Processing...

Wizażystka/stylistka - Świadectwo czeladnicze
kwalifikacja cząstkowa
3

Czeladnik w zawodzie wizażystka/stylistka świadczy usługi z zakresu kreowania korzystnego i odpowiedniego do okoliczności wizerunku klientów. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które chcą potwierdzić swoje kompetencje z zakresu wizażu i stylizacji, dotyczące m.in. kreowania wizerunku, wykonywania makijażu dziennego, wieczorowego, historycznego czy okolicznościowego, dobierania garderoby do typu urody, sylwetki i wieku klienta. Czeladnik w zawodzie wizażystka/stylistka może świadczyć usługi z zakresu wizażu i stylizacji w ramach własnej działalności gospodarczej, a także pracować w salonach kosmetycznych, salonach wizażu, salonach fryzjerskich, agencjach mody, firmach odzieżowych, firmach kosmetycznych.
850
Opisane w sekcji niniejszego wniosku dotyczącej warunków, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin czeladniczy. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: - ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych; - posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin; - jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.); - posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin; - posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; - posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka jest powiązane z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi umiejętności niezbędne do świadczenia usług w zakresie pielęgnacji ciała. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: - dyplom mistrzowski w zawodzie wizażystka/stylistka; - świadectwo czeladnicze w zawodzie fryzjer; - świadectwo czeladnicze w zawodzie kosmetyczka; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie fryzjer; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A.23. Projektowanie fryzur; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: - osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka – inaczej niż mistrz w zawodzie – nie jest przygotowana do wykonywania makijażu fotograficznego, scenicznego i artystycznego. Nie zajmuje się też kreowaniem całościowej trwałej zmiany wizerunku klienta. Czeladnik nie organizuje i nie nadzoruje pracy w zespole oraz nie prowadzi doskonalenia zawodowego współpracowników; - osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka inaczej niż osoby świadczące usługi fryzjerskie - udziela porad dotyczących koloryzacji włosów i doboru kształtu fryzury do typu urody oraz kształtu twarzy i głowy, jednak lecz nie wykonuje zabiegów fryzjerskich (strzyżenia, koloryzacji i pielęgnacji włosów); - osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka – inaczej niż osoby świadczące usługi fryzjerskie – udziela porad dotyczących koloryzacji włosów i doboru kształtu fryzury do typu urody oraz kształtu twarzy i głowy, jednak nie wykonuje zabiegów fryzjerskich (strzyżenia, koloryzacji i pielęgnacji włosów); - osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka – inaczej niż osoby świadczące usługi kosmetyczne – nie wykonuje zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, ciała, dłoni i stóp; specjalizuje się w dobieraniu makijażu do typu urody, osobowości i okoliczności oraz w udzielaniu porad z zakresu stylizacji fryzury i sylwetki; - osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka – inaczej niż osoby świadczące usługi fryzjerskie i kosmetyczne – w trakcie wykonywania swoich zadań jest ukierunkowana na dokonanie zmiany wizerunku klienta – doradza m.in. kształt fryzury, makijaż profesjonalny oraz styl i kolorystykę ubrań. Wspólne zestawy efektów uczenia się.
Czeladnik w zawodzie wizażystka/stylistka może m.in.: - świadczyć usługi z zakresu wizażu i stylizacji w ramach własnej działalności gospodarczej; - rozpocząć współpracę w salonach kosmetycznych, salonach wizażu, salonach fryzjerskich, agencjach mody, firmach odzieżowych (np. jako doradca), firmach kosmetycznych. Czeladnik w zawodzie wizażystka/stylistka może w przyszłości ubiegać się o tytuł mistrza w zawodzie. Po uzupełnieniu swoich kompetencji i ukończeniu odpowiednich kursów może również przystąpić do egzaminów czeladniczych w takich zawodach, jak: fryzjer, kosmetyczka.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–04. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą co najmniej cztery osoby: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej dwóch członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy ani w przeprowadzaniu egzaminu, ani w ocenianiu i ustalaniu wyniku egzaminu. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: 1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 2) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r. oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzające-go kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej dwuletni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą.
nie dotyczy
Na podstawie Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wizażystka/Stylistka - Świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 26 czerwca 2018 r., poz. 621).
Osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka jest gotowa do świadczenia usług z zakresu kreowania korzystnego i odpowiedniego do okoliczności wizerunku osoby korzystającej z takich usług. Proponuje modyfikacje wizerunku obejmujące kształt fryzury, makijaż i garderobę. Przeprowadza analizę kolorystyczną typu urody. W oparciu o jej wyniki udziela porad m.in. w zakresie doboru kolorystyki makijażu, ubrań i dodatków. Rozpoznaje niedoskonałości cery i urody oraz projektuje i wykonuje makijaż kamuflujący i korygujący przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych technik. Na podstawie rozpoznanych potrzeb i oczekiwań klienta oraz przy zastosowaniu właściwych kosmetyków kolorowych i zdobień wykonuje też makijaż dzienny, wieczorowy, okolicznościowy i historyczny (typowy dla różnych dekad XX wieku). Czeladnik w zawodzie wizażystka/stylistka jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz umiarkowanie złożonych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym inicjowania prostych działań marketingowych i stosowania kluczowych przepisów prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Potrafi współpracować w zespole, samodzielnie organizować własne stanowisko pracy, a także wspierać innych w tym zakresie. Osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka w trakcie wykonywania swoich zadań dba o jak najwyższą jakość produktu lub świadczonych usług. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Dobieranie kolorystyki makijażu i garderoby do typu urody3100
22Korygowanie i kamuflowanie niedoskonałości cery i urody3200
33Wykonywanie makijażu dziennego, wieczorowego, okolicznościowego i historycznego3350
44Stylizacja fryzury i sylwetki3100
55Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie3100

Wyświetlone 1-16 z 16.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowy.
Świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca

#
DataUżytkownik
Brak wyników.