Processing...

Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy
kwalifikacja cząstkowa
2

Kwalifikacja świadczy o posiadaniu podstawowych umiejętności i znajomości zagadnień z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci. Potwierdza umiejętności niezbędne każdemu pracownikowi biurowemu, który w swej pracy wykorzystuje komputer. Ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. Kwalifikacja potwierdza kompetencje, wpisujące się w następujące kompetencje ramowe Ramy Kompetencji Cyfrowych DigComp: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.
100
Kwalifikacja adresowana jest do osób dorosłych i uczniów, posiadających umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem oraz posługiwania się komputerem. Kwalifikacją może być zainteresowana młodzież ucząca się (do wykorzystania w procesie uczenia się i w czasie wolnym), pracownicy i potencjalni pracownicy (do wykorzystania na stanowisku pracy i w czasie wolnym) a także emeryci i renciści (do wykorzystania w czasie wolnym).
Brak kwalifikacji poprzedzających.
Umiejętność pisania i czytania ze zrozumieniem oraz posługiwania się komputerem.
Według "Indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na 2016 r. Profil krajowy Polska" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland) jedynie 40% obywateli Polski posiada podstawowe lub wyższe od podstawowych umiejętności komputerowe podczas gdy 60% posiada bardzo niskie bądź żadne umiejętności komputerowe. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 24. miejscu w UE. Ocenia się też, że około 90% stanowisk pracy w Unii Europejskiej wymaga umiejętności komputerowych. Co ważne, nie chodzi tylko o stanowiska informatyków, których jest około 4%. Chodzi o wszelkie stanowiska pracy wyposażone w komputer, gdzie umiejętność posługiwania się nim jest po prostu niezbędna. Zgodnie z „Manifestem na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce” (https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/06/manifest-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowy ch-w-polsce.pdf ): • demokratyczne społeczeństwo potrzebuje obywatelek i obywateli o odpowiednich kompetencjach cyfrowych; korzystanie z mediów i technologii jest jednocześnie naszym prawem oraz instrumentem zmian cywilizacyjnych i kulturowych, bez rozwoju których Polska nie znajdzie się w gronie najważniejszych państw Europy i świata; • kompetencje cyfrowe otwierają nowe perspektywy zaspokajania potrzeb życiowych – umożliwiają pełniejszy rozwój osobisty, a także aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym; • rozwój kompetencji cyfrowych służy niwelowaniu różnic społecznych, a ich brak rodzi nowe formy wykluczenia społecznego; • odpowiednie kompetencje pracowników są niezbędnym warunkiem rozwoju instytucji, firm i organizacji; pozwalają zwiększać efektywność działania, tworzyć nowe formy współpracy, zaangażowania i komunikacji; korzystanie z technologii cyfrowych wspiera potencjał gospodarczy i zwiększa szanse zatrudnienia; • rozwój kompetencji cyfrowych odbywa się na każdym etapie życia. Działania podejmowane w ramach edukacji formalnej są uzupełniane przez edukację nieformalną oraz samokształcenie; • osoby aktywne zawodowo stale rozwijają swoje kompetencje, tak aby dostosowywać się do rozwoju technologii i zmieniającego się rynku pracy; • nabywanie kompetencji cyfrowych dotyczy także świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii. Kształci umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo, krytycznego odbioru treści, dokonywania świadomych wyborów związanych z korzystaniem z technologii oraz znajomość obowiązujących zasad i przysługujących użytkownikom praw; Ocenia się także, że w Unii Europejskiej ok. 300 mln. osób jest marginalizowanych przez e-gospodarkę. CUK-PP służy przeciwdziałaniu tej marginalizacji i sprzyja podnoszeniu poziomu umiejętności komputerowych. Wszelkiego typu instytucje będą chciały zatrudniać osoby posiadające – poza pożądanymi kwalifikacjami specjalistycznymi - tę kwalifikację. CUK-PP kandydata do pracy pozwala potencjalnemu pracodawcy na rezygnację ze sprawdzania jego podstawowych umiejętności komputerowych w trakcie rekrutacji. CUK-PP pozwala pracodawcy na weryfikację postępów w zdobywaniu umiejętności komputerowych przez pracowników na szkoleniach, na które zostali wysłani.
Nie dotyczy.
Z opisu kwalifikacji wynika, że efekty uczenia się wymagane dla tej kwalifikacji odpowiadają podstawowym zadaniom, jakie czekają pracowników posługujących się komputerem i podstawowymi aplikacjami w ich miejscu pracy. Kwalifikacja wpisuje się w zapotrzebowanie rynku pracy i służy zdobyciu podstawowych umiejętności komputerowych przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu. Jest zatem zgodna z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na rynku pracy (duży brak na rynku pracy osób z co najmniej podstawowymi kompetencjami cyfrowymi) i oczekiwaniami pracodawców. Elementy tej kwalifikacji wchodzą w skład programów nauczania już na poziomie szkoły średniej, lecz nigdzie nie występują one w tak zwartej i kompletnej formie.
Kwalifikacja może być wykorzystana: - na stanowiskach do nauki w domu i szkole (uczelni) - na wszystkich stanowiskach pracy wyposażonych w komputer - na domowych stanowiskach komputerowych.
Metoda weryfikacji: egzamin testowy, realizowany na komputerze, odrębny dla każdego z 4 zestawów, składający się z zadań (poleceń) praktycznych oraz z pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią; łącznie co najmniej 32 pytania i zadania dla każdego zestawu, przy czym dla pierwszych dwóch zestawów liczba zadań (poleceń) nie powinna być mniejsza od 16, zaś dla trzeciego i czwartego zestawu powinny to być tylko i wyłącznie zadania (polecenia) realizowane na komputerze. Dla każdego zestawu istnieje co najmniej 8 różnych zbiorów pytań i zadań egzaminacyjnych dla każdej z obsługiwanych w ramach walidacji wersji systemu operacyjnego (dla 2 pierwszych zestawów) i wersji pakietu biurowego (dla 2 ostatnich zestawów), przy czym liczba obsługiwanych wersji pakietu biurowego powinna wynosić co najmniej 3, w tym Open Office i dwie wersje pakietu Microsoft Office. Norma zaliczenia dla każdego zestawu: 75% możliwych do uzyskania punktów. Nie wszystkie kryteria weryfikacji są sprawdzane na każdym egzaminie testowym. Pytania i zadania dobrane są w taki sposób, by rozkład pytań i zadań testowych był równomierny (proporcjonalny) w stosunku do poszczególnych umiejętności każdego z zestawów efektów uczenia się. Egzamin testowy jest skonstruowany w sposób uniemożliwiający zaliczenie egzaminu w przypadku, gdy jedna z umiejętności z zestawu efektów uczenia się nie została opanowana/zweryfikowana pozytywnie. Instytucja certyfikująca zapewnia zbiory pytań i zadań testowych dostosowane do różnych wersji oprogramowania, zarówno komercyjnego, jak i darmowego. Egzamin prowadzony jest zgodnie z procedurami instytucji certyfikującej jedynie w akredytowanych laboratoriach i jedynie przez certyfikowanych egzaminatorów. Instytucja certyfikująca może przeprowadzać walidacje we własnym zakresie. Przewidziano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i w specjalnych tyflolaboratoriach przystosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących. Akredytacja podmiotów przeprowadzających walidację następuje po audycie przeprowadzonym przez instytucję certyfikującą, jest wydawana na okres co najwyżej 3 lat kalendarzowych i może być corocznie wznawiana (reakredytacja). Warunki akredytacji określa instytucja certyfikująca; dotyczą one przede wszystkim odpowiednich warunków lokalowych, minimalnej konfiguracji sprzętowej i wskazanego, legalnego oprogramowania na stanowiskach egzaminacyjnych. Certyfikacja egzaminatorów następuje po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu z procedur egzaminacyjnych (odnawianym nie rzadziej niż co 3 lata), na szkolenie przyjmowani są kandydaci na egzaminatorów, posiadający Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy, lub jego wcześniejszy równoważnik, wydany przez instytucję certyfikującą, organizującą szkolenie. Instytucja certyfikująca i podmioty przeprowadzające walidację korzystają z internetowego systemu zarządzania egzaminami, rejestracji kandydatów i prowadzenia egzaminów. Konieczne jest przechowywanie plików egzaminacyjnych przez minimum 3 lata i dokumentacji egzaminacyjnej (elektronicznej), w tym rejestru wydanych certyfikatów – bezterminowo. Podmiot przeprowadzający walidację odpowiada za poprawność identyfikacji zdającego. W przypadku niezaliczenia egzaminu, możliwe są egzaminy poprawkowe, aczkolwiek nie w tym samym dniu, co egzamin pierwotny. Zdającemu przysługuje możliwość odwołania się od ustalonego wyniku egzaminu – wówczas praca przekazywana jest do oceny przez innego egzaminatora. W przypadku, gdy wynik ponownej oceny jest inny niż pierwotny, ostateczną decyzję podejmuje instytucja certyfikująca. Dopuszcza się wydawanie certyfikatów częściowych dla poszczególnych zestawów i dla każdej ich kombinacji, bez używania nazwy „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy”.
Nie dotyczy.
OBWIESZCZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - M.P. z dnia 28 sierpnia 2018 r. poz. 837
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową wykonuje samodzielnie czynności związane z podstawową obsługą komputera, wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, edytora tekstu oraz korzystaniem z sieci. Stosuje podstawowe pojęcia.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Podstawy pracy z komputerem225
22Podstawy pracy w sieci225
33Przetwarzanie tekstów225
44Arkusze kalkulacyjne225

Wyświetlone 1-5 z 5.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Dariusz Zaremba Centrum Kształcenia Ustawicznego PROFESJA w KrotoszynieGrupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.aktywny
2Fundacja Europa House(brak wartości)aktywny
3Fundacja VCC(brak wartości)aktywny
4ITpass sp. z o.o.(brak wartości)aktywny
5Polskie Towarzystwo InformatyczneGrupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.aktywny

Bezterminowy. Posiadacz kwalifikacji może ją odnawiać w przypadku pojawienia się nowej wersji sylabusa czy na nowszej wersji oprogramowania, ale dopuszczalne jest także uzyskanie dokładnie tej samej kwalifikacji, ale z inną, bardziej aktualną datą. W takim przypadku na certyfikacie będą zaznaczone wybrane, aktualne warianty czy daty uzyskania kwalifikacji, co sprzyja realizacji idei uczenia się przez całe życie.
Certyfikat
Nie dotyczy
48 - Komputeryzacja
 
Funkcjonująca