Processing...

Technik tyfloinformatyk (351204) od 1 września 2017r.
kwalifikacja pełna
4

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik tyfloinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) projektowania i przygotowania stanowiska komputerowego dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową; 2) konfigurowania i obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej; 3) prowadzenia instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej w trakcie pracy z systemem operacyjnym i programami użytkowymi; 4) konfigurowania stanowiska komputerowego, dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową, do korzystania z zasobów sieci komputerowej.
Nie dotyczy
Wykształcenie średnie oraz poniższe kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  • Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową (EE.07.) od 1 września 2017r.
Aby przystąpić do walidacji prowadzącej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy: 1) ukończyć technikum w danym zawodzie lub, lub szkołę policealną, lub ukończyć wymagany kwalifikacyjny kurs zawodowy 2) posiadać wykształcenie, co najmniej średnie albo średnie branżowe oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik tyfloinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) projektowania i przygotowania stanowiska komputerowego dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową; 2) konfigurowania i obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej; 3) prowadzenia instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej w trakcie pracy z systemem operacyjnym i programami użytkowymi; 4) konfigurowania stanowiska komputerowego, dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową, do korzystania z zasobów sieci komputerowej.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)(brak wartości)(brak wartości)
22Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)(brak wartości)(brak wartości)
33Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)(brak wartości)(brak wartości)
44Kompetencje personalne i społeczne (KPS)(brak wartości)(brak wartości)
56Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) (brak wartości)(brak wartości)
68Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach PKZ(EE.b)(brak wartości)(brak wartości)

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Bezterminowo.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
Nie dotyczy.
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca