Processing...

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)" jest gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, tworzeniem i rozpowszechnianiem treści marketingowych. Analizuje potrzeby i preferencje odbiorców treści marketingowych, przygotowuje i dystrybuuje treści marketingowe. Jest przygotowana do prowadzenia projektów content marketingowych. W ramach podejmowanych zadań projektowych planuje i deleguje zadania zespołu oraz dostawców. Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie między innymi w agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych, przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działania związane z treściami marketingowymi. Działania zawodowe może prowadzić w ramach własnej działalności gospodarczej lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej). W orientacyjnym nakładzie pracy podano czas potrzebny na szkolenie. Szacowany dodatkowy czas pracy własnej wynosi 68 godzin.
128
Kwalifikacją mogą być w szczególności zainteresowani: - specjaliści ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych; - informatycy, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych; - osoby zajmujące się tworzeniem blogów internetowych; - Webdeweloperzy; - administratorzy stron i serwisów WWW; - fotografowie; - operatorzy filmowi; - tłumacze, lingwiści; - specjaliści do spraw eksportu; - specjaliści do spraw komunikacji wewnętrznej (pracownicy działów HR); - copywriterzy; - osoby powracające na rynek pracy, które mogą świadczyć pracę zdalną, - redaktorzy, dziennikarze, reporterzy.
Wykształcenie minimum średnie (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości).
Według danych GUS w Polsce systematycznie rośnie liczba przedsiębiorstw posiadających własną stronę WWW. W 2016 r. wzrost ten wyniósł 1,6 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wskaźnik przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową w 2016 r. wyniósł 67%. Prawie dwie trzecie przedsiębiorstw wykorzystywało stronę internetową w celu prezentacji katalogów wyrobów i usług (zob. GUS, „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku”). Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” w ciągu najbliższych 10-20 lat zwiększy się znaczenie funkcjonujących zawodów specjalistów „internetowych”, takich jak SEO manager (do spraw pozycjonowania), traffic manager (śledzący ruch na witrynach internetowych), content manager (do spraw zarządzania treściami marketingowymi na stronach www), e-mail channel specialist (do spraw strategii komunikacji za pomocą poczty e-mail), ethical hacker (wyszukujący słabe punkty w sieci i opracowujący zabezpieczenia do nich). Według badania AdEx 2015 FY wydatki w 2015 roku na reklamę online w Polsce wyniosły 3,173 mld zł, z czego udział Search Engine Marketing (SEM) stanowił 34,2% (1,085 mld zł). Z badania “Rynek reklamy internetowej w Polsce - kontekst i content marketing 2015/2016” przeprowadzonego przez firmę Netsprint w 2016 roku wynika, że na reklamę kontekstową w 2015 roku przeznaczono 25,4% budżetów SEM. Rynek reklamy kontekstowej w 2015 roku był wart już 275,6 mln. Jednocześnie kolejne edycje badań przeprowadzonych przez firmę potwierdzają, że tendencja rynkowa jest wzrostowa - rynek reklamy kontekstowej podwoił swoją wartość ze 135 mln w roku 2010 do 275,6 mln w 2015 roku. Internauci są coraz bardziej odporni na agresywne formy reklamowe typu display (tzw. “ślepota banerowa”). Dlatego reklamodawcy poszukują takich form przekazu, dzięki którym można docierać do użytkowników w ich naturalnym środowisku poprzez nienachalną formę reklamową. Jak wynika ze wspomnianego raportu Netsprint w 2016 roku agencje i domy mediowe zadeklarowały wzrost wydatków na kampanie z wykorzystaniem sieci content marketingowych średnio o 41,1% w 2016 roku w porównaniu do roku 2015. Zaś wśród pracowników firm samodzielnie realizujących działania oparte na treściach marketingowych (content marketingu) 81,4% badanych uważa, że budżety na content marketing wzrosną, z czego 44,4% twierdzi, że wzrosną zdecydowanie. Zdaniem 47,4% ankietowanych przedstawicieli domów mediowych i agencji reklamowych działaniem o najwyższym priorytecie w reklamie internetowej w 2016 roku będzie content marketing (47,4%). Zaś według raportu “Content marketing w Polsce. Efektywność, strategie, prognozy 2016” wśród głównych celów działań content marketingowych ankietowani wskazali budowanie świadomości marki (75%), pozyskiwanie leadów, klientów i sprzedaż (69%), a także kreowanie wizerunku eksperta (68%). Na kolejnych miejscach znalazł się ruch na stronie i poprawienie pozycji w wyszukiwarkach, co świadczy o powiązaniu działań content marketingowych z SEO. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że w najbliższych latach specjaliści od planowania, tworzenia i dystrybuowania treści marketingowych (content marketingu) będą poszukiwani na rynku pracy.
Brak kwalifikacji o zbliżonym charakterze
W trakcie konsultacji wpłynęły wyłącznie głosy aprobujące włączenie kwalifikacji do ZSK. Podkreślono pozytywne konsekwencje tego włączenia, takie jak: zasygnalizowanie istotności kompetencji związanych z tworzeniem i dystrybucją treści marketingowych, standaryzacja kompetencji z tego obszaru poprzez określenie i egzekwowanie wymagań, ułatwienie wejścia na rynek pracy w zakresie kompetencji związanych z marketingiem i e-biznesem osobom o wykształceniu średnim, niekoniecznie związanym z biznesem, zwiększenie transparentności rynku pracy poprzez możliwość monitorowania pozyskiwania kompetencji w ramach edukacji pozaformalnej w zakresie content marketingu.
Osoba posiadająca kwalifikację "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketingu)" może znaleźć zatrudnienie w: - agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych; - w przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działania związane z treściami marketingowymi. Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej) w zakresie planowania, tworzenia i dystrybuowania treści marketingowych.
Metody stosowane w walidacji: Weryfikacja składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) i egzaminu praktycznego. Test wiedzy przeprowadzany jest w elektronicznym systemie w ośrodku egzaminacyjnym. Osobie egzaminowanej podczas rozwiązywania testu nie wolno korzystać z innych aplikacji (w tym otwierać stron internetowych) niż system do przeprowadzania egzaminu. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów. Analizy dowodów nie wolno stosować do weryfikowania umiejętności „Monitoruje efekty wdrożenia treści marketingowych”. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację: W procesie weryfikacji biorą udział: operator systemu egzaminacyjnego, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji i nadzoruje przebieg testu; komisja weryfikacyjna, składająca się z 2 egzaminatorów, którzy przeprowadzą część praktyczną egzaminu. Osoba będąca egzaminatorem może być jednocześnie operatorem systemu egzaminacyjnego. Operator systemu egzaminacyjnego musi posiadać: – wykształcenie minimum średnie; – znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji; – umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną. Weryfikację efektów uczenia się w części praktycznej lub w przypadku analizy dowodów i rozmowy prowadzi komisja weryfikacyjna, składająca się z minimum 2 osób. Każdy członek komisji weryfikacyjnej musi: – posiadać minimum wykształcenie średnie; – posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w zakresie zarządzania treściami marketingowymi; – stosować kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji; – stosować zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Instytucja walidująca musi stosować rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. W szczególności istotne jest zapewnienie bezstronności osób przeprowadzających walidację m.in. poprzez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania kwalifikacji „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)”. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić: – komputer z dostępem do internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową na egzaminie teoretycznym/pisemnym oraz praktycznym; – oprogramowanie do analizy treści, do monitorowania ruchu w internecie, do obróbki zdjęć. Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, samych egzaminów, a także decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji. Etapy identyfikowania i dokumentowania: Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić wsparcie doradcy pierwszego kontaktu na etapie identyfikowania i na etapie dokumentowania posiadanych efektów uczenia się. Doradca: – stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji; – zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się; – przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej; – zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego; – zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 8 listopada 2018 r., poz. 1090).
Osoba posiadająca kwalifikację „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” jest gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, tworzeniem i rozpowszechnianiem treści marketingowych. Rozpoznaje i charakteryzuje potrzeby odbiorców treści marketingowych. Wspiera realizację strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Osoba posiadająca kwalifikację przygotowuje treści marketingowe: tekstowe i multimedialne (zdjęcia, grafiki, filmy, poradniki, artykuły). Dystrybuuje przygotowane treści z wykorzystaniem kanałów internetowych. W trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych posługuje się odpowiednimi narzędziami (sprzętem i oprogramowaniem). Monitoruje skuteczność i efektywność wdrażanych rozwiązań. W ramach podejmowanych zadań projektowych planuje i przekazuje zadania współpracownikom oraz zewnętrznym wykonawcom usług.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Planowanie wykorzystania treści marketingowych w strategii marketingowej przedsiębiorstwa540
22Przygotowywanie treści marketingowych580
33Dystrybuowanie treści marketingowych58

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Fundacja VCCSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacjiaktywny

5 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczane są metody: analiza dowodów, test, symulacja, rozmowa z komisją.
Certyfikat
Nie dotyczy
342 - Marketing i reklama
 
Funkcjonująca