Processing...

Kosmetyczka - dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Mistrz w zawodzie kosmetyczka wykonuje zabiegi pielęgnacyjno-upiększające, odmładzające i lecznicze twarzy, ciała, dłoni i stóp. Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby, które chcą wzbogacić oraz potwierdzić swoje kompetencje z zakresu diagnostyki i pielęgnacji ciała. Mistrz w zawodzie może świadczyć usługi w ramach własnej działalności, a także prowadzić usługi szkoleniowo-doradcze. W ramach realizacji usług może współpracować m.in. z salonami kosmetyczno-fryzjerskimi i firmami kosmetycznymi. Może również – po zdobyciu uprawnień pedagogicznych – prowadzić szkolenia w zakresie kompetencji kosmetyczki i być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
1200
Uzyskaniem kwalifikacji "Kosmetyczka - dyplom mistrzowski" w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: - posiadają świadectwo czeladnicze w zawodzie kosmetyczka oraz są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji z wyższym poziomem PRK; - są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu; - ukończyły kursy lub szkolenia z zakresu pielęgnacji i upiększania twarzy, ciała, dłoni i stóp i chcą poszerzyć swoje kompetencje o umiejętność wykonania zabiegów odmładzających i leczniczych oraz poszukują możliwości formalnego potwierdzenia wszystkich zebranych kompetencji; - świadczą usługi z zakresu pielęgnacji i upiększania twarzy, ciała, dłoni i stóp oraz chcą wzbogacić swoją ofertę o wykonywanie zabiegów odmładzających i leczniczych.
Dyplom mistrzowski w zawodzie kosmetyczka mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; Dz.U. z 2017 r. poz. 89). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często zupełnie niezwiązanych z wykształceniem i nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Jak podaje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Wśród zawodów, które od lat cieszą się wysokim zainteresowaniem osób chcących uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza, znajdują się zawody związane ze świadczeniem usług w zakresie pielęgnacji ciała: fryzjer, kosmetyczka oraz wizażystka/stylistka. W 2011 r. w zawodach związanych z pielęgnacją ciała przeprowadzono 25,9% wszystkich egzaminów czeladniczych i 19,6% egzaminów mistrzowskich, w 2013 roku – egzaminy w tych zawodach stanowiły odpowiednio 25,9% oraz 20,5%, w 2015 roku – 24,9% oraz 20%. Jednym z ważniejszych zawodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie pielęgnacji ciała jest zawód kosmetyczki. Wspomniany raport podaje, że w 2015 r. w zawodzie kosmetyczka powołano łącznie 32 komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Od 2013 r. zainteresowanie uzyskaniem tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie kosmetyczka jest mniej więcej stałe: w latach 2013 – 2015 o świadectwo czeladnicze w zawodzie kosmetyczka ubiegało się średnio 119 osób, o dyplom mistrzowski – 41 osób. Znaczące zainteresowanie uzyskaniem świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich stanowi odpowiedź nie tylko na aktualne trendy społeczno-kulturowe (takie jak „moda na młodość”) i przemiany powodowane popularnością mediów, w tym mediów społecznościowych, ale także na oczekiwania współczesnych konsumentów na coraz wyższą jakość usług związanych z pielęgnacją ciała i urody. Zapotrzebowanie na usługi kosmetyczne znajduje swoje odzwierciedlenie także w danych liczbowych ilustrujących sytuację na rynku pracy. Z raportów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności” wynika, że od 2015 r. zawód „kosmetyczka” jest zawodem deficytowym. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie w zawodzie kosmetyczka stanowią propozycję zarówno dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy, jak i dla osób aktywnych zawodowo i wykonujących usługi pokrewne związane z pielęgnacją ciała. Kwalifikacje te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim tych osób, które chcą formalnie potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje (np. osób młodych poszukujących kierunków swojego rozwoju zawodowego, wizażystów/stylistów, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie pielęgnacji twarzy, ciała, dłoni i stóp). Włączenie kwalifikacji "Kosmetyczka - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność świadectwa, będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Włączenie kwalifikacji jest rekomendowane przez Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną Związku Rzemiosła Polskiego.
Kwalifikacje o zbliżonym charakterze. Kwalifikacja "Kosmetyczka - dyplom mistrzowski" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie do świadczenia usług w zakresie pielęgnacji ciała. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: - świadectwo czeladnicze w zawodzie kosmetyczka; - dyplom mistrzowski w zawodzie wizażystka/stylistka; - dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia – kosmetolog; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze. Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie kosmetyczka – inaczej niż osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie kosmetyczka oraz technik usług kosmetycznych – wykonuje zabiegi odmładzające i lecznicze twarzy, ciała, dłoni i stóp z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury i preparatów leczniczych. Organizuje i nadzoruje pracę w zespole oraz prowadzi doskonalenie zawodowe współpracowników; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie kosmetyczka – inaczej niż osoba zajmująca się wizażem i stylizacją – nie świadczy usług związanych z kreowaniem wizerunku, jest ukierunkowana na przeprowadzenie diagnozy kosmetycznej i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, odmładzających i leczniczych twarzy, ciała, dłoni i stóp. Wykonuje makijaż profesjonalny, dobrany indywidualnie do klientki, bez stylizacji. Wspólne zestawy efektów uczenia się: - zestawy „Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa” oraz „Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników” są wspólne dla wszystkich włączonych do ZSK dyplomów mistrzowskich; - zestaw „Korygowanie i kamuflowanie niedoskonałości cery i urody” występuje również w kwalifikacjach świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski w zawodzie wizażystka/stylistka.
Opinie odnośnie celowości włączenia ww. kwalifikacji do ZSK są jednomyślne i pozytywne. Włączenie tej kwalifikacji do ZSK jest ważnym krokiem, mającym na celu uszczegółowienie wymagań dotyczących dopuszczenia do egzaminów, jak i wykonywania zawodu kosmetyczki w Polsce. Pozwoli to także klientom kosmetyczek dowiedzieć się jakich usług i w jakim zakresie umiejętności mogą się spodziewać od osób posiadających kwalifikacje zawodowe kosmetyczki certyfikowane przez Izby Rzemieślnicze dyplomami państwowymi. Wskazana we wniosku grupa osób, która może być zainteresowana uzyskaniem danej kwalifikacji jest wystarczająca. Przedstawiono wszystkie typowe obecnie możliwości wykorzystania kwalifikacji w dziedzinie kosmetyki. Złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego wniosek w sposób dokładny i precyzyjny opisuje w każdym elemencie tę kwalifikację. Zawiera on również dobrze sprecyzowane i opisane informacje dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na tę kwalifikację. Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia są sformułowane prawidłowo.
Osoba posiadająca kwalifikację "Kosmetyczka - dyplom mistrzowski" może m.in.: - świadczyć usługi diagnozy kosmetycznej i przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjno-upiększające, odmładzające i lecznicze (twarzy, ciała, dłoni i stóp) w ramach własnej działalności gospodarczej; - prowadzić szkolenia i doradztwo z zakresu diagnostyki, pielęgnacji kosmetycznej, zabiegów pielęgnacyjno-upiększających, odmładzających i leczniczych; - współpracować między innymi z salonami fryzjersko-kosmetycznych i firmami kosmetycznymi.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–05. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej pięć osób: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. Warunki organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego: modelka, fotel kosmetyczny, krzesełko dla kosmetyczki, stolik zabiegowy, lampa oświetlająca pole pracy, odpowiednie środki kosmetyczne i środki czystości oraz aparatura (w zależności od wskazanego zabiegu).
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 7 września 2018 r., poz. 852).
Osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie kosmetyczka jest gotowa do wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-upiększających, odmładzających i leczniczych twarzy, ciała, dłoni i stóp, jak również do przeprowadzania szkoleń i doradztwa zgodnie z potrzebami i preferencjami klientów. Przeprowadza diagnozę kosmetyczną z wykorzystaniem technik, narzędzi i aparatów kosmetycznych. Jej wyniki pogłębia informacjami pozyskanymi od klienta. Doradza i wykonuje zabiegi pielęgnacyjno-upiększające oraz odmładzająco-lecznicze twarzy, ciała, dłoni i stóp. Mistrz w zawodzie kosmetyczka dobiera i wykonuje makijaż profesjonalny dopasowany do typu urody. Rozpoznaje przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych, odmładzających i leczniczych wynikające np. ze zmian chorobowych skóry i jej przydatków. Przestrzega zaleceń lekarzy określonych specjalności, np. endokrynologów, dermatologów, chirurgów plastycznych. Udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, ciała, dłoni i stóp prowadzonej w warunkach domowych (codzienna pielęgnacja lub pielęgnacja po zabiegu). Mistrz w zawodzie kosmetyczka jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający mu personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie kosmetyczka jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Wyświetlone 1-7 z 7.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
14Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-upiększających skórę5340
23Wykonywanie makijażu profesjonalnego dobranego indywidualnie do osoby5250
37Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników5160
45Wykonywanie zabiegów odmładzających i leczniczych skórę5150
51Przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej 4100
62Korygowanie i kamuflowanie niedoskonałości cery i urody4100
76Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100

Wyświetlone 1-19 z 19.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza w RybnikuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza w WyszkowieZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca