Processing...

Glazurnik - świadectwo czeladnicze
kwalifikacja cząstkowa
3

Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" świadczy usługi w zakresie wykonywania robót okładzinowych oraz napraw okładzin ceramicznych. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które wchodzą na rynek pracy, chcą zdobyć kwalifikacje z branży remontowo-budowlanej lub planują przekwalifikowanie się. Zdobyciem tej kwalifikacji mogą być również zainteresowane osoby posiadające umiejętności i doświadczanie w zakresie robót remontowo-budowlanych, które chcą potwierdzić swoje kompetencje. Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" może być zatrudniona w firmach budowlanych oraz remontowych, wykonujących roboty wykończeniowe, lub we własnej firmie świadczącej usługi z zakresu glazurnictwa. Wysokość opłat za egzamin (walidacja i certyfikacja) czeladniczy w wyniku, którego uzyskuje się Świadectwo czeladnicze regulują przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.).
1000
Nie dotyczy.
Świadectwo czeladnicze w zawodzie glazurnik mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin czeladniczy. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków: 1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych; 2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin; 3) jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.); 4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; 5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin; 6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; 7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Kwalifikacje o zbliżonym charakterze świadectwo czeladnicze w zawodzie glazurnik jest powiązane z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi gotowość do świadczenia usług związanych z robotami wykończeniowymi w budownictwie. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą świadectwa czeladnicze w zawodach: - murarz-tynkarz; - murarz; - betoniarz; - posadzkarz; - kamieniarz; - technolog robót wykończeniowych w budownictwie; - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; - dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik; - dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: - murarz-tynkarz; - betoniarz-zbrojarz; - kamieniarz; - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; - świadectwa potwierdzające kwalifikacje - B.5. Montaż systemów suchej zabudowy; - B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich; - B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych; - B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich; - B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: - osoba posiadająca czeladnika w zawodzie glazurnik – inaczej niż mistrz w zawodzie – nie organizuje i nie nadzoruje pracy w zespole oraz nie prowadzi doskonalenia zawodowego współpracowników; - osoba posiadająca czeladnika lub mistrza w zawodach: glazurnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, murarz-tynkarz, betoniarz, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz oraz posadzkarz wykonuje czynności w zakresie prac przygotowawczych (np. wylewki, izolacje, podkłady) oraz stosuje materiały okładzinowe (co jest to wspólnym zakresem czynności dla zawodów związanych z wykonywaniem prac wykończeniowych); - osoba posiadająca czeladnika w zawodzie glazurnik – inaczej niż osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w innych, wymienionych wyżej zawodach związanych z wykonywaniem prac wykończeniowych – wykonuje i naprawia okładziny ścienne i posadzki z materiałów ceramicznych i szklanych z wykorzystaniem specjalistycznych metod; - osoba posiadająca czeladnika w zawodzie glazurnik wykonuje posadzki tylko z wykorzystaniem materiałów ceramicznych i szklanych; inaczej niż posadzkarz – nie wykonuje posadzek z pozostałych dopuszczonych do tego rodzaju powierzchni materiałów; - osoba posiadająca czeladnika w zawodzie glazurnik wykonuje okładziny ścienne i podłogowe tylko z materiałów ceramicznych i szklanych; inaczej niż osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie kamieniarz – nie korzysta z materiałów i wyrobów kamiennych. Wspólne zestawy efektów uczenia się: - zestaw „Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie” jest wspólny dla wszystkich włączonych do ZSK świadectw czeladniczych; - zestawy „Wykonywanie robót okładzinowych” i „Wykonanie napraw okładzin” występują również w kwalifikacji dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik.
Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" może m. in.: - świadczyć usługi z zakresu glazurnictwa w ramach własnej działalności gospodarczej; - pracować w zakładach remontowo-budowlanych; - współpracować z firmami deweloperskimi; - pracować w firmach usługowych lub handlowych z branży budowlanej zajmujących się np. sprzedażą materiałów, dostarczaniem różnych rozwiązań w tym zakresie lub doradztwem. Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" może w przyszłości ubiegać się o tytuł mistrza w zawodzie. Po uzupełnieniu swoich kompetencji i ukończeniu odpowiednich kursów może również przystąpić do egzaminów czeladniczych w zawodach: betoniarz, posadzkarz, kamieniarz, murarz-tynkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach: 1) etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 1–3; 2) etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą: 1) przewodniczący komisji; 2) zastępcy przewodniczącego komisji; 3) członkowie komisji; 4) sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zastępcy posiadają: 1) wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 2) wykształcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo 3) wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji egzaminacyjnej posiadają: 1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 2) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyły kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644), wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Przewodniczącym, zastępcami oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji Etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Czas trwania: a) etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min. i nie dłuższy niż 24 h, łącznie w ciągu 3 dni, b) części pisemnej nie może być krótszy niż 45 min. i nie dłuższy niż 210 min., c) części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 min. Wydzielone stanowisko robocze (np. boks) o wysokości dostosowanej do wymagań zadania egzaminacyjnego (najczęściej około 2,5 m) z betonowym podłożem pod podłogę (częściowo nierównym) o powierzchni minimum 6 m2 oraz co najmniej dwiema ścianami o dowolnej konstrukcji, przeznaczonymi do wykonania okładziny, tworzącymi naroże wklęsłe lub wypukłe. Wyposażenie: a) zestaw niezbędnych materiałów i narzędzi przeznaczonych do wykonania zaplanowanych prac związanych z montażem, naprawą lub demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych (np. zaprawy wyrównujące, kleje itd.), b) materiały okładzinowe (podłogowe lub ścienne: ceramiczne lub szklane), c) akcesoria do przygotowania podłoża i mocowania okładzin (np. krzyżyki dystansowe), d) materiały do wykończenia i konserwacji okładzin (np. zaprawy do spoinowania, środki czyszczące), e) sprzęt i narzędzia przeznaczone do wykonania zaplanowanych prac montażowych, f) przybory pomiarowe, g) środki ochrony indywidualnej, h) instrukcje maszyn i urządzeń, i) apteczka itd.
Nie dotyczy.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.). Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Glazurnik – świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 4 września 2018 r., poz. 843).
Osoba posiadająca kwalifikację „Glazurnik – świadectwo czeladnicze” jest gotowa do samodzielnego wykonywania robót w zakresie montowania, naprawy i demontażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych. Przestrzega zasad doboru środków i wyrobów budowlanych, dokonuje pomiarów i obliczeń oraz posługuje się dokumentacją budowlaną. Samodzielnie wykonuje prace zgodnie z wymaganiami osoby zlecającej usługę. W porozumieniu ze zleceniodawcą ustala zakres robót oraz dobiera odpowiednie technologie i materiały do ich wykonania. Samodzielnie kształtuje warunki swojej pracy, ustala plan działania oraz organizuje stanowisko swojej pracy. Przygotowuje materiały i narzędzia niezbędne do wykonania powierzonego mu zadania. Rozwiązuje proste i przewidywalne problemy występujące w trakcie wykonywania pracy. Osoba posiadająca ww. kwalifikację w ramach powierzonych zadań współpracuje ze specjalistami w innych dziedzinach branży budowlano-remontowej. Potrafi analizować oferty pracy pod kątem posiadanych kompetencji. Jest gotowa do przestrzegania zasad etyki i kultury osobistej. Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz umiarkowanie złożonych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym inicjowania prostych działań marketingowych i stosowania kluczowych przepisów prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Potrafi współpracować w zespole, samodzielnie organizować własne stanowisko pracy, a także wspierać innych w tym zakresie. W trakcie wykonywania swoich zadań dba o jak najwyższą jakość produktów lub świadczonych usług. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Wykonywanie robót w zakresie montowania okładzin glazurniczych ceramicznych i szklanych3500
22Wykonywanie robót związanych z naprawą i demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych3400
33Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa3100

Wyświetlone 1-21 z 21.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
20Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
21Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca

#
DataUżytkownik
Brak wyników.