Processing...

Pilotowanie imprez turystycznych
kwalifikacja cząstkowa
4

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do reprezentowania organizatora imprez turystycznych podczas trwania imprezy turystycznej. Opracowuje plan realizacji imprezy turystycznej oraz kompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące jej realizacji. Realizuje imprezę turystyczną prowadząc trasę i przekazując informacje organizacyjne i krajoznawcze uczestnikom imprezy. Sprawuje opiekę nad uczestnikami imprezy turystycznej i czuwa nad realizacją usług wynikających ze zobowiązań organizatora, dbając jednocześnie o zasoby i renomę pracodawcy.
120
Kwalifikacja Pilotowanie imprez turystycznych wykazuje podobieństwa z kwalifikacją cząstkową Planowanie i realizacja imprez turystycznych (T.13) poprzez częściowo wspólne efekty uczenia się z zakresu „Planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych” (efekty uczenia się dotyczące wykorzystywania wiedzy z zakresu geografii turystycznej Polski i świata, korzystania z map geograficznych i innych źródeł informacji) oraz „Realizacji imprez i usług turystycznych” (efekty uczenia się dotyczące przestrzegania zasad obsługi klienta, współpracy z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych). Wiele z efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji Pilotowanie imprez turystycznych będzie zbieżnych z efektami uczenia się wymaganymi dla kwalifikacji związanych z przewodnictwem turystycznym. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze Efekty uczenia się zawarte w kwalifikacji T.13 obejmują przede wszystkim kompetencje charakterystyczne dla stacjonarnego pracownika biura turystycznego, w tym: -       planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych; -       rezerwacji imprez i usług turystycznych. Natomiast kwalifikacja Pilotowanie imprez turystycznych skupia się na przygotowaniu się do realizacji i realizacji imprezy turystycznej. W kwalifikacji Pilotowanie imprez turystycznych wymagany zakres wiedzy i umiejętności jest węższy i bardziej szczegółowy niż ten zawarty w kwalifikacji T.13. Natomiast kompetencje społeczne tj. odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres niezbędne w pilotowaniu imprez turystycznych mogą mieć większe znaczenie dla skutecznego wykonywania powierzonych zadań niż w odniesieniu do kwalifikacji T.13. Jednocześnie kwalifikacja Pilotowanie imprez turystycznych wskazuje na umiejętności, które nie zostały opisane w kwalifikacji T.13, bezpośrednio związane z przygotowaniem realizacji i pilotowaniem imprezy turystycznej ( efekty uczenia się dotyczące opracowania planu imprezy turystycznej, kompletowania informacji organizacyjnych i krajoznawczych dotyczących imprezy turystycznej, realizowania programu imprezy turystycznej, kontrolowania i nadzorowania przebiegu imprezy turystycznej, sprawowania opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej).
Osoba posiadająca kwalifikację "Pilotowanie imprez turystycznych", po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach prawa powszechnego, może znaleźć zatrudnienie przy realizacji imprez turystycznych jako pilot wycieczek. W przypadku realizacji imprez turystycznych za granicą lub dla turystów z zagranicy niezbędna może być znajomość języka obcego pozwalająca na realizację zadań zawodowych (rekomendowany poziom biegłości min. B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Posiadanie kwalifikacji "Pilotowanie imprez turystycznych" umożliwia: - pozyskiwanie zleceń na pilotowanie imprez turystycznych organizowanych w Polsce i za granicą, - wyspecjalizowanie się w obsłudze różnych rodzajów imprez turystycznych; - doskonalenie wiedzy merytorycznej związanej z różnymi dziedzinami wiedzy np. z historią, geografią, sztuką oraz rozwijanie kompetencji społecznych, np. asertywności.
Metody stosowane w walidacji. Na etapie weryfikacji muszą być wykorzystywane następujące metody weryfikacji: - test wiedzy (w formie pisemnej lub ustnej) oraz - obserwacja w warunkach symulowanych (np. prezentacja próbki pracy, case study, symulacja rozmowy z uczestnikiem imprezy turystycznej), z zastrzeżeniem, że umiejętność „Realizuje program imprezy turystycznej”, musi być weryfikowana poprzez obserwację prowadzoną w naturalnych warunkach terenowych i obejmującą prowadzenie fragmentu trasy pieszej i autokarowej.   Zasoby kadrowe Osoba projektująca walidację dla kwalifikacji „Pilotowanie imprez turystycznych” musi: - udokumentować posiadanie wyższego wykształcenia; - udokumentować wykonywanie zadań pilota wycieczek w ciągu minimum 10 lat bezpośrednio poprzedzających projektowanie walidacji; - udokumentować doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji "Pilotowanie imprez turystycznych" oraz weryfikowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z pilotowaniem imprez turystycznych (w tym prowadzeniu egzaminów w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej) poprzez przedłożenie między innymi umów o pracę, zlecenia, zaświadczeń, referencji; - udokumentować wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu projektowania walidacji i stosowania metod walidacji zgodnych z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym weryfikowania osiągnięcia efektów uczenia się; - aktualizować co najmniej raz na 5 lat posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu projektowania walidacji i stosowania metod walidacji, w tym weryfikowania osiągnięcia efektów uczenia się. Aktualizacja tych kompetencji musi być udokumentowana. Walidację kwalifikacji “Pilotowanie imprez turystycznych” prowadzi Komisja złożona z trzech egzaminatorów uprawnionych do prowadzenia walidacji dla kwalifikacji. Listy egzaminatorów tworzą podmioty przeprowadzające walidację. Aby zostać wpisanym na listę egzaminatorów należy: - udokumentować wykonywanie zadań pilota wycieczek w ciągu minimum 10 lat bezpośrednio poprzedzających wpis na listę egzaminatorów; - udokumentować doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji "Pilotowanie imprez turystycznych" oraz weryfikowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z pilotowaniem imprez turystycznych (w tym prowadzeniu egzaminów w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej); - udokumentować wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu stosowania metod walidacji, a także weryfikowania osiągnięcia efektów uczenia się, zgodnych z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; - aktualizować co najmniej raz na 5 lat posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu stosowania metod walidacji, w tym weryfikowania osiągnięcia efektów uczenia się. Aktualizacja tych kompetencji musi być udokumentowana.   Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji. Walidacja składa się z części stacjonarnej i niestacjonarnej. Podczas części stacjonarnej instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana do zapewnienia sali, w której kandydaci mają możliwość indywidualnej pracy. Podczas części niestacjonarnej instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana zapewnić autokar potrzebny do poprowadzenia fragmentu trasy autokarowej. Podczas całego egzaminu instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana zapewnić materiały kartograficzne, urządzenia do nawigacji i systemy nagłośnienia, z których mogą korzystać osoby przystępujące do egzaminu. Instytucja prowadząca walidację ma obowiązek ubezpieczenia uczestników egzaminu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Poziom 4 Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce.
Obwieszczenie MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn 6 czerwca 2018 r. poz. 522).
Osoba posiadająca kwalifikację "Pilotowanie imprez turystycznych" jest gotowa do realizowania imprez turystycznych w imieniu organizatora. Opracowuje plan realizacji na podstawie programu imprezy turystycznej oraz kompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej. Pilotuje różne rodzaje imprez turystycznych, prowadząc trasę imprezy oraz przedstawiając uczestnikom informacje organizacyjne i krajoznawcze. W ramach powierzonych jej zadań współpracuje z dostawcami usług świadczonych dla organizatora imprezy turystycznej. W trakcie realizacji imprezy gromadzi dokumenty potrzebne do jej rozliczenia. Sporządza raport z realizacji imprezy oraz rozliczenie poniesionych wydatków. Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do sprawowania opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej. Odpowiada za ich bezpieczeństwo i stosuje zasady zachowania się w przypadkach awaryjnych i konfliktowych. Wykonywanie powierzonych jej zadań wiąże z dbałością o realizację usług wynikających ze zobowiązań organizatora, a jednocześnie z troską o zasoby i renomę pracodawcy, z zachowaniem kultury osobistej, zasad etyki i savoir-vivre'u.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Przygotowanie realizacji imprezy turystycznej420
22Prowadzenie imprezy turystycznej4100

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Kadry Turystyki Sp. z o.o.Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski , Jakub Michałowskiaktywny

Certyfikat ważny jest przez 5 lat. Po upływie tego czasu, aby przedłużyć ważność certyfikatu, jego posiadacz musi udowodnić, że wykonywał czynności związane z zawartymi w kwalifikacji efektami uczenia się przez minimum 50 dni w ww. okresie. Przedłużenie ważności certyfikatu jest bezpłatne.
Certyfikat
Nie dotyczy
812 - Podróże, turystyka i wczasy
 
Funkcjonująca

#
DataUżytkownik
Brak wyników.