Processing...

Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze
kwalifikacja cząstkowa
3

Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" wykonuje oraz naprawia i konserwuje proste wyroby stolarstwa meblowego. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które chcą potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje związane z usługami z branży drzewnej bądź wyspecjalizować się w stolarstwie meblowym. Kwalifikacja spełni oczekiwania osób interesujących się tematyką wyposażenia wnętrz, designu, a także w czasie wolnym zajmujących się wykonywaniem, naprawą i konserwacją wyrobów meblarskich z drewna i wyrobów drzewnych. Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" może między innymi świadczyć usługi w ramach prowadzenia własnej działalności (gdzie będzie zajmował się wytwarzaniem, naprawą i konserwacją zgodnie z wymaganiami klientów), pracować w zakładach i firmach rodzinnych, warsztatach i pracowniach zajmujących się naprawą i konserwacją mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz (takich jak: skrzynie zegarowe, wieszaki, osłony meblowe), jak również pracować przy fabrycznej produkcji mebli przeznaczonych do użytku domowego bądź wchodzących w skład wyposażenia np. restauracji, hoteli, ośrodków wypoczynkowych.
1160
Świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin czeladniczy. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika, jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych; posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin; jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.); posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej i co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin; posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Kwalifikacje o zbliżonym charakterze Kwalifikacja "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi gotowość do świadczenia usług związanych z obróbką drewna. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: − dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy; − świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz; − świadectwo czeladnicze w zawodzie renowator mebli artystycznych; − świadectwo czeladnicze w zawodzie tokarz w drewnie; − dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie stolarz; − dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna; − świadectwo potwierdzające kwalifikację A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich; − świadectwo potwierdzające kwalifikację A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: − osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż mistrz w zawodzie – nie wykonuje stylowych i stylizowanych wyrobów meblarskich; czeladnik naprawia i konserwuje proste wyroby meblarskie, a osoba posiadająca dyplom mistrzowski wykonuje również renowacje mebli stylowych i stylizowanych; czeladnik nie organizuje i nie nadzoruje pracy w zespole oraz nie prowadzi doskonalenia zawodowego współpracowników; − osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż stolarz – koncentruje się na wykonywaniu mebli i dodatków z drewna i tworzyw drzewnych, podczas gdy kwalifikacja w zawodzie stolarz obejmuje szersze spektrum działalności (np. również schody, balustrady, instrumenty muzyczne), stolarz nie jest kwalifikacją specjalistyczną; − osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż renowator mebli artystycznych – wykonuje proste wyroby meblarskie z drewna i tworzyw drzewnych oraz wykonuje naprawy i konserwację prostych wyrobów meblarskich. Renowator mebli artystycznych odtwarza złożone elementy konstrukcyjne, naprawia i zabezpiecza wyroby meblarskie, ale nie projektuje i nie wykonuje nowych mebli; − osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż tokarz w drewnie – nie koncentruje się na wykonywaniu elementów toczonych za pomocą określonych narzędzi; tokarz, inaczej niż stolarz meblowy, wykonuje montaż tylko prostych konstrukcji stolarskich, często przygotowując bazę dla dalszych działań w zakresie stolarstwa. Wspólne zestawy efektów uczenia się Zestaw „Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie” jest wspólny dla wszystkich włączonych do ZSK świadectw czeladniczych.
Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz meblowy - Czeladnik" może m.in.: − wytwarzać meble, w tym meble na zamówienie, meble drewniane, w małym zakładzie stolarskim bądź we własnej firmie, warsztacie, pracowni; − pracować w warsztatach i pracowniach zajmujących się odnawianiem i konserwacją mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz; − pracować przy fabrycznej produkcji mebli, przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i wchodzących w skład wyposażenia restauracji, hoteli, ośrodków wypoczynkowych. "Stolarz meblowy - czeladnik" może w przyszłości ubiegać się o tytuł mistrza w zawodzie. Po uzupełnieniu swoich kompetencji i ukończeniu odpowiednich kursów może również przystąpić do egzaminów czeladniczych w takich zawodach, jak: stolarz, renowator mebli artystycznych, tokarz w drewnie.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–05. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą co najmniej cztery osoby: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej dwóch członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy ani w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. Warunki organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego: Pomieszczenia egzaminacyjne spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska, przystosowane do wykonywania ręcznej i maszynowej obróbki skrawaniem, klejenia i oklejania, montażu i okuwania wyrobów stolarskich, a także wykonywania napraw, renowacji i konserwacji. Maszyny i urządzenia: różne typy pilarek, strugarek, frezarek i wiertarek stosowanych do obróbki drewna, urządzenia do oklejania. Narzędzia i sprzęt: komplet narzędzi i przyrządów do ręcznej i maszynowej obróbki drewna oraz wykonywania wyrobów galanterii drzewnej, urządzenia i narzędzia do nanoszenia materiałów lakierniczych, szafki narzędziowe, kalkulatory. Materiały: niezbędne do wykonania zadań zawodowych oraz utrzymania czystości na stanowisku. Komplet dokumentacji technicznej. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 5 listopada 2018 r., poz. 1078).
Osoba posiadająca kwalifikację „Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze” jest gotowa do samodzielnego wykonywania i montażu prostych wyrobów stolarstwa meblowego (wykonanych z drewna lub z tworzyw drzewnych, także z gotowych elementów – wyciętych i oklejonych, o niskiej liczbie profili, pozbawionych specjalistycznych zdobień, takich jak intarsje, inkrustacje, złocenia, np. taboret, półka, szafka nocna, skrzynia, stół itp.) oraz elementów wyposażenia wnętrz (takich jak: skrzynie zegarowe, wieszaki, osłony meblowe). Czeladnik w zawodzie stolarz meblowy odnawia i konserwuje proste wyroby stolarstwa meblowego. Organizuje stanowisko swojej pracy, w tym dobiera oraz przygotowuje narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania zadań. Samodzielnie użytkuje i konserwuje maszyny, aparaty, urządzenia i narzędzia stosowane w stolarstwie meblowym oraz samodzielnie posługuje się dokumentacją technologiczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stolarskich. Sporządza szkice elementów i wyrobów stolarskich. Dobiera materiały drzewne i materiały pomocnicze stosowane w stolarstwie meblowym. Prowadzi obróbkę materiałów i tworzyw drzewnych, stosując narzędzia ręczne i zmechanizowane za pomocą różnych technik. Wykonuje montaż oraz kosmetykę wyrobów. Odnawia i konserwuje proste wyroby stolarstwa meblowego. Czeladnik w zawodzie stolarz meblowy jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz umiarkowanie złożonych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym inicjowania prostych działań marketingowych i stosowania kluczowych przepisów prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Potrafi współpracować w zespole, samodzielnie organizować własne stanowisko pracy, a także wspierać innych w tym zakresie. Osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy w trakcie wykonywania zadań dba o jak najwyższą jakość produktu lub świadczonych usług. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Planowanie wykonania prostych wyrobów stolarstwa meblowego oraz realizacji usług3100
22Wykonywanie prostych wyrobów stolarstwa meblowego3600
33Naprawa i konserwacja prostych wyrobów stolarstwa meblowego3360
44Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie 3100

Wyświetlone 1-16 z 16.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca

#
DataUżytkownik
Brak wyników.