Processing...

Technik ceramik (311944) od 1 września 2017r.
kwalifikacja pełna
4

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik ceramik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania surowców i półproduktów do produkcji wyrobów ceramicznych; 2) eksploatowania maszyn i urządzeń produkcyjnych; 3) regulowania i utrzymywania parametrów procesów produkcyjnych; 4) kontrolowania procesów technologicznych w przemyśle ceramicznym; 5) wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych; 6) oceniania jakości surowców, półproduktów i wyrobów ceramicznych; 7) wykonywania badań laboratoryjnych półproduktów i wyrobów ceramicznych zgodnie z normami.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego (AU.06.) od 1 września 2017r.
  • Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym (AU.51.) od 1 września 2017r.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć lub kształcić się w branżowej szkole II stopnia, lub w technikum w danym zawodzie lub, ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy 2) posiadać wykształcenie, co najmniej średnie albo średnie branżowe oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik ceramik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania surowców i półproduktów do produkcji wyrobów ceramicznych; 2) eksploatowania maszyn i urządzeń produkcyjnych; 3) regulowania i utrzymywania parametrów procesów produkcyjnych; 4) kontrolowania procesów technologicznych w przemyśle ceramicznym; 5) wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych; 6) oceniania jakości surowców, półproduktów i wyrobów ceramicznych; 7) wykonywania badań laboratoryjnych półproduktów i wyrobów ceramicznych zgodnie z normami.

Wyświetlone 1-7 z 7.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)(brak wartości)(brak wartości)
66Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technik ceramik PKZ(AU.b)(brak wartości)(brak wartości)
77Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik technologii szkła, technik ceramik PKZ(AU.v)(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca