Processing...

Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" wykonuje, naprawia, odnawia i konserwuje wyroby stolarstwa meblowego. Pracę wykonuje samodzielnie, planuje, organizuje i zarządza pracą zespołu. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które chcą potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje związane z usługami z branży drzewnej bądź wyspecjalizować się w stolarstwie meblowym. Kwalifikacja spełni oczekiwania osób interesujących się tematyką wyposażenia wnętrz, designu, a także w czasie wolnym zajmujących się wykonywaniem i renowacją przedmiotów z drewna i wyrobów drzewnych. Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" może między innymi świadczyć usługi w ramach prowadzenia własnej działalności, pracować w zakładach i firmach rodzinnych, warsztatach i pracowniach zajmujących się wyrobem, naprawą, renowacją i konserwacją mebli, także stylowych i stylizowanych, elementów wyposażenia wnętrz, oraz pracować przy fabrycznej produkcji mebli przeznaczonych do użytku domowego bądź wchodzących w skład wyposażenia np. restauracji, hoteli, ośrodków wypoczynkowych. Może również – po zdobyciu uprawnień pedagogicznych – prowadzić szkolenia w zakresie stolarstwa meblowego i być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
1160
Dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Kwalifikacje o zbliżonym charakterze Kwalifikacja Stolarz meblowy - mistrz jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie do świadczenia usług w zakresie obróbki drewna. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: − świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy; − świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz; − dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz; − dyplom mistrzowski w zawodzie renowator mebli artystycznych; − dyplom mistrzowski w zawodzie tokarz w drewnie; − dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia – technologia drewna; − dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie stolarz; − dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna; − świadectwo potwierdzające kwalifikację A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich; − świadectwo potwierdzające kwalifikację A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: − osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy – w odniesieniu do osoby posiadającej świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy – wykonuje nie tylko proste wyroby meblarskie, ale także meble stylowe i stylizowane. Przeprowadza renowację mebli stylowych i stylizowanych. Organizuje i nadzoruje pracę w zespole oraz prowadzi doskonalenie zawodowe współpracowników; − osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż stolarz – koncentruje się na wykonywaniu mebli i dodatków z drewna i tworzyw drzewnych, podczas gdy kwalifikacja w zawodzie stolarz obejmuje szersze spektrum działalności (np. również schody, balustrady, instrumenty muzyczne), stolarz nie jest kwalifikacją specjalistyczną; − osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż renowator mebli artystycznych – wykonuje proste, stylowe i stylizowane wyroby meblarskie oraz wykonuje naprawę, renowację i konserwację mebli stylowych i stylizowanych. Mistrz – renowator mebli artystycznych odtwarza złożone elementy konstrukcyjne, naprawia i zabezpiecza wyroby meblarskie, w tym meble zabytkowe (w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków), ale nie wykonuje nowych mebli; − osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie tokarz w drewnie – nie koncentruje się na wykonywaniu elementów toczonych za pomocą określonych narzędzi; inaczej niż stolarz meblowy wykonuje montaż tylko prostych konstrukcji stolarskich, przygotowując bazę dla dalszych działań stolarskich. Wspólne zestawy efektów uczenia się Zestawy „Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa” oraz „Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników” są wspólne dla wszystkich włączonych do ZSK dyplomów mistrzowskich.
Osoba posiadająca kwalifikację Stolarz meblowy - mistrz może m.in.: − wytwarzać meble, w tym meble na zamówienie, meble drewniane, stylowe, stylizowane, designerskie w małym zakładzie stolarskim bądź we własnej firmie, warsztacie, pracowni; − pracować w warsztatach i pracowniach zajmujących się naprawą, renowacją i konserwacją mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz, przedmiotów artystycznych; − pracować przy fabrycznej produkcji mebli, przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i wchodzące w skład wyposażenia restauracji, hoteli, ośrodków wypoczynkowych; − szkolić uczniów w zawodzie stolarz i stolarz meblowy, współpracować ze szkołami w ramach nauki zawodu, być instruktorem praktycznej nauki zawodu; − współpracować ze szkołami wyższymi w ramach praktyk, a także przyjmować stażystów. Po spełnieniu określonych warunków może przystąpić do egzaminów mistrzowskich w takich zawodach, jak m.in. stolarz, renowator mebli artystycznych, tokarz w drewnie.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w ze-stawach efektów uczenia się 01–03. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej pięć osób: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; w trakcie przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku pracy; nadzór nad wykonywaniem przez zdającego zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu sprawuje co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego; czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 5 listopada 2018 r., poz. 1079).
Osoba posiadająca kwalifikację „Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania wyrobów stolarstwa meblowego z drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Organizuje stanowisko pracy własne i podległego zespołu, w tym dobiera oraz przygotowuje narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania zadań. Samodzielnie użytkuje i konserwuje maszyny, aparaty, narzędzia stolarskie oraz samodzielnie posługuje się dokumentacją technologiczną. Sporządza szkice elementów i wyrobów stolarskich. Dobiera materiały, ustala zakres napraw i renowacji wyrobów meblarskich, sporządza projekty rekonstrukcji oraz kalkulację kosztów z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej historycznych konstrukcji mebli oraz stosowania specjalistycznych zdobień. Mistrz w zawodzie stolarz meblowy jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający mu personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Planowanie wykonania klasycznych, stylowych i stylizowanych wyrobów stolarstwa meblowego oraz realizacji usług 5100
22Wykonywanie klasycznych, stylowych i stylizowanych wyrobów stolarstwa meblowego4600
33Naprawa, renowacja i konserwacja wyrobów stolarstwa meblowego4200
44Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100
55Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników5160

Wyświetlone 1-16 z 16.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca

#
DataUżytkownik
Brak wyników.