Processing...

Fryzjer - Dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" wykonuje zabiegi fryzjerskie zgodnie z życzeniem klienta. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które chcą potwierdzić oraz poszerzyć swoje kompetencje z zakresu kreowania wizerunku i świadczenia usług związanych z dbaniem o wygląd zewnętrzny. "Fryzjer - Mistrz" może świadczyć usługi z zakresu stylizacji fryzur w ramach własnej działalności gospodarczej. Jest również gotowy do współpracy przy sesjach fotograficznych, pracy w salonach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, agencjach reklamowych, agencjach mody, firmach odzieżowych, firmach kosmetycznych, teatrach oraz na planach filmowych i telewizyjnych. Może również – po zdobyciu uprawnień pedagogicznych – prowadzić szkolenia w zakresie kompetencji fryzjera i być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
1360
Uzyskaniem kwalifikacji "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: - posiadają świadectwo czeladnicze w zawodzie fryzjer oraz są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji z wyższym poziomem PRK; - są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu; - ukończyły kursy lub szkolenia z zakresu fryzjerstwa, posiadają potwierdzone kwalifikacje w zawodzie pokrewnym, chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe oraz poszukują możliwości formalnego potwierdzenia wszystkich zebranych kompetencji; - zawodowo są związane ze świadczeniem usług fryzjerskich i chcą rozszerzyć swoje kompetencje; - świadczą usługi w zakresie pielęgnacji twarzy i ciała oraz chcą rozszerzyć zakres swojej działalności o wykonywanie usług z zakresu fryzjerstwa (np. pracownicy salonów fryzjerskich, kosmetycznych).
Kwalifikację „Fryzjer – Mistrz” mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego”.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie m.in. w zawodzie Fryzjer są wydawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.). Kwalifikacje te wydają izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; Dz.U. z 2017 r. poz. 89). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Jak podaje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Wśród zawodów, które od kilkunastu lat cieszą się wysokim zainteresowaniem osób chcących uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie, znajdują się zawody związane ze świadczeniem usług w zakresie pielęgnacji ciała: fryzjer, kosmetyczka oraz wizażystka/stylistka. W 2011 r. w zawodach związanych z pielęgnacją ciała przeprowadzono 25,9% wszystkich egzaminów czeladniczych i 19,6% egzaminów mistrzowskich, w 2013 roku – egzaminy w tych zawodach stanowiły odpowiednio 25,9% oraz 20,5%, w 2015 roku – 24,9% oraz 20%. Jednym z zawodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie pielęgnacji ciała jest fryzjer. Zainteresowani uzyskaniem tytułu czeladnika lub mistrza w tym zawodzie stanowią najliczniejszą grupę spośród wszystkich przystępujących do egzaminów w rzemiośle. Wspomniany raport podaje, że w 2015 r. komisje egzaminacyjne dla tego zawodu zostały powołane przez wszystkie izby rzemieślnicze (poza izbami branżowymi). Liczba osób, które uzyskały dyplom mistrzowski i czeladniczy w latach 2011–2015 utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Na przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie uzyskaniem tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie fryzjer przedstawia się następująco: w 2011 r. świadectwo czeladnicze otrzymało 8639 osób, dyplom mistrzowski – 757 osób, w 2013 roku – odpowiednio 8253 i 660 osób, w 2014 roku – 7193 i 514 osób, w 2015 roku – 6806 i 472 osób. Wysokie zainteresowanie uzyskaniem świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich w zawodzie fryzjer stanowi odpowiedź na aktualne trendy społeczno-kulturowe i przemiany powodowane wysoką popularnością mediów, które lansują nowe trendy w modzie, nie tylko związanej z ubiorem ale też z fryzurą i jej uczesaniem. Zauważa się wzrost zainteresowania specjalizacjami w ramach tego zawodu, np. fryzjer-perukarz (świadczący usługi osobom z chorobami nowotworowymi), fryzjer męski, barber (modelowanie brody i wąsów związane z modą na tzw. „czas gentelmanów", powrót do trendów z lat 60-tych). Rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu fryzjerstwa znajduje swoje odzwierciedlenie także w danych liczbowych ilustrujących sytuację na rynku pracy. Z raportów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności” wynika, że od 2013 r. zawód fryzjer jest zawodem deficytowym, a prognozy na 2017 wskazują zapotrzebowanie na kwalifikację, szczególnie w województwie mazowieckim. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie w zawodzie fryzjer stanowią propozycję zarówno dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy, jak i dla osób aktywnych zawodowo i wykonujących usługi pokrewne, szczególnie te związane z tworzeniem wizerunku. Kwalifikacje te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim tych osób, które chcą formalnie potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje (np. osób młodych poszukujących kierunków swojego rozwoju zawodowego, wizażystów/stylistów, którzy pragną poszerzyć wachlarz swoich usług o wykonywanie usług fryzjerskich). Włączenie kwalifikacji "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność dyplomu, będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Włączenie kwalifikacji jest rekomendowane przez Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną Związku Rzemiosła Polskiego.
Kwalifikacja "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie do świadczenia usług w zakresie pielęgnacji ciała. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: - świadectwo czeladnicze w zawodzie fryzjer; - dyplom mistrzowski w zawodzie wizażystka/stylistka; - dyplom mistrzowski w zawodzie groomer; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie fryzjer; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A23. Projektowanie fryzur. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie fryzjer – inaczej niż czeladnik – potrafi wykonywać nie tylko gotowe fryzury, ale również samodzielnie projektować i wykonywać fryzury awangardowe, epokowe i teatralne; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie fryzjer – inaczej niż osoba świadcząca usługi z zakresu wizażu/stylizacji – nie tylko udziela porad w zakresie doboru kształtu i kolorystyki fryzury do typu urody i kształtu twarzy i głowy, ale również wykonuje fryzury z uwzględnieniem tych elementów; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie fryzjer – inaczej niż osoba posiadająca kwalifikacje w zawodzie groomer – specjalizuje się w wykonywaniu fryzur, pielęgnacji i stylizacji włosów człowieka, nie zaś w strzyżeniu i pielęgnacji włosów i sierści zwierząt; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie fryzjer – podobnie jak technik usług fryzjerskich – wykonuje ten sam zakres zadań i obowiązków związanych ze strzyżeniem, pielęgnacją i stylizacją włosów, ponadto organizuje instruktaż i doradztwo związane z kształceniem ustawicznym.
Jednomyślne, pozytywne opinie odnośnie do celowości włączenia ww. kwalifikacji do ZSK. Grupa osób zainteresowanych uzyskaniem tej kwalifikacji jest kompletna. Efekty uczenia się (pogrupowane w zestawy) oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia są sformułowane prawidłowo. Przedstawiono wszystkie typowe możliwości wykorzystania tej kwalifikacji i zapotrzebowania na nią. Włączenie dyplomu mistrzowskiego w zawodzie fryzjer do ZSK wzmocni rozpoznawalność tego zawodu oraz będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług.
Osoba posiadająca kwalifikację "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" może m.in.: - świadczyć usługi fryzjerskie w ramach własnej działalności gospodarczej; - prowadzić szkolenia i doradztwo z zakresu fryzjerstwa; - współpracować z salonami wizażu/stylizacji oraz salonami i firmami kosmetycznymi; - współpracować z teatrami, studiami fotograficznymi, wydawnictwami, agencjami PR-owymi, reklamowymi, eventowymi, na planach filmowych i telewizyjnych, przygotowywać fryzury na potrzeby pokazów mody.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–07. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację. W skład komisji przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej 5 osób: przewodniczący lub zastępca, 3 członków oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000). Przewodniczącym członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24 h, łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 min i nie dłuższy niż 210 min; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 min. Warunki organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego: stanowisko fryzjerskie (konsola, lustro, fotel, gniazdo elektryczne), stanowisko do mycia głowy z dostępem do bieżącej zimnej i ciepłej wody, narzędzia, przybory i środki do realizacji zabiegów pielęgnacyjnych, chemicznych, strzyżenia i stylizacji, model, modelka lub główka fryzjerska.
Na podstawie Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 26 czerwca 2018 r., poz. 620).
Osoba posiadająca kwalifikację „Fryzjer – Mistrz” jest gotowa do wykonywania zabiegów fryzjerskich zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta, doradza kolorystykę i proponuje odpowiednie modyfikacje. Wykonuje mycie włosów połączone często z szeregiem dodatkowych usług, takich jak masaż głowy. Stosuje odpowiednie środki pielęgnacyjne. Wykonuje czesanie, strzyżenie oraz trwałą ondulację włosów i wszelkiego rodzaju koloryzacje – farbowanie, rozjaśnianie, tworzenie pasemek, balejaż, dekoloryzację. Modeluje włosy oraz tworzy fryzury okolicznościowe na specjalne okazje, takie jak śluby, komunie, chrzciny, bale karnawałowe. Wykonuje fryzury awangardowe, epokowe i teatralne. Kreuje fryzury stworzone według własnego projektu oraz na bazie wykonanego strzyżenia. Osoba posiadająca kwalifikację „Fryzjer – Mistrz” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający jej personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca tę kwalifikację jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Wyświetlone 1-7 z 7.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na skórze głowy i włosach4150
22Projektowanie fryzur4150
33Wykonywanie zabiegów chemicznych na włosach5300
44Wykonywanie strzyżenia włosów5250
55Wykonywanie stylizacji fryzur5250
66Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100
77Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników5160

Wyświetlone 1-33 z 33.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Opole)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Izba Rzemieślnicza w RybnikuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Izba Rzemieślnicza w WyszkowieZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
20Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
21Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Nowy Sącz)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
22Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
23Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
24Krotoszyńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
25Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
26Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
27Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
28Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
29Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
30Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
31Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
32Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
33Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca