Processing...

Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" wykonuje, naprawia, odnawia i konserwuje wyroby stolarstwa meblowego. Pracę wykonuje samodzielnie, planuje, organizuje i zarządza pracą zespołu. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które chcą potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje związane z usługami z branży drzewnej bądź wyspecjalizować się w stolarstwie meblowym. Kwalifikacja spełni oczekiwania osób interesujących się tematyką wyposażenia wnętrz, designu, a także w czasie wolnym zajmujących się wykonywaniem i renowacją przedmiotów z drewna i wyrobów drzewnych. Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" może między innymi świadczyć usługi w ramach prowadzenia własnej działalności, pracować w zakładach i firmach rodzinnych, warsztatach i pracowniach zajmujących się wyrobem, naprawą, renowacją i konserwacją mebli, także stylowych i stylizowanych, elementów wyposażenia wnętrz, oraz pracować przy fabrycznej produkcji mebli przeznaczonych do użytku domowego bądź wchodzących w skład wyposażenia np. restauracji, hoteli, ośrodków wypoczynkowych. Może również – po zdobyciu uprawnień pedagogicznych – prowadzić szkolenia w zakresie stolarstwa meblowego i być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
1160
Uzyskaniem kwalifikacji "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: − posiadają świadectwo czeladnicze (i są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji z wyższym poziomem PRK) lub dyplom mistrzowski w zawodach związanych z obróbką drewna; − są zawodowo związane z usługami z branży drzewnej; − interesują się tematyką wyposażenia wnętrz, designu, hobbystycznie zajmują się wykonywaniem przedmiotów z drewna i tworzyw drzewnych; − chcą potwierdzić kompetencje zdobyte na drodze nieformalnej, np. w zakładach i firmach rodzinnych; − chciałyby uzyskać specjalizację w stolarstwie meblowym (np. stolarze); − chciałyby poszerzyć zakres swoich kompetencji w zakresie wytwarzania mebli (np. renowatorzy mebli artystycznych, tokarze w drewnie, snycerze); − chciałaby poszerzyć zakres swoich kompetencji w zakresie naprawy, renowacji i konserwacji mebli i wyrobów drewnianych (np. tapicerzy); − prowadzą własną działalność gospodarczą związaną z obróbką drewna i chciałyby być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
Dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1285). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; Dz.U. z 2017 r. poz. 89). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często zupełnie niezwiązanych z wykształceniem i nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Należy także podkreślić, że kwalifikacje czeladnika i mistrza można uzyskać nie tylko w popularnych zawodach. Są one także szansą zachowania kwalifikacji w zawodach unikatowych i rzadko występujących, których wykonywanie wymaga umiejętności traktowanych w kategoriach dorobku kultury niematerialnej. Jak wykazuje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Wśród zawodów, które od lat cieszą się wysokim zainteresowaniem osób chcących uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza, znajdują się zawody związane z obróbką drewna: stolarz, a także stolarz meblowy i cieśla. Przytoczony raport podaje, że w 2015 r. w Związku Rzemiosła Polskiego egzaminowi mistrzowskiemu w zawodzie stolarz poddano 109 osób. Do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie cieśla przystąpiły 41 osoby, w zawodzie stolarz meblowy – 5 osób. Łącznie dla egzaminów czeladniczych w zawodach związanych z obróbką drewna powołano 111 komisji egzaminacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.). Zainteresowanie przystępowaniem do egzaminów w zawodach związanych z obróbką drewna jest niewątpliwie związane z zapotrzebowaniem rynku pracy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w dziale „Produkcja mebli” w 2013 r. pracowało 157,3 tys. osób, w 2014 r. – aż 169,8 tys. Odnotowuje się także wzrost wynagrodzenia w tym dziale przetwórstwa przemysłowego (zob. GUS, „Rocznik Statystyczny Pracy”, 2015). Ponadto w ostatnich latach liczba podmiotów gospodarczych w dziale „Produkcja mebli” wzrosła niemal o 60% (z 9771 w 2005 r. do 15 321 w 2014 r. – zob. GUS, „Rocznik Statystyczny Przemysłu”, 2015). Co więcej, całkowita wartość rynku meblarskiego w Polsce w latach 2007– 2011, oszacowana przez Ministerstwo Gospodarki, wynosiła odpowiednio: 26,5 mld zł, 27,5 mld zł, 30,2 mld zł, 28 mld zł, 27 mld zł (https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/27301,Polski-przemysl-meblarski-kluczowa-czesc-europejskiej-gospodarki.html, dostęp z dnia 27.10.2016). Wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu meblarskiego w 2015 r. wyniosła 39,1 mld zł. W działalności polskich firm meblarskich ważną rolę odgrywa też eksport. W 2015 r. całkowita jego wartość wzrosła o 8%, co jest rekordowym wynikiem, stanowi bowiem wartość 8,6 mld euro (http://www.biznesmeblowy.pl/rynek_mebli/111/zobacz_najnowszy_raport_o_branzy_meblarskiej,8487.html, dostęp z dnia 20.10.2016). Przemysł meblarski jest istotnym czynnikiem rozwojowym dla regionów posiadających odpowiednią bazę surowcową. W gminach, w których funkcjonuje branża meblarska, odnotowuje się niski poziom bezrobocia. Przykładem może być zlokalizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego gmina Lubawa w powiecie iławskim. Stopa bezrobocia w tym powiecie jest najniższa w województwie – 5,8% w stosunku do aktywnych zawodowo (przy 13,9% dla województwa; zob. GUS, „Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu sierpnia 2016”, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5473/2/49/1/pow08_16.xls). Szacuje się, że niemal w całej Polsce w 2017 r. wystąpi deficyt poszukujących pracy w sektorze obróbki drewna i stolarstwa (Barometr zawodów, https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy-na-mapach/2017/robotnicy-obrobki-drewna-i-stolarze,2017,polska,,polska,relacja-miedzy-dostepna-sila-robocza-a-nbsp-zapotrzebowaniem-na-pracownikow,12,,142,,,1,0, dostęp z dnia 27.10.2016). Powyższe dane pozwalają wnioskować, że wzrost zatrudnienia w sektorze produkcji mebli będzie stałą tendencją. Jednym z zawodów związanych z obróbką drewna jest stolarz meblowy. Wyodrębnienie specjalności w tej grupie zawodów jest związane ze znacznym zróżnicowaniem asortymentu produktów i usług świadczonych przez osoby pracujące przy obróbce drewna. Wytwórstwo mebli jest powiązane z rozwojem rynku nieruchomości i zwiększającym się zapotrzebowaniem na elementy wyposażenia wnętrz, w tym meble wykonywane na zamówienie klienta, dostosowane do rozmiarów i charakteru użytkowanych wnętrz, a także do indywidualnych preferencji zamawiających i trendów w architekturze wnętrz, takich jak meble wykonane z materiałów naturalnych. Stolarz meblowy będzie więc poszukiwany na rozwijającym się rynku projektowania mebli jako wykonawca wyrobów z obszaru nowoczesnego designu. Zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych w stolarce meblowej wiąże się także ze wzrostem zapotrzebowania na produkty unikatowe, wykonywane ręcznie. Kwalifikacja wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, którzy chcą posiadać wyroby niepowtarzalne, zaprojektowane na własne życzenie według określonego stylu, np. eko, retro, vintage, wykonane z naturalnych materiałów. W tym kontekście dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy może też być postrzegane jako kwalifikacja specjalistyczna, charakterystyczna dla regionów, w których produkuje się na większą skalę stylowe meble drewniane (np. region wielkopolski, kujawsko pomorski, śląski, małopolski). Kwalifikacja ta jest również odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na usługi związane z renowacją i konserwacją mebli, elementów wyposażenia wnętrz, drewnianych przedmiotów artystycznych. Wychodzi naprzeciw zainteresowaniom klientów naprawą i konserwacją mebli stylowych i stylizowanych, jak również wytwarzaniem kopii mebli według wzorów historycznych. Dyplomy mistrzowskie pozwalają zachować ciągłość zawodu w kolejnych pokoleniach, są gwarancją podtrzymania wieloletniej tradycji przekazywania kompetencji rzemieślniczych. Stanowią też potwierdzenie wysokiej jakości edukacji rzemieślniczej, realizowanej w relacji mistrz – uczeń. Dają więc szansę przygotowania kadr do szkolenia również w zawodach unikatowych i artystycznych. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie w zawodzie stolarz meblowy stanowią propozycję zarówno dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy, jak i dla osób aktywnych zawodowo w obszarze związanym z obróbką drewna. Kwalifikacje te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą formalnie potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje, np. osób młodych poszukujących kierunków swojego rozwoju zawodowego, osób hobbystycznie i chałupniczo zajmujących się wytwórstwem, naprawą, renowacją i konserwacją mebli i wyrobów drewnianych. Włączenie dyplomu mistrzowskiego w zawodzie stolarz meblowy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność dyplomu, będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Włączenie kwalifikacji jest rekomendowane przez: - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe i Eksportowe „SZYNAKA” w Lubawie. - ORiSTO Sp. z o.o. w Lubawie. - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie.
Kwalifikacje o zbliżonym charakterze Kwalifikacja "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie do świadczenia usług w zakresie obróbki drewna. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: − świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy; − świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz; − dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz; − dyplom mistrzowski w zawodzie renowator mebli artystycznych; − dyplom mistrzowski w zawodzie tokarz w drewnie; − dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia – technologia drewna; − dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie stolarz; − dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna; − świadectwo potwierdzające kwalifikację A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich; − świadectwo potwierdzające kwalifikację A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: − osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy – w odniesieniu do osoby posiadającej świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy – wykonuje nie tylko proste wyroby meblarskie, ale także meble stylowe i stylizowane. Przeprowadza renowację mebli stylowych i stylizowanych. Organizuje i nadzoruje pracę w zespole oraz prowadzi doskonalenie zawodowe współpracowników; − osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż stolarz – koncentruje się na wykonywaniu mebli i dodatków z drewna i tworzyw drzewnych, podczas gdy kwalifikacja w zawodzie stolarz obejmuje szersze spektrum działalności (np. również schody, balustrady, instrumenty muzyczne), stolarz nie jest kwalifikacją specjalistyczną; − osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż renowator mebli artystycznych – wykonuje proste, stylowe i stylizowane wyroby meblarskie oraz wykonuje naprawę, renowację i konserwację mebli stylowych i stylizowanych. Mistrz – renowator mebli artystycznych odtwarza złożone elementy konstrukcyjne, naprawia i zabezpiecza wyroby meblarskie, w tym meble zabytkowe (w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków), ale nie wykonuje nowych mebli; − osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie tokarz w drewnie – nie koncentruje się na wykonywaniu elementów toczonych za pomocą określonych narzędzi; inaczej niż stolarz meblowy wykonuje montaż tylko prostych konstrukcji stolarskich, przygotowując bazę dla dalszych działań stolarskich. Wspólne zestawy efektów uczenia się Zestawy „Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa” oraz „Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników” są wspólne dla wszystkich włączonych do ZSK dyplomów mistrzowskich.
W pełni poparto potrzebę włączenia kwalifikacji do ZSK. Oceniono, że kwalifikacja została opisana w sposób kompletny. Stwierdzono, że istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w zawodzie stolarz meblowy. Zauważono, że w branży pracuje dużo osób tylko przeszkolonych i przyuczonych do pracy w zawodach stolarskich, które mogłyby potwierdzić swoje kwalifikacje przystępując do egzaminów mistrzowskich.
Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" może m.in.: − wytwarzać meble, w tym meble na zamówienie, meble drewniane, stylowe, stylizowane, designerskie w małym zakładzie stolarskim bądź we własnej firmie, warsztacie, pracowni; − pracować w warsztatach i pracowniach zajmujących się naprawą, renowacją i konserwacją mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz, przedmiotów artystycznych; − pracować przy fabrycznej produkcji mebli, przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i wchodzące w skład wyposażenia restauracji, hoteli, ośrodków wypoczynkowych; − szkolić uczniów w zawodzie stolarz i stolarz meblowy, współpracować ze szkołami w ramach nauki zawodu, być instruktorem praktycznej nauki zawodu; − współpracować ze szkołami wyższymi w ramach praktyk, a także przyjmować stażystów. Po spełnieniu określonych warunków może przystąpić do egzaminów mistrzowskich w takich zawodach, jak m.in. stolarz, renowator mebli artystycznych, tokarz w drewnie.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w ze-stawach efektów uczenia się 01–03. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej pięć osób: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; w trakcie przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku pracy; nadzór nad wykonywaniem przez zdającego zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu sprawuje co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego; czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 5 listopada 2018 r., poz. 1079).
Osoba posiadająca kwalifikację „Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania wyrobów stolarstwa meblowego z drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Organizuje stanowisko pracy własne i podległego zespołu, w tym dobiera oraz przygotowuje narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania zadań. Samodzielnie użytkuje i konserwuje maszyny, aparaty, narzędzia stolarskie oraz samodzielnie posługuje się dokumentacją technologiczną. Sporządza szkice elementów i wyrobów stolarskich. Dobiera materiały, ustala zakres napraw i renowacji wyrobów meblarskich, sporządza projekty rekonstrukcji oraz kalkulację kosztów z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej historycznych konstrukcji mebli oraz stosowania specjalistycznych zdobień. Mistrz w zawodzie stolarz meblowy jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający mu personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Planowanie wykonania klasycznych, stylowych i stylizowanych wyrobów stolarstwa meblowego oraz realizacji usług 5100
22Wykonywanie klasycznych, stylowych i stylizowanych wyrobów stolarstwa meblowego4600
33Naprawa, renowacja i konserwacja wyrobów stolarstwa meblowego4200
44Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100
55Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników5160

Wyświetlone 1-16 z 16.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca