Processing...

Technik budownictwa (311204) od 1 września 2017r.
kwalifikacja pełna
4

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych; 2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych; 3) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; 4) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego; 5) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; 6) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BD.30.) od 1 września 2017r.
  • Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych (BD.29.) od 1 września 2017r.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć technikum w danym zawodzie lub, ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy 2) posiadać wykształcenie, co najmniej średnie albo średnie branżowe oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych; 2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych; 3) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; 4) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego; 5) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; 6) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Wyświetlone 1-7 z 7.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
55Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)(brak wartości)(brak wartości)
67Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach PKZ(BD.c)(brak wartości)(brak wartości)
77Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik budownictwa PKZ(BD.k) (brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca