Processing...

Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze
kwalifikacja cząstkowa
3

Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" wykonuje oraz naprawia i konserwuje proste wyroby stolarstwa meblowego. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które chcą potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje związane z usługami z branży drzewnej bądź wyspecjalizować się w stolarstwie meblowym. Kwalifikacja spełni oczekiwania osób interesujących się tematyką wyposażenia wnętrz, designu, a także w czasie wolnym zajmujących się wykonywaniem, naprawą i konserwacją wyrobów meblarskich z drewna i wyrobów drzewnych. Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" może między innymi świadczyć usługi w ramach prowadzenia własnej działalności (gdzie będzie zajmował się wytwarzaniem, naprawą i konserwacją zgodnie z wymaganiami klientów), pracować w zakładach i firmach rodzinnych, warsztatach i pracowniach zajmujących się naprawą i konserwacją mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz (takich jak: skrzynie zegarowe, wieszaki, osłony meblowe), jak również pracować przy fabrycznej produkcji mebli przeznaczonych do użytku domowego bądź wchodzących w skład wyposażenia np. restauracji, hoteli, ośrodków wypoczynkowych.
1160
Uzyskaniem kwalifikacji "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: − zawodowo związane są z usługami z branży drzewnej; − interesują się tematyką wyposażenia wnętrz, designu, hobbystycznie zajmują się wykonywaniem lub konserwacją przedmiotów z drewna i tworzyw drzewnych, chcą potwierdzić kompetencje zdobyte na drodze nieformalnej, np. w zakładach i firmach rodzinnych; − chciałyby uzyskać dodatkowe kwalifikacje w stolarstwie meblowym (np. stolarze); − chciałyby poszerzyć zakres swoich kompetencji w zakresie wytwarzania mebli (np. renowatorzy mebli artystycznych, tokarze w drewnie, snycerze); − chciałaby poszerzyć zakres swoich kompetencji w zakresie naprawy i konserwacji mebli i wyrobów drewnianych (np. tapicerzy).
Świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin czeladniczy. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika, jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych; posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin; jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.); posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej i co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin; posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; Dz.U. z 2017 r. poz. 89). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często zupełnie niezwiązanych z wykształceniem i nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Należy także podkreślić, że kwalifikacje czeladnika i mistrza można uzyskać nie tylko w popularnych zawodach. Są one także szansą zachowania kwalifikacji w zawodach unikatowych i rzadko występujących, których wykonywanie wymaga umiejętności traktowanych w kategoriach dorobku kultury niematerialnej. Jak podaje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Wśród zawodów, które od lat cieszą się wysokim zainteresowaniem osób chcących uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza, znajdują się zawody związane z obróbką drewna: stolarz, a także stolarz meblowy i cieśla. Przytoczony raport wykazuje, że w 2015 r. w Związku Rzemiosła Polskiego egzaminowi czeladniczemu w zawodzie stolarz poddano 1784 osoby. Do egzaminu w zawodzie cieśla przystąpiły 94 osoby, w zawodzie stolarz meblowy – 13 osób. Łącznie dla egzaminów czeladniczych w zawodach związanych z obróbką drewna powołano 113 komisji egzaminacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.). Zainteresowanie przystępowaniem do egzaminów w zawodach związanych z obróbką drewna jest niewątpliwie związane z zapotrzebowaniem rynku pracy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w dziale „Produkcja mebli” w 2013 r. pracowało 157,3 tys. osób, w 2014 r. – aż 169,8 tys. Odnotowuje się także wzrost wynagrodzenia w tym dziale przetwórstwa przemysłowego (zob. GUS, „Rocznik Statystyczny Pracy”, 2015). Ponadto w ostatnich latach liczba podmiotów gospodarczych w dziale „Produkcja mebli” wzrosła niemal o 60% (z 9771 w 2005 r. do 15 321 w 2014 r. – zob. GUS, „Rocznik Statystyczny Przemysłu”, 2015). Co więcej, całkowita wartość rynku meblarskiego w Polsce w latach 2007–2011, oszacowana przez Ministerstwo Gospodarki, wynosiła odpowiednio: 26,5 mld zł, 27,5 mld zł, 30,2 mld zł, 28 mld zł, 27 mld zł (https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/27301,Polski-przemysl-meblarski-kluczowa-czesc-europejskiej-gospodarki.html, dostęp z dnia 27.10.2016). Wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu meblarskiego w 2015 r. wyniosła 39,1 mld zł. W działalności polskich firm meblarskich ważną rolę odgrywa też eksport. W 2015 r. całkowita jego wartość wzrosła o 8%, co jest rekordowym wynikiem, stanowi bowiem wartość 8,6 mld euro (http://www.biznesmeblowy.pl/rynek_mebli/111/zobacz_najnowszy_raport_o_branzy_meblarskiej,8487.html, dostęp z dnia 20.10.2016). Przemysł meblarski jest istotnym czynnikiem rozwojowym dla regionów posiadających odpowiednią bazę surowcową. W gminach, w których funkcjonuje branża meblarska, odnotowuje się niski poziom bezrobocia. Przykładem może być zlokalizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego gmina Lubawa w powiecie iławskim. Stopa bezrobocia w tym powiecie jest najniższa w województwie – 5,8% w stosunku do aktywnych zawodowo (przy 13,9% dla województwa; zob. GUS, „Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu sierpnia 2016”, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5473/2/49/1/pow08_16.xls). W związku z rozwojem branży szacuje się, że zapotrzebowanie w regionie na zawód stolarza meblowego będzie rosło. Szacuje się, że niemal w całej Polsce w 2017 r. wystąpi deficyt poszukujących pracy w sektorze obróbki drewna i stolarstwa („Barometr zawodów”, https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy-na-mapach/2017/robotnicy-obrobki-drewna-i-stolarze,2017,polska,,polska,relacja-miedzy-dostepna-sila-robocza-a-nbsp-zapotrzebowaniem-na-pracownikow,12,,142,,,1,0, dostęp z dnia 27.10.2016). Powyższe dane pozwalają wnioskować, że wzrost zatrudnienia w sektorze produkcji mebli będzie stałą tendencją. Jednym z zawodów związanych z obróbką drewna jest stolarz meblowy. Wyodrębnienie specjalności w tej grupie zawodów jest związane ze znacznym zróżnicowaniem asortymentu produktów i usług świadczonych przez osoby pracujące przy obróbce drewna. Wytwórstwo mebli i innych przedmiotów jest powiązane z rozwojem rynku nieruchomości i zwiększającym się zapotrzebowaniem na elementy wyposażenia wnętrz, w tym meble wykonywane na zamówienie klienta, dostosowane do rozmiarów i charakteru użytkowanych wnętrz, a także do indywidualnych preferencji zamawiających i trendów w architekturze wnętrz, takich jak meble wykonane z materiałów naturalnych. Stolarz meblowy będzie więc poszukiwany na rozwijającym się rynku projektowania mebli jako wykonawca wyrobów z obszaru nowoczesnego designu. Zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych w stolarce meblowej wiąże się także ze wzrostem zapotrzebowania na produkty unikatowe, wykonywane ręcznie. Kwalifikacja wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, którzy chcą posiadać wyroby niepowtarzalne, zaprojektowane na własne życzenie według określonego stylu, np. eko, retro, vintage, wykonane z naturalnych materiałów. W tym kontekście kwalifikacja "Stolarz meblowy - Czeladnik" może też być postrzegana jako kwalifikacja specjalistyczna, charakterystyczna dla regionów, w których produkuje się na większą skalę stylowe meble drewniane np. region wielkopolski, kujawsko pomorski, śląski, małopolski). Ponadto kwalifikacja jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na usługi związane z naprawianiem i konserwacją mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz. Kwalifikacja "Stolarz meblowy - Czeladnik" stanowi propozycję zarówno dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy, jak i dla osób aktywnych zawodowo w obszarze związanym z obróbką drewna. Kwalifikacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą formalnie potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje, np. osób młodych poszukujących kierunków swojego rozwoju zawodowego, osób hobbystycznie i chałupniczo zajmujących się wytwórstwem, naprawą i konserwacją mebli i wyrobów drewnianych. Włączenie świadectwa czeladniczego w zawodzie stolarz meblowy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność świadectwa, będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Włączenie kwalifikacji jest rekomendowane przez: - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe i Eksportowe „SZYNAKA” w Lubawie;. - ORiSTO Sp. z o.o. w Lubawie; - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie.
Kwalifikacje o zbliżonym charakterze Kwalifikacja "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi gotowość do świadczenia usług związanych z obróbką drewna. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: − dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz meblowy; − świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz; − świadectwo czeladnicze w zawodzie renowator mebli artystycznych; − świadectwo czeladnicze w zawodzie tokarz w drewnie; − dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie stolarz; − dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna; − świadectwo potwierdzające kwalifikację A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich; − świadectwo potwierdzające kwalifikację A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: − osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż mistrz w zawodzie – nie wykonuje stylowych i stylizowanych wyrobów meblarskich; czeladnik naprawia i konserwuje proste wyroby meblarskie, a osoba posiadająca dyplom mistrzowski wykonuje również renowacje mebli stylowych i stylizowanych; czeladnik nie organizuje i nie nadzoruje pracy w zespole oraz nie prowadzi doskonalenia zawodowego współpracowników; − osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż stolarz – koncentruje się na wykonywaniu mebli i dodatków z drewna i tworzyw drzewnych, podczas gdy kwalifikacja w zawodzie stolarz obejmuje szersze spektrum działalności (np. również schody, balustrady, instrumenty muzyczne), stolarz nie jest kwalifikacją specjalistyczną; − osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż renowator mebli artystycznych – wykonuje proste wyroby meblarskie z drewna i tworzyw drzewnych oraz wykonuje naprawy i konserwację prostych wyrobów meblarskich. Renowator mebli artystycznych odtwarza złożone elementy konstrukcyjne, naprawia i zabezpiecza wyroby meblarskie, ale nie projektuje i nie wykonuje nowych mebli; − osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy – inaczej niż tokarz w drewnie – nie koncentruje się na wykonywaniu elementów toczonych za pomocą określonych narzędzi; tokarz, inaczej niż stolarz meblowy, wykonuje montaż tylko prostych konstrukcji stolarskich, często przygotowując bazę dla dalszych działań w zakresie stolarstwa. Wspólne zestawy efektów uczenia się Zestaw „Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie” jest wspólny dla wszystkich włączonych do ZSK świadectw czeladniczych.
W pełni poparto potrzebę włączenia kwalifikacji do ZSK. Oceniono, że kwalifikacja została opisana w sposób kompletny. Stwierdzono, że istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w zawodzie stolarz meblowy. Zauważono, że w branży pracuje dużo osób tylko przeszkolonych i przyuczonych do pracy w zawodach stolarskich, które mogłyby potwierdzić swoje kwalifikacje przystępując do egzaminów czeladniczych.
Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" może m.in.: − wytwarzać meble, w tym meble na zamówienie, meble drewniane, w małym zakładzie stolarskim bądź we własnej firmie, warsztacie, pracowni; − pracować w warsztatach i pracowniach zajmujących się odnawianiem i konserwacją mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz; − pracować przy fabrycznej produkcji mebli, przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i wchodzących w skład wyposażenia restauracji, hoteli, ośrodków wypoczynkowych. "Stolarz meblowy - czeladnik" może w przyszłości ubiegać się o tytuł mistrza w zawodzie. Po uzupełnieniu swoich kompetencji i ukończeniu odpowiednich kursów może również przystąpić do egzaminów czeladniczych w takich zawodach, jak: stolarz, renowator mebli artystycznych, tokarz w drewnie.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–05. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą co najmniej cztery osoby: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej dwóch członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy ani w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. Warunki organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego: Pomieszczenia egzaminacyjne spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska, przystosowane do wykonywania ręcznej i maszynowej obróbki skrawaniem, klejenia i oklejania, montażu i okuwania wyrobów stolarskich, a także wykonywania napraw, renowacji i konserwacji. Maszyny i urządzenia: różne typy pilarek, strugarek, frezarek i wiertarek stosowanych do obróbki drewna, urządzenia do oklejania. Narzędzia i sprzęt: komplet narzędzi i przyrządów do ręcznej i maszynowej obróbki drewna oraz wykonywania wyrobów galanterii drzewnej, urządzenia i narzędzia do nanoszenia materiałów lakierniczych, szafki narzędziowe, kalkulatory. Materiały: niezbędne do wykonania zadań zawodowych oraz utrzymania czystości na stanowisku. Komplet dokumentacji technicznej. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 5 listopada 2018 r., poz. 1078).
Osoba posiadająca kwalifikację „Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze” jest gotowa do samodzielnego wykonywania i montażu prostych wyrobów stolarstwa meblowego (wykonanych z drewna lub z tworzyw drzewnych, także z gotowych elementów – wyciętych i oklejonych, o niskiej liczbie profili, pozbawionych specjalistycznych zdobień, takich jak intarsje, inkrustacje, złocenia, np. taboret, półka, szafka nocna, skrzynia, stół itp.) oraz elementów wyposażenia wnętrz (takich jak: skrzynie zegarowe, wieszaki, osłony meblowe). Czeladnik w zawodzie stolarz meblowy odnawia i konserwuje proste wyroby stolarstwa meblowego. Organizuje stanowisko swojej pracy, w tym dobiera oraz przygotowuje narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania zadań. Samodzielnie użytkuje i konserwuje maszyny, aparaty, urządzenia i narzędzia stosowane w stolarstwie meblowym oraz samodzielnie posługuje się dokumentacją technologiczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stolarskich. Sporządza szkice elementów i wyrobów stolarskich. Dobiera materiały drzewne i materiały pomocnicze stosowane w stolarstwie meblowym. Prowadzi obróbkę materiałów i tworzyw drzewnych, stosując narzędzia ręczne i zmechanizowane za pomocą różnych technik. Wykonuje montaż oraz kosmetykę wyrobów. Odnawia i konserwuje proste wyroby stolarstwa meblowego. Czeladnik w zawodzie stolarz meblowy jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz umiarkowanie złożonych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym inicjowania prostych działań marketingowych i stosowania kluczowych przepisów prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Potrafi współpracować w zespole, samodzielnie organizować własne stanowisko pracy, a także wspierać innych w tym zakresie. Osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz meblowy w trakcie wykonywania zadań dba o jak najwyższą jakość produktu lub świadczonych usług. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
14Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie 3100
23Naprawa i konserwacja prostych wyrobów stolarstwa meblowego3360
31Planowanie wykonania prostych wyrobów stolarstwa meblowego oraz realizacji usług3100
42Wykonywanie prostych wyrobów stolarstwa meblowego3600

Wyświetlone 1-16 z 16.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca