Processing...

Stolarz - dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz - dyplom mistrzowski" wykonuje, naprawia, odnawia i konserwuje wyroby stolarskie z drewna i materiałów drewnopodobnych. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które chcą potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje związane z usługami z branży drzewnej bądź wyspecjalizować się w stolarstwie. Kwalifikacja spełni oczekiwania osób interesujących się tematyką wyposażenia wnętrz, designu, a także w czasie wolnym zajmujących się wykonywaniem i renowacją przedmiotów z drewna i wyrobów drzewnych. Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz - dyplom mistrzowski" może między innymi świadczyć usługi w ramach prowadzenia własnej działalności, pracować w zakładach i firmach rodzinnych, warsztatach i pracowniach zajmujących się wyrobem, naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, w tym mebli i elementów wyposażenia wnętrz, oraz pracować przy fabrycznej produkcji wyrobów stolarskich. Może również – po zdobyciu uprawnień pedagogicznych – prowadzić szkolenia w zakresie stolarstwa i być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
1160
Uzyskaniem kwalifikacji "Stolarz - dyplom mistrzowski" w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: − posiadają świadectwo czeladnicze (i są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji z wyższym poziomem PRK) lub dyplom mistrzowski w zawodach związanych z obróbką drewna; − są zawodowo związane z usługami z branży drzewnej; − interesują się tematyką wyposażenia wnętrz, designu, hobbystycznie zajmują się wykonywaniem przedmiotów z drewna i tworzyw drzewnych; − chcą potwierdzić kompetencje zdobyte na drodze nieformalnej, np. w zakładach i firmach rodzinnych; − chciałyby poszerzyć zakres kompetencji (np. stolarze meblowi); − chciałyby poszerzyć zakres swoich kompetencji w zakresie wytwarzania mebli i przedmiotów z drewna (np. renowatorzy mebli artystycznych, snycerze, tokarze w drewnie); − chciałaby poszerzyć zakres swoich kompetencji w zakresie naprawy, renowacji i konserwacji mebli i wyrobów drewnianych (np. tapicerzy); − prowadzą własną działalność gospodarczą związaną z obróbką drewna i chciałyby być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
Dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1285). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; Dz.U. z 2017 r. poz. 89). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często zupełnie niezwiązanych z wykształceniem i nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Należy także podkreślić, że kwalifikacje czeladnika i mistrza można uzyskać nie tylko w popularnych zawodach. Są one także szansą zachowania kwalifikacji w zawodach unikatowych i rzadko występujących, których wykonywanie wymaga umiejętności traktowanych w kategoriach dorobku kultury niematerialnej. Jak wykazuje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło 28 915 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Wśród zawodów, które od lat cieszą się wysokim zainteresowaniem osób chcących uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza, znajdują się zawody związane z obróbką drewna: stolarz, a także stolarz meblowy i cieśla. Przytoczony raport podaje, że w 2015 r. w Związku Rzemiosła Polskiego egzaminowi mistrzowskiemu w zawodzie stolarz poddano 109 osób. Do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie cieśla przystąpiły 41 osoby, w zawodzie stolarz meblowy – 5 osób. Łącznie dla dyplomów mistrzowskich w zawodach związanych z obróbką drewna powołano 111 komisji egzaminacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.). Zainteresowanie przystępowaniem do egzaminów w zawodach związanych z obróbką drewna jest niewątpliwie związane z zapotrzebowaniem rynku pracy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w dziale „Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny” w 2013 r. pracowało 119,5 tys. osób, w 2014 r. – 127,1 tys. osób. Odnotowuje się także wzrost wynagrodzenia w tym dziale przetwórstwa przemysłowego (zob. GUS, „Rocznik Statystyczny Pracy”, 2015). Ponadto w 2014 r. liczba podmiotów gospodarczych w dziale „Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny” wyniosła nieco ponad 17 tys. – GUS, „Rocznik Statystyczny Przemysłu”, 2015). Szacuje się, że niemal w całej Polsce w 2017 r. wystąpi deficyt poszukujących pracy w sektorze obróbki drewna i stolarstwa („Barometr zawodów”, https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy-na-mapach/2017/robotnicy-obrobki-drewna-i-stolarze,2017,polska,,polska,relacja-miedzy-dostepna-sila-robocza-a-nbsp-zapotrzebowaniem-na-pracownikow,12,,142,,,1,0, dostęp z dnia 27.10.2016). Powyższe dane pozwalają wnioskować, że wzrost zatrudnienia w sektorze produkcji wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych będzie stałą tendencją. Jednym z zawodów związanych z obróbką drewna jest stolarz. Wyodrębnienie specjalności w tej grupie zawodów jest związane ze znacznym zróżnicowaniem asortymentu produktów i usług świadczonych przez osoby pracujące przy obróbce drewna. Wytwórstwo przedmiotów z drewna jest powiązane z rozwojem rynku nieruchomości. Według raportu „Poland. The real state of real estate” Zespołu Doradztwa Rynku Nieruchomości EY rynek inwestycji w nieruchomości w Polsce osiągnął w 2014 r. 3,1 mld euro. W 2014 r. oddano do użytkowania 143 tys. lokali mieszkaniowych; w 2015 r. liczba zwiększyła się do niemal 148 tys. (GUS, „Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2015 roku”, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-grudzien-2015-roku,5,49.html). W I półroczu 2016 r. oddano do użytkowania niemal 74 tys. mieszkań, tj. o 9807 (o 15,3%) więcej niż w I półroczu 2015 r. (GUS, „Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IX 2016 r.”, 2016). Prężnie rozwijający się rynek nieruchomości sprzyja rozwojowi usług stolarskich. Wzrost liczby oddawanych do użytkowania mieszkań wpływa na zwiększające się zapotrzebowanie na wyroby stolarstwa otworowego (drzwi i okna). Według raportu GUS „Produkcja wyrobów przemysłowych w 2015” w Polsce wyprodukowano prawie 17 tys. okien i drzwi, ościeżnic i progów z drewna (http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5477/3/13/1/produkcja_wyrobow_przemyslowych_w_2015_r.xlsx). Ważnym aspektem jest eksport stolarki budowlanej. W 2015 r. Polska została liderem eksportu okien i drzwi wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Analitycy Centrum Analiz Branżowych szacują, że w 2016 r. eksport polskich okien i drzwi może zwiększyć się kolejne 10% (http://www.materialybudowlane.info.pl/9166-polska-liderem-eksportu-okien-i-drzwi-wsrod-czlonkow-ue.html). Warto dodać, że mieszkania na rynku pierwotnym oddawane są w stanie deweloperskim, zatem niezbędne jest ich wyposażenie w wyroby stolarskie, takie jak schody, boazerie, meble, dodatki czy wyposażenie kuchni. Rynek usług budowlanych zmierza w kierunku coraz większej profesjonalizacji prac wykończeniowych, w tym prac stolarskich. Wynika to z rozwijających się technologii wymagających aktualnej wiedzy i nowych umiejętności. Wiąże się to z nowymi trendami i modą w zakresie wykańczania wnętrz przy użyciu nietypowych materiałów lub według specyficznego projektu. Sprawia to, że wzrasta zapotrzebowanie na usługi osób dobrze przygotowanych do wykonywania tego typu prac oraz mogących potwierdzić swoje kwalifikacje. Dyplomy mistrzowskie pozwalają zachować ciągłość zawodu w kolejnych pokoleniach, są gwarancją podtrzymania wieloletniej tradycji przekazywania kompetencji rzemieślniczych. Stanowią też potwierdzenie wysokiej jakości edukacji rzemieślniczej, realizowanej w relacji mistrz – uczeń. Dają więc szansę przygotowania kadr do szkolenia również w zawodach unikatowych i artystycznych. Kwalifikacja "Stolarz – dyplom mistrzowski" stanowi propozycję zarówno dla osób wchodzących czy powracających na rynek pracy, jak i dla osób aktywnych zawodowo w obszarze związanym z obróbką drewna. Kwalifikacje te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą formalnie potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje, np. osób młodych poszukujących kierunków swojego rozwoju zawodowego, osób hobbystycznie i chałupniczo zajmujących się wytwórstwem, naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich.
Kwalifikacje o zbliżonym charakterze Kwalifikacja "Stolarz - dyplom mistrzowski" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi umiejętności związane z obróbką drewna. Do takich kwalifikacji należą m.in.: - świadectwa czeladnicze w zawodach stolarz; stolarz meblowy; - dyplomy mistrzowskie w zawodach: stolarz meblowy, stolarz budowlany, cieśla, renowator mebli artystycznych, tokarz w drewnie; - dyplomy ukończenia studiów wyższych I stopnia – technologia drewna; - dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: stolarz, technik technologii drewna, cieśla; - świadectwa potwierdzające kwalifikacje A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich; B.15. Wykonywanie robót ciesielskich; A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: tj. osoba - posiadająca dyp. mistrz. w zawodzie stolarz – w odróżnieniu od osoby posiadającej świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz– organizuje i nadzoruje pracę w zespole oraz prowadzi doskonalenie zawodowe współpracowników; - posiadająca dyp. mistrz. w zawodzie stolarz – inaczej niż stolarz meblowy i renowator mebli artystycznych – koncentruje się na wykonywaniu szeroko rozumianych wyrobów z drewna (wyroby stolarki otworowej, schody, balustrady, instrumenty muzyczne), podczas gdy kwalifikacje w zawodach stolarz meblowy i renowator mebli artystycznych obejmują węższy zakres działalności (meble), stolarz nie jest kwalifikacją specjalistyczną; - posiadająca dyp. mistrz. w zawodzie stolarz – inaczej niż stolarz budowlany – wykonuje elementy wyposażenia wnętrz; stolarz wykonuje, montuje, naprawia i rozbiera np. wyroby stolarki otworowej, podłogi, stropy, domy z drewna. - posiadająca dyp. mistrz. w zawodzie stolarz – inaczej niż cieśla – nie wykonuje elementów konstrukcji oraz części wyposażenia z drewna trwale związanych z obiektem budowlanym; cieśla wykonuje, naprawia i rozbiera np. szalunki, więźby dachowe, formy i deskowania elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych, rusztowania drewniane, pomosty robocze; - posiadająca dyp. mistrz. w zawodzie stolarz – inaczej niż tokarz w drewnie – nie koncentruje się na wykonywaniu elementów toczonych za pomocą określonych narzędzi; tokarz wykonuje montaż tylko prostych konstrukcji stolarskich, często przygotowując bazę dla dalszych działań stolarskich. Wspólne zestawy efektów uczenia się. Zestawy „Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa” oraz „Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników” są wspólne dla wszystkich włączonych do ZSK dyplomów mistrzowskich.
W pełni poparto potrzebę włączenia kwalifikacji do ZSK. Oceniono, że kwalifikacja została opisana w sposób kompletny. Stwierdzono, że istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w zawodzie stolarz. Zauważono, że w branży pracuje dużo osób tylko przeszkolonych i przyuczonych do pracy w zawodach stolarskich, które mogłyby potwierdzić swoje kwalifikacje przystępując do egzaminu mistrzowskiego.
Osoba posiadająca kwalifikację "Stolarz - dyplom mistrzowski" może m.in.: − wytwarzać wyroby stolarskie, takie jak drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, okna, parapety, schody, balustrady, meble, powały, podsufitki, boazerie, altany, meble ogrodowe, ogrodzenia, tarasy, podłogi drewniane, listwy ozdobne profilowane, trumny, elementy wyposażenia budynków sakralnych (ławy, krzyże, konfesjonały), przedmioty codziennego użytku (ramy do obrazów, przedmioty kuchenne), zabawki drewniane, galanteria drewniana; − wytwarzać meble, w tym meble na zamówienie, meble drewniane, stylowe, stylizowane, designerskie w małym zakładzie stolarskim bądź we własnej firmie, warsztacie, pracowni; − pracować w warsztatach i pracowniach zajmujących się naprawą, renowacją i konserwacją mebli i elementów wyposażenia wnętrz; − pracować w fabrykach przy produkcji mebli stanowiących wyposażenie mieszkań oraz wchodzące w skład wyposażenia restauracji, hoteli, ośrodków wypoczynkowych; − pracować w zakładach produkcyjnych i remontowych, takich jak stocznie, warsztaty taboru kolejowego; − szkolić uczniów w zawodzie stolarz, współpracować ze szkołami w ramach nauki zawodu, być instruktorem praktycznej nauki zawodu; − współpracować ze szkołami wyższymi w ramach praktyk, a także przyjmować stażystów. Po spełnieniu określonych warunków może przystąpić do egzaminów mistrzowskich w takich zawodach, jak m.in. stolarz meblowy, stolarz budowlany, renowator mebli artystycznych, tokarz w drewnie. Może również zdobyć specjalizację w takich zawodach, jak szkutnik, bednarz, kołodziej.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–03. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi, co najmniej pięć osób: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie, co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut; w trakcie przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku pracy; nadzór nad wykonywaniem przez zdającego zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu sprawuje co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 2 listopada 2018 r., poz.1076).
Osoba posiadająca kwalifikację „Stolarz – dyplom mistrzowski” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania wyrobów stolarskich z drewna i materiałów drewnopodobnych. Stolarz-mistrz naprawia, poddaje renowacji i konserwacji wyroby stolarskie, z uwzględnieniem wyrobów stylowych i stylizowanych. Organizuje stanowisko pracy własne i podległego zespołu, w tym dobiera oraz przygotowuje narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania zadań. Samodzielnie użytkuje i konserwuje maszyny, aparaty, narzędzia stolarskie oraz samodzielnie posługuje się dokumentacją technologiczną, jak również instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stolarskich. Sporządza szkice elementów i wyrobów stolarskich, dobiera materiały, prowadzi ich obróbkę. Ustala zakres napraw i renowacji wyrobów stolarskich, sporządza projekty rekonstrukcji oraz kalkulację kosztów z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej historycznych konstrukcji oraz zastosowanych specjalistycznych zdobień. Użytkuje i konserwuje narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie. Stolarz-mistrz jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający mu personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stolarz-mistrz jest także przygotowany do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Planowanie wykonania klasycznych, stylowych i stylizowanych wyrobów stolarskich oraz realizacji usług5100
22Wykonywanie klasycznych, stylowych i stylizowanych wyrobów stolarskich4600
33Naprawa, renowacja i konserwacja wyrobów stolarskich4200
44Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100
55Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników5160

Wyświetlone 1-32 z 32.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Opole)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Izba Rzemieślnicza w RybnikuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Izba Rzemieślnicza w WyszkowieZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
20Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Nowy Sącz)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
21Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
22Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
23Krotoszyńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
24Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
25Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
26Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
27Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
28Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
29Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
30Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
31Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
32Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca