zagadnieniach historii i teorii sztuki; 3) posiada umiejętność zdobywania informacji o środowisku – jego siłach społecznych, potrzebach, uznawanych wartościach, aspiracjach, problemach socjalnych i kompetencjach kulturalnych; 4) diagnozuje potrzeby społeczno-kulturalne różnych środowisk i jednostek i wykorzystuje wyniki tych diagnoz do wprowadzania korzystnych zmian; 5) gruntownie zna zasady, cele, metody i techniki pobudzania aktywności społecznej i wykorzystania tej aktywności dla wspólnego dobra; 6) posiada umiejętność integrowania środowiska, wyrażania i reprezentowania jego interesów i potrzeb oraz tworzenia więzi międzyludzkich; 7) posiada wiedzę o procesie komunikowania się; 8) posiada umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz społecznych i uzyskiwania wsparcia dla lokalnych działań kulturalnych; 9) umie zorganizować zespoły zadaniowe, planować ich działalność, kierować nimi oraz wykorzystywać techniki realizacji zadań grupowych; 10) posiada umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Wyświetlone 1-10 z 10.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE. TEORETYCZNY BLOK PRZEDMIOTOWY.Wiedza o animacji społeczno-kulturalnej.Elementy wiedzy o kulturze.Wiedza o sztuce.Psychologiczne i pedagogiczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej. Wiedza o społecznościach lokalnych. Prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej. (brak wartości)(brak wartości)
22PRAKTYCZNY BLOK PRZEDMIOTOWY. Metody i techniki animacji społeczno-kulturalnej. Komunikacja społeczna. Kultura słowa. Technika pracy umysłowej. Techniczne środki animacji.(brak wartości)(brak wartości)
33SPECJALIZACJE ZAWODU ANIMATOR KULTURY. ANIMACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.(brak wartości)(brak wartości)
44SPECJALIZACJE ZAWODU ANIMATOR KULTURY. TEATR.(brak wartości)(brak wartości)
55SPECJALIZACJE ZAWODU ANIMATOR KULTURY. TANIEC.(brak wartości)(brak wartości)
66SPECJALIZACJE ZAWODU ANIMATOR KULTURY. FOTOGRAFIA.(brak wartości)(brak wartości)
77SPECJALIZACJE ZAWODU ANIMATOR KULTURY. FILM.(brak wartości)(brak wartości)
88SPECJALIZACJE ZAWODU ANIMATOR KULTURY. TURYSTYKA.(brak wartości)(brak wartości)
99SPECJALIZACJE ZAWODU ANIMATOR KULTURY. TURYSTYKA I REKREACJA.(brak wartości)(brak wartości)
1010SPECJALIZACJE ZAWODU ANIMATOR KULTURY.ARTETERAPIA.(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca