Processing...

Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację samodzielnie odzyskuje dane z dysków twardych HDD bez względu na rodzaj uszkodzenia i wykorzystywany system plików. Potrafi zdiagnozować uszkodzenie i wykorzystując specjalistyczne narzędzia, skutecznie odzyskać dane. Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie odzyskiwania danych, pracować na stanowisku specjalisty z zakresu odzyskiwania danych, poszerzyć kompetencje niezbędne do świadczenia usług w takich zawodach jak: pracownik helpdesk i administrator IT, serwisant IT, technik laboratoriów IT, funkcjonariusz organów ścigania i służb bezpieczeństwa.
720
Spełnienie obowiązku szkolnego (posiadanie wykształcenia gimnazjalnego lub ukończenie 18 lat) lub posiadanie wykształcenia podstawowego po ośmioletniej szkole podstawowej.
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum
Do walidacji może przystąpić osoba, która: 1. ma ukończone 18 lat; 2. posiada wykształcenie ponadgimnazjalne lub posiada wykształcenie podstawowe po ośmioletniej szkole podstawowej.
Kwalifikacja Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD wykazuje podobieństwa z kwalifikacjami: S3. IT Security (Bezpieczeństwo IT) Advanced i Expert potwierdzane przez Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL); E.12. – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych; Kwalifikacje ECDL Advanced i Expert oraz E.12, E.13, E.14 zawierają pewne efekty uczenia się zbieżne z efektami uczenia się wskazanymi dla kwalifikacji Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD. Wskazane kwalifikacje o zbliżonym charakterze nie pozwalają jednak na uzyskanie specjalistycznych kompetencji stanowiących istotę opisywanej kwalifikacji. Efekty uczenia się wskazane dla kwalifikacji o zbliżonym charakterze są bowiem wspólne dla różnych kwalifikacji z obszaru IT, mają charakter bardziej ogólny, ukierunkowany m.in. na użytkowanie sprzętu czy oprogramowania, np. zaawansowane przetwarzanie baz danych. Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD to kwalifikacja specjalistyczna, odpowiadająca na konkretne zapotrzebowanie w rozwijającej się branży ICT (Information and Communication Technologies). Z kolei ECDL S3. IT Security (Bezpieczeństwo IT) pozwala na uzyskanie kwalifikacji na dużo niższym, mniej zaawansowanym poziomie od opisywanej kwalifikacji. Kwalifikacje uzyskiwane i potwierdzone w ramach studiów podyplomowych z zakresu informatyki śledczej lub cyberbezpieczeństwa zawierają efekty uczenia się częściowo pokrywające się z efektami uczenia się kwalifikacji Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD odnoszące się do budowy i zasad działania dysków HDD, rodzajów uszkodzeń oraz odzyskiwania danych w przypadku uszkodzeń logicznych i fizycznych. Proponowana kwalifikacja rynkowa kładzie zdecydowanie większy nacisk na umiejętności praktyczne w obszarze wymagającym specjalistycznych kompetencji pozwalających na odzyskiwanie danych z dysków HDD.
Uzyskaniem kwalifikacji będą zainteresowane osoby, które mają lub zamierzają mieć styczność z odzyskiwaniem danych – w szczególności informatycy, administratorzy IT, serwisanci komputerowi, pracownicy helpdesk, osoby analizujące dane w kontekście śledczym. Rozwój nowych technologii, informatyzacja większości obszarów życia, coraz szersze wykorzystanie Internetu generują kolejne zagrożenia. Można zatem przewidywać, że zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zabezpieczaniem i odzyskiwaniem utraconych danych będzie wzrastać.
Instytucja prowadząca proces walidacji powinna zapewniać wsparcie kandydatów w zakresie identyfikowania (na podstawie dowolnych metod) oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się. Korzystanie z tego wsparcia nie jest obowiązkowe. Pomoc ta może być bezpłatna lub odpłatna. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja składa się z dwóch części: testu wiedzy oraz testu praktycznego. Zaliczenie testu wiedzy jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej. Do zweryfikowania efektów uczenia się ujętych w zestawach 1–5 zastosowanie mają jedynie następujące metody: test wiedzy połączony z symulacją albo test wiedzy połączony z analizą dowodów i rozmową z kandydatem. Zasoby kadrowe – wymagania kompetencyjne w stosunku do osób przeprowadzających walidację W procesie walidacji biorą udział: − komisja weryfikacyjna; − konsultant walidacyjny, jeśli kandydat zwróci się o jego wsparcie; − w przypadku stosowania metody analizy dowodów na etapie weryfikacji – doradca walidacyjny, którego wsparcie zapewnia instytucja. Komisja weryfikacyjna składa się z minimum 2 członków, z których przynajmniej jeden spełnia poniższe wymagania: − posiada minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. odzyskiwania danych lub równoważnym; − posiada udokumentowane doświadczenie w weryfikowaniu efektów uczenia się w kwalifikacji o zbliżonym charakterze; − przedstawi zaświadczenie o niekaralności. Zadaniem konsultanta walidacyjnego jest udzielanie zainteresowanym kandydatom informacji w całym procesie walidacji. Od konsultanta walidacyjnego wymaga się: − znajomości opisu niniejszej kwalifikacji oraz wiedzy na temat kwalifikacji pokrewnych do niniejszej kwalifikacji; − znajomości założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; − umiejętności komunikacyjnych na wysokim poziomie. Zadaniem doradcy walidacyjnego jest wsparcie kandydata w procesie identyfikowania oraz dokumentowania efektów uczenia się, które mogą zostać potwierdzone metodą analizy dowodów. Doradca walidacyjny powinien: − posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. odzyskiwania danych lub równoważnym; − umieć stosować metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji; − znać zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się; − znać wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla niniejszej kwalifikacji. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji Postępowanie przed komisją weryfikacyjną musi trwać od 3 do 8 godzin i odbywać się w profesjonalnym laboratorium, w którym znajdują się: − minimum 1 komora laminarna; − baza dawców części zamiennych wystarczająca do przeprowadzenia postępowania przed komisją weryfikacyjną; − urządzenie umożliwiające klonowanie lub obrazowanie dysków twardych z uszkodzoną powierzchnią magnetyczną, dające możliwość aproksymowania wartości poszczególnych sektorów; − urządzenie umożliwiające dostęp i naprawę obszaru serwisowego, ekstrakcję danych z omijaniem uszkodzonych sektorów oraz pominięciem uszkodzonej głowicy; − lutownica IRDA, HotAir; − mikroskop; − kompresor bezolejowy 2–4 bar.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 28.08.2018 r. poz. 836).
Osoba posiadająca kwalifikację w zakresie odzyskiwania danych z dysków twardych HDD potrafi samodzielnie przeprowadzać proces diagnozowania nośnika i wykonywać czynności związane z odzyskiwaniem danych z dysku twardego. Wykorzystuje przy tym dogłębną znajomość zagadnień związanych z cyfrowymi nośnikami danych, procedurami i zasadami odzyskiwania danych oraz zabezpieczaniem cyfrowych dowodów. Korzysta przy tym ze specjalistycznego laboratorium wyposażonego w komorę laminarną oraz niezbędny sprzęt lub oprogramowanie do odzyskiwania danych. Aktualizuje swoją wiedzę w zakresie odzyskiwania danych z dysków twardych oraz podejmuje decyzje w zakresie planu i warunków realizacji zadań własnych i zarządzanego zespołu oraz doboru odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Osoba posiadająca kwalifikację samodzielnie decyduje o zakupie sprzętu i oprogramowania do odzyskiwania danych. Posiadanie kwalifikacji na tym poziomie pozwala zarówno na wykorzystywanie istniejących metod i wzorców, jak i na poszukiwanie i wprowadzanie własnych rozwiązań.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Przeprowadzanie wywiadu z klientem i wstępna ocena sytuacji530
22Diagnozowanie uszkodzeń5100
33Omijanie uszkodzeń5300
44Odzyskiwanie danych5230
55Weryfikacja odzyskanych danych560

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1VS DATA Witold SobolewskiGrupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o,aktywny

5 lat. Po tym czasie konieczna jest ponowna weryfikacja efektów uczenia się.
Certyfikat
Nie dotyczy.
481 - Informatyka
 
Funkcjonująca

#
DataUżytkownik
Brak wyników.