Processing...

Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze
kwalifikacja cząstkowa
3

Osoba posiadająca kwalifikację "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" jest gotowa do częściowo samodzielnego działania w przewidywalnych warunkach w zakresie nanoszenia i renowacji powłok lakierniczych. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które chcą opanować i potwierdzić kompetencje z zakresu lakiernictwa samochodowego, m.in. nakładania powłok lakierniczych różnymi technikami: przygotowania i naprawy powierzchni, ich szlifowania, lakierowania, suszenia, polerowania i konserwowania. "Lakiernik samochodowy - Czeladnik" może między innymi świadczyć usługi w ramach prowadzenia własnej działalności, znaleźć zatrudnienie w blacharsko-lakierniczych warsztatach samochodowych, lakierniczych, autoryzowanych stacjach obsługi, a także: mieszalniach lakierów, jako sprzedawca materiałów lakierniczych, technik kolorysta, przedstawiciel handlowy, w branży stolarskiej przy lakierowaniu frontów do mebli, lakierowaniu szkła. Ma również możliwość zatrudnienia w firmach usługowych, handlowych lub produkcyjnych z branży motoryzacyjnej i przemysłowej.
1000
Uzyskaniem kwalifikacji "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: - są zawodowo związane z usługami z branży motoryzacyjnej; - chciałyby poszerzyć zakres swoich kompetencji w zakresie nanoszenia i renowacji powłok lakierniczych elementów konstrukcji samochodowych (np. blacharze samochodowi, lakiernicy); - hobbystycznie zajmują się motoryzacją; - posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie lakiernictwa samochodowego, uzyskane np. w zakładach i firmach rodzinnych, w warsztatach blacharsko-lakierniczych podczas samodzielnych napraw, pracy w firmach sprzedających materiały lakiernicze oraz mieszalniach lakierów i chcą potwierdzić kompetencje zdobyte na drodze nieformalnej; - są zainteresowane rozwojem zawodowym związanym z lakiernictwem, detalingiem samochodowym itp.
Świadectwo czeladnicze w zawodzie lakiernik samochodowy mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin czeladniczy. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: - ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika, jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych; - posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin; - jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629, 1669 i 2077); - posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej i co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin; - posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; - posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie, m.in. w zawodzie lakiernik samochodowy, są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.). Kwalifikacje te wydają izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; Dz.U. z 2017 r. poz. 89). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często zupełnie niezwiązanych z wykształceniem i nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Jak wykazuje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Jednym z popularnych zawodów związanych z branżą motoryzacyjną jest zawód lakiernika samochodowego. Przytoczony raport podje, że w 2015 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.) do egzaminów czeladniczych w zawodzie lakiernik samochodowy przystąpiło 107 osób. W poprzednich latach liczba egzaminów wahała się między 54 (2014), 265 (2013) a 332 (2012). Do egzaminu przystępowali zarówno absolwenci praktycznej nauki zawodów (76 osób w 2015 r.), jak i osoby dorosłe pragnące potwierdzić swoje kompetencje (31 osób przystąpiło do egzaminów z wolnego naboru w 2015 r.). Oznacza to, że świadectwa czeladnicze w zawodzie lakiernik samochodowy stanowią propozycję zarówno dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy, jak i dla osób aktywnych zawodowo i wykonujących usługi pokrewne. Dane o rynku samochodowym pozwalają prognozować wzrost zapotrzebowania na usługi z zakresu lakiernictwa samochodowego. Według danych z corocznego Raportu Branży Motoryzacyjnej, autorstwa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, liczba pojazdów samochodowych w Polsce stale wzrasta o ok. 3% rocznie. Obecnie jest to 27 401,7 tys. pojazdów. Dla porównania w roku 2010 było to 23 037,1 tys. (http://www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2016). Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w roku 2015 przeprowadzono 1584,5 tys. rejestracji pojazdów, zarówno nowych, jak i używanych. W porównaniu z rokiem 2014 zanotowano wzrost liczby rejestracji o prawie 19% (http://www.cepik.gov.pl/statystyki). Znaczna część rejestracji dotyczy pojazdów importowanych. Od roku 2011 notowany jest systematyczny wzrost ilości sprowadzanych pojazdów, w szczególności samochodów osobowych, których zarejestrowano 791,9 tys. w 2015r. (http://www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2016). Według danych PZPM wzrasta średni wiek sprowadzanych pojazdów, z których 56% ma ponad 10 lat. Należy zauważyć, że często wiąże się to z koniecznością wykonania napraw lakierniczych. Włączenie świadectwa czeladniczego w zawodzie lakiernik samochodowy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zwiększy rozpoznawalność świadectwa. Będzie też dodatkowo ofertą uzyskania formalnych kwalifikacji, mających istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług w obrębie branży motoryzacyjnej.
Kwalifikacje o zbliżonym charakterze: Kwalifikacja "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" jest powiązana z innymi kwalifikacjami, głównie w obrębie branży motoryzacyjnej, potwierdzającymi gotowość do świadczenia usług w zakresie przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok lakierniczych oraz ich renowacją. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: - „Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski”; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Lakiernik; - świadectwo potwierdzające kwalifikację M.28. Wykonywanie prac lakierniczych, w zawodzie lakiernik. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze: Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: - osoba posiadająca kwalifikację „Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze” – inaczej niż Lakiernik – specjalizuje się w nanoszeniu powłok lakierniczych na elementy konstrukcji samochodowych oraz wykonuje renowację powłok lakierniczych. Osoba posiadająca kwalifikację w zawodzie Lakiernik nanosi powłoki lakiernicze na wyroby metalowe i części różnego rodzaju maszyn i sprzętów, pojazdów mechanicznych, statków, tworzyw sztucznych, szkła, płyt i drewna używanych w przemyśle stolarskim. Wykonuje także renowację tego rodzaju powłok; - osoba posiadająca kwalifikację „Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze” – inaczej niż osoba posiadająca kwalifikację „Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski” – nie organizuje i nie nadzoruje pracy w zespole oraz nie prowadzi doskonalenia zawodowego współpracowników. Wspólne zestawy efektów uczenia się: - zestaw „Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie” jest wspólny dla wszystkich włączonych do ZSK świadectw czeladniczych; - zestawy „Przygotowanie powierzchni do lakierowania” oraz „Nanoszenie powłok lakierniczych” występują również w kwalifikacji „Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski”; - zestaw „Planowanie i przygotowanie do prac lakierniczych” występuje również w kwalifikacji „Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski”. W kwalifikacji "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" nie ma jednak kryteriów weryfikacji dotyczących oceny pracy wykonanej przez innych i oceny doboru koloru powłoki lakierniczej; - zestaw „Konserwacja i renowacja powłok lakierniczych” zawiera się w całości w zestawie “Konserwacja i renowacja powłok lakierniczych z wykorzystaniem cieniowania elementów” w kwalifikacji „Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski”.
W pełni poparto potrzebę włączenia tej kwalifikacji do ZSK. Oceniono, że wniosek w sposób precyzyjny opisuje kwalifikację. Wyspecyfikowana we wniosku grupa osób, która może być zainteresowana uzyskaniem świadectwa czeladniczego w tym zawodzie jest kompletna. Informacje dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na tę kwalifikację są prawidłowe. W oparciu o znajomość specyfiki działalności małych i średnich zakładów rzemieślniczych, znajomość zapotrzebowania na tego typu usługi na terenie działania poszczególnych izb rzemieślniczych uznano, że we wniosku dobrze określono możliwości wykorzystania kwalifikacji. Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia uznano za prawidłowo sformułowane.
Osoba posiadająca kwalifikację "Lakiernik samochodowy – świadectwo czeladnicze" może m.in.: - świadczyć usługi z zakresu lakiernictwa samochodowego w ramach samodzielnej działalności gospodarczej; - podjąć zatrudnienie w blacharsko-lakierniczych warsztatach samochodowych, lakierniczych, autoryzowanych stacjach obsługi, a także mieszalniach lakierów; - podjąć pracę jako sprzedawca materiałów lakierniczych, technik kolorysta, przedstawiciel handlowy, w branży stolarskiej przy lakierowaniu frontów do mebli i lakierowaniu szkła; - podjąć pracę w firmach usługowych, handlowych lub produkcyjnych z branży motoryzacyjnej i przemysłowej zajmujących się np. sprzedażą materiałów lub produkcją elementów konstrukcji samochodowych. Osoba posiadająca kwalifikację „Lakiernik samochodowy – świadectwo czeladnicze”, po spełnieniu warunków może w przyszłości ubiegać się o nadanie kwalifikacji „Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski”.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–05. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą co najmniej cztery osoby: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej dwóch członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy ani w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. Warunki organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego: Stanowisko: powinno mieć podłogę równą, łatwo zmywalną i antypoślizgową. Kubatura stanowiska egzaminacyjnego zgodna z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Atestowana kabina lakiernicza wielkością dostosowana do gabarytów lakierowanych elementów lub podzespołów. Specjalistyczne stojaki do lakierowania, wózki transportowe lub przenośniki podwieszane. Pojemnik do gromadzenia odpadów technologicznych i na wodę. Sprzęt i narzędzia niezbędne do nanoszenia, konserwacji i renowacji powłok lakierniczych.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 2 listopada 2018 r., poz. 1075).
Osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie lakiernik samochodowy jest gotowa do częściowo samodzielnego działania w przewidywalnych warunkach w zakresie przygotowywania powierzchni, nanoszenia na nie powłok lakierniczych i wykonywania renowacji powłok lakierniczych. Dobiera oraz przygotowuje narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania zadań. Samodzielnie użytkuje i konserwuje maszyny, aparaty, narzędzia do lakierowania oraz samodzielnie posługuje się dokumentacją technologiczną, jak również instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń lakierniczych. Nakłada powłoki lakiernicze różnymi technikami, przygotowuje i naprawia powierzchnie, szlifuje je, lakieruje, suszy, poleruje i konserwuje. Rozwiązuje proste i przewidywalne problemy występujące w trakcie wykonywania pracy. Kontroluje przebieg wykonywanych zadań oraz ocenia jakość powłok lakierniczych. Czeladnik w zawodzie lakiernik samochodowy przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz umiarkowanie złożonych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym inicjowania prostych działań marketingowych i stosowania kluczowych przepisów prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Potrafi współpracować w zespole, samodzielnie organizować własne stanowisko pracy, a także wspierać innych w tym zakresie. Osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie lakiernik samochodowy w trakcie wykonywania swoich zadań dba o jak najwyższą jakość produktu lub świadczonych usług. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
15Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie3100
24Konserwacja i renowacja powłok lakierniczych 4250
33Nanoszenie powłok lakierniczych3350
41Planowanie i przygotowanie do prac lakierniczych3100
52Przygotowanie powierzchni do lakierowania3200

Wyświetlone 1-29 z 29.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Opole)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemieślnicza w RybnikuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Izba Rzemieślnicza w WyszkowieZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
20Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
21Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
22Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
23Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
24Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
25Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
26Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
27Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
28Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
29Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca