Processing...

Modelarz odlewniczy (721104)
kwalifikacja pełna
3

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie modelarz odlewniczy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania oprzyrządowania odlewniczego; 2) wykonywania naprawy i konserwacji oprzyrządowania odlewniczego.
Nie dotyczy
Wykształcenie zasadnicze zawodowe (zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych) oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Montaż i naprawa oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z metalu (M.27.)
  • Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych (M.26.)
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu należy: 1) ukończyć zasadniczą szkołę zawodową w danym zawodzie lub 2) posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe i ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 3) posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikacje zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie modelarz odlewniczy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania oprzyrządowania odlewniczego; 2) wykonywania naprawy i konserwacji oprzyrządowania odlewniczego.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(M.a.))(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-2 z 2.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2okręgowe komisje egzaminacyjne(brak wartości)aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie lub świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca