Processing...

Montowanie stolarki budowlanej
kwalifikacja cząstkowa
3

Kwalifikacja kierowana jest do przedstawicieli branży budowlanej (w tym uczniów szkół zawodowych i techników z branży budowlanej), osób, które zajmują się montażem stolarki budowlanej i chcą potwierdzić posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a także osób, które chcą się przekwalifikować i podjąć pracę w tym obszarze. Osoba legitymująca się tą kwalifikacją posiada ogólną wiedzę na temat stolarki budowlanej oraz umiejętności w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat. Posiada także rozeznanie w najnowocześniejszych technologiach związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej. Zna zasady konserwacji i serwisowania stolarki budowlanej, a także zasady odbioru robót montażowych. Posiada także podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy w małym zespole. Wykazuje się kompetencjami personalnymi i społecznymi umożliwiającymi pracę na stanowiskach związanych z montażem stolarki budowlanej. Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji są szerokie. Osoby posiadające kwalifikację mogą podjąć pracę w firmach produkujących stolarkę budowlaną, w firmach zajmujących się wykonawstwem budowlanym, a także w zakresie własnej działalności gospodarczej. Zaangażowanie wielu znanych podmiotów, działających w branży budowlanej do przygotowania kwalifikacji daje gwarancję poznania najnowszych technologii związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej oraz poznania najnowocześniejszych rozwiązań z tego zakresu.
60
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Kwalifikacja wykazuje wspólne efekty uczenia się z innymi kwalifikacjami z obszaru budowlanego PKZ(B.c): kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictwa (B) istniejącego w systemie kształcenia zawodowego: • rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych; • rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania; • rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych; • rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie; • przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych; • wykonuje szkice robocze; • rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie; • rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych; • przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi; • rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy; • rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie; • przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych; • rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu; • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Kwalifikacja stanowi uzupełnienie obszaru budowlanego istniejącego w systemie szkolnym i poszerza możliwości funkcjonowania na rynku pracy, dzięki wyspecjalizowaniu w jednej z gałęzi budownictwa jakim jest stolarka budowlana.
Ustanowienie kwalifikacji pozwoli na wyedukowanie fachowców, którzy zasilą ekipy montażowe przedsiębiorstw działających w branży stolarki budowlanej, która określana jest „polską specjalność eksportową”. Monter pracuje w ekipach montażowych w przedsiębiorstwie produkującym stolarkę budowlaną, w przedsiębiorstwie wykonującym roboty budowlano-montażowe, zakładzie rzemieślniczym prowadzącym działalność remontowo-budowlaną lub prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Osoba z potwierdzoną kwalifikacją po przeszkoleniu u producentów stolarki budowlanej można uzyskać branżowe potwierdzenie kwalifikacji do montażu w określonej grupie produktowej. Monter z odpowiednim doświadczeniem zawodowym może pełnić funkcję brygadzisty, szefa grupy montażystów, a następnie mistrza.
1. Ogólne zasady dotyczące organizowania i przeprowadzania walidacji Podmioty przeprowadzające walidację opisują w formalnym dokumencie wszystkie etapy ustanowionego, wdrożonego i utrzymanego wewnętrznego programu, zapewniającego jakość procesu walidacji i certyfikacji. Podmioty przeprowadzające walidację, dokumentując wdrożony program walidacji i certyfikacji, zapewniają i uwzględniają w nim w szczególności: a) kadrę, składającą się z osób posiadających kompetencje z zakresu specyfiki kwalifikacji oraz kompetencje z zakresu tworzenia procesu walidacji, w tym wyniki przeprowadzonej oceny kompetencji, b) plany szkoleń rozwijające kompetencje dysponowanej kadry, c) wdrożone procedury zapewniające spójne administrowanie egzaminami z części teoretycznej i praktycznej, d) wdrożone bezstronne, niezależne, uczciwe, wiarygodne i bezpieczne standardy i kryteria dokonywanej oceny formalnej i merytorycznej, e) procedurę eliminującą potencjalne konflikty interesów pomiędzy egzaminatorami a osobami przystępującymi do procesu walidacji i certyfikacji i uczestniczącymi w tych procesach, f) procedurę rozdzielającą proces nauczania/szkolenia od walidacji i certyfikacji osób, g) bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych i samych egzaminów oraz złożenia wyjaśnień, h) wyników działania egzaminatorów oraz wiarygodność ocen przez nich dokonywanych, w celu wyeliminowania ewentualnych niedociągnięć, i) dostępne oraz upublicznione standardy i kryteria w zakresie dokonywania oceny formalnej (np. prawidłowości złożonej dokumentacji) oraz w zakresie dokonywania oceny merytorycznej (np. dokumentowania efektów uczenia się). 2. Metody stosowane w walidacji Walidacja obejmuje 2 etapy: część teoretyczną i praktyczną egzaminu. Egzaminy z części teoretycznej i praktycznej przeprowadza się w taki sposób, aby oceniać kompetencje, na podstawie programu oraz zgodnie z nim, wybranymi metodami: pisemną, ustną, z wykorzystaniem testu, zadań praktycznych, za pomocą obserwacji, symulacji lub innymi i obiektywnymi metodami. 3. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację Część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest przez zespół egzaminacyjny, w którego skład wchodzą: a) asystent techniczny, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji, w tym poszczególne stanowiska egzaminacyjne przed egzaminem, oraz zapewnia poprawną funkcjonalność informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego wykorzystywanego podczas egzaminu – o ile taki został wdrożony przez podmiot przeprowadzający walidację i certyfikację, b) egzaminator, który nadzoruje przebieg egzaminu i ocenia wyniki testu, zgodnie z kryteriami weryfikacji. W przypadku posiadania przez instytucję przeprowadzającą walidację i certyfikację wdrożonego systemu informatycznego do realizacji części teoretycznej egzaminu (test wiedzy) część ta może odbywać się bez udziału egzaminatora, w obecności asystenta technicznego. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana przez zespół egzaminacyjny, w którego skład wchodzą: a) asystent techniczny, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji, w tym poszczególne stanowiska egzaminacyjne przed egzaminem, oraz zapewnia poprawną pracę narzędzi i sprzętu wykorzystywanego podczas egzaminu, b) co najmniej dwóch egzaminatorów, którzy nadzorują przebieg egzaminu i oceniają kandydatów, zgodnie z kryteriami weryfikacji. Asystentem technicznym egzaminu powinna być osoba spełniająca następujące warunki: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, c) posiada co najmniej wykształcenie średnie, d) posiada znajomość obsługi informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego, wykorzystywanego podczas egzaminu – o ile taki został wdrożony przez podmiot przeprowadzający walidację i certyfikację. Egzaminatorem części teoretycznej i praktycznej egzaminu powinna być osoba spełniająca następujące warunki: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, c) nie była prawomocnie ukarana karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), d) korzysta z pełni praw publicznych, e) posiada znajomość obsługi informatycznego oprogramowania egzaminacyjnego wykorzystywanego podczas egzaminu – o ile taki został wdrożony przez podmiot przeprowadzający walidację i certyfikację, f) posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach: inżyniera budowy nadzorującego montaż stolarki budowlanej, majstra budowy lub szefa grupy montażystów w zakresie montażu stolarki budowlanej, g) oraz spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: – posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub przeprowadzaniu egzaminów lub – posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera albo magistra inżyniera na kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska lub architektura, lub – posiada co najmniej wykształcenie zawodowe w zawodach: cieśla, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub techniczne w zawodzie technik budownictwa, lub – posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub – posiada certyfikaty producentów stolarki budowlanej. 4. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne, lokalowe i techniczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzania walidacji. Jako pierwsza przeprowadzana jest część teoretyczna egzaminu. Po zaliczeniu części teoretycznej osoba egzaminowana może przystąpić do części praktycznej egzaminu. Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach. Nieprzystąpienie do części praktycznej egzaminu w czasie dłuższym niż 3 miesiące od zdania części teoretycznej wymaga jej powtórzenia. Osoba egzaminowana zobowiązana jest do przestrzegania zasad w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań sanitarno-higienicznych obowiązujących w miejscu przeprowadzenia egzaminu. Osoba przystępująca do egzaminu przed wejściem na salę egzaminacyjną zakłada odpowiednie ubranie ochronne właściwe dla wykonywanych zadań praktycznych egzaminu. Egzamin praktyczny składa się z zadań praktycznych do samodzielnego wykonania, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Liczbę zadań i stopień ich złożoności dostosowuje się odpowiednio do specyfiki poszczególnych efektów uczenia się w zestawach (umiejętności) wymaganych dla kwalifikacji. Część praktyczna egzaminu polega na wylosowaniu zadań praktycznych oraz praktycznym ich wykonaniu w pomieszczeniu wyposażonym w stanowiska odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy. W przypadku kiedy wykonywane zadania praktyczne wymagają asysty np. z uwagi na ciężar czy budowę wyrobu montowanego, osoby egzaminowane powinny mieć możliwość wzajemnej pomocy fizycznej jako jednego z elementów weryfikacji efektów uczenia się dodatkowo odzwierciedlających naturalne warunki pracy w ekipie montażowej. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się w pomieszczeniu wyposażonym w stanowiska umożliwiające montaż i demontaż okien, drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat. Stanowiska takie powinny się składać z fragmentów ścian w otworem okiennym i drzwiowym, wykonanych w technologii ściany murowanej oraz szkieletowej. Stanowisko do montażu okien dachowych powinno się składać z fragmentu więźby dachowej. Stanowisko do montażu bram garażowych powinno składać się z fragmentu ściany, wykonanego w technologii ściany murowanej o odpowiedniej wysokości, szerokości oraz grubości, dającego możliwość montażu dowolnych elementów bramy. Pomieszczenie powinno być wyposażone również w blaty robocze, podstawowy sprzęt mierniczy oraz zestawy narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia montażu dowolnego rodzaju stolarki budowlanej.
Nie dotyczy
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 19 lipca 2017 r. poz. 704) - http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/704/1
Posiadacz kwalifikacji rynkowej posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami z zakresu montażu stolarki budowlanej oraz posługuje się narzędziami, maszynami i urządzeniami w pracach montażowych. Wykonuje montaż różnych typów stolarki budowlanej, takich jak okna zewnętrzne i drzwi balkonowe, okna dachowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i kraty.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Montaż okien zewnętrznych i drzwi balkonowych314
22Montaż okien dachowych311
33Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych315
44Montaż bram i krat320

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Fundacja VCCInstytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy aktywny

Certyfikat zachowuje ważność przez 10 lat od dnia jego wydania. Na trzy miesiące przed upływem terminu ważności certyfikatu, w celu przedłużenia okresu jego ważności o kolejne 10 lat, wymagane jest udokumentowane potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, co najmniej trzy lata w zakresie co najmniej jednego z wyodrębnionych zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, w okresie dziesięciu lat od dnia wydania certyfikatu. W przypadku utraty ważności certyfikatu możliwe jest jego odnowienie pod warunkiem ponownego przystąpienia do walidacji.
Certyfikat
Nie dotyczy
58 - Architektura i budownictwo
 
Funkcjonująca

#
DataUżytkownik
Brak wyników.