Processing...

Glazurnik - Dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" może świadczyć usługi z zakresu wykonywania okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych na ścianach, podłogach oraz w basenach. Przygotowuje okładziny filarów, kolumn, cokołów i podokienników oraz elementy podłoża pod okładziny. Wykonuje również niestandardowe elementy dekoracyjne z okładzin ceramicznych lub szklanych. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które posiadają kwalifikacje w zawodzie glazurnik, a także te, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w branży remontowo-budowalnej lub planują przekwalifikowanie się. Zdobyciem kwalifikacji mogą być również zainteresowane osoby posiadające umiejętności i doświadczenie w zakresie robót remontowo-budowalnych, które chcą potwierdzić swoje kompetencje w zakresie wykonywania i naprawy okładzin. Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" może być zatrudniona w firmach budowlanych oraz remontowych, wykonujących roboty wykończeniowe, lub we własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe. Może również, po zdobyciu uprawnień pedagogicznych, prowadzić szkolenia w zakresie kompetencji glazurnika i być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
1280
Nie dotyczy
Dyplom mistrza w zawodzie glazurnik mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków: 1) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego; 2) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; 3) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; 4) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; 5) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej lub szkół kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; 6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Kwalifikacja "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi gotowość do świadczenia usług związanych z robotami wykończeniowymi w budownictwie. Kwalifikacje o zbliżonym charakterze: 1) Świadectwo czeladnicze w zawodzie glazurnik; 2) Dyplomy mistrzowskie w zawodach: - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; - technolog robót wykończeniowych w budownictwie; - posadzkarz; - murarz-tynkarz; - murarz; - betoniarz; - betoniarz-zbrojarz; - kamieniarz; - dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: - murarz-tynkarz; - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; - betoniarz-zbrojarz; 3) Świadectwa potwierdzające kwalifikacje: - B.5. Montaż systemów suchej zabudowy; - B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich; - B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych; - B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich; - B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. 4) Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze: - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik – inaczej niż czeladnik w zawodzie glazurnik – organizuje i nadzoruje pracę w zespole oraz prowadzi doskonalenie zawodowe współpracowników; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodach: glazurnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, murarz-tynkarz, betoniarz, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, posadzkarz wykonuje czynności w zakresie prac przygotowawczych (np. wylewki, izolacje, podkłady) oraz stosuje materiały okładzinowe. Jest to wspólny zakres czynności dla zawodów związanych z wykonywaniem prac wykończeniowych; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik – inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w innych, wymienionych wyżej zawodach związanych z wykonywaniem prac wykończeniowych – wykonuje i naprawia okładziny ścienne i posadzki z materiałów ceramicznych i szklanych z wykorzystaniem specjalistycznych metod; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik wykonuje posadzki tylko z wykorzystaniem materiałów ceramicznych i szklanych; inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie posadzkarz – nie wykonuje posadzek z pozostałych dopuszczonych do tego rodzaju powierzchni materiałów; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik wykonuje okładziny ścienne i podłogowe tylko z materiałów ceramicznych i szklanych; inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie kamieniarz – nie korzysta z materiałów i wyrobów kamiennych. 5) Wspólne zestawy efektów uczenia się: - zestawy „Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa” oraz „Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników” są wspólne dla wszystkich włączonych do ZSK dyplomów mistrzowskich; - zestawy „Wykonywanie robót okładzinowych” i „Wykonanie napraw okładzin” występują również w kwalifikacji świadectwo czeladnicze w zawodzie glazurnik.
Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" może m.in.: - założyć własną działalność gospodarczą; - pracować w zakładzie remontowo-budowlanym i/lub współpracować z firmami deweloperskimi; - pracować w firmach usługowych lub handlowych z branży budowlanej zajmujących się np. sprzedażą materiałów, dostarczaniem różnych rozwiązań w tym zakresie lub doradztwem; - szkolić uczniów w zawodzie glazurnik, współpracować ze szkołami w ramach nauki zawodu, być instruktorem praktycznej nauki zawodu. Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację ma możliwość zatrudnienia lub pojmowania działalności gospodarczej zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach pracy np. Wielka Brytania, Norwegia, Republika Federalna Niemiec, Szwecja. Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację, po uzupełnieniu swoich kompetencji i ukończeniu odpowiednich kursów, może również przystąpić do egzaminów czeladniczych/mistrzowskich w zawodach: betoniarz, posadzkarz, kamieniarz, murarz-tynkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach: 1) etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 1–4; 2) etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą: 1) przewodniczący komisji; 2) zastępcy przewodniczącego komisji; 3) członkowie komisji; 4) sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępców, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zastępcy posiadają: 1) wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 2) wyksztalcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo 3) wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji egzaminacyjnej posiadają: 1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 2) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644), przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Przewodniczącym, zastępcami oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji Etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Czas trwania: a) etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24 h, łącznie w ciągu 3 dni, b) części pisemnej etapu teoretycznego nie może być krótszy niż 45 min i nie dłuższy niż 210 min, c) części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 min. Wydzielone stanowisko robocze (np. boks) o wysokości dostosowanej do wymagań zadania egzaminacyjnego (najczęściej około 2,5 m) z betonowym podłożem pod podłogę (częściowo nierównym) o powierzchni minimum 6 m2 oraz co najmniej dwiema ścianami o dowolnej konstrukcji, przeznaczonymi do wykonania okładziny, tworzącymi naroże wklęsłe lub wypukłe. Wyposażenie: a) zestaw niezbędnych materiałów i narzędzi przeznaczonych do wykonania zaplanowanych prac związanych z montażem, naprawą lub demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych (np. zaprawy wyrównujące, kleje itd.), b) materiały okładzinowe (podłogowe lub ścienne: ceramiczne lub szklane), c) akcesoria do przygotowania podłoża i mocowania okładzin (np. krzyżyki dystansowe), d) materiały do wykończenia i konserwacji okładzin (np. zaprawy do spoinowania, środki czyszczące), e) sprzęt i narzędzia przeznaczone do wykonania zaplanowanych prac montażowych, f) przybory pomiarowe, g) środki ochrony indywidualnej, h) instrukcje maszyn i urządzeń, i) apteczka itd.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Glazurnik – Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 7 grudnia 2018 r., poz. 1196).
Osoba posiadająca kwalifikację „Glazurnik – Dyplom mistrzowski” jest gotowa do samodzielnego wykonywania, organizowania, nadzorowania i kontrolowania robót w zakresie montażu, naprawy i demontażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych. Przestrzega zasad doboru środków i wyrobów budowlanych. Dokonuje pomiarów i obliczeń; posługuje się dokumentacją budowlaną. Wykonuje prace zgodnie z wymaganiami osoby zlecającej usługę. W porozumieniu ze zleceniodawcą ustala zakres robót oraz dobiera odpowiednie technologie i materiały do ich wykonania. Kształtuje warunki swojej pracy, ustala plan działania oraz organizuje stanowisko pracy. Przygotowuje materiały i narzędzia niezbędne do wykonania powierzonego mu zadania. Rozwiązuje skomplikowane i nietypowe problemy występujące w trakcie wykonywania pracy. Współpracuje ze specjalistami w innych dziedzinach branży budowlano-remontowej. Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych oraz prowadzenia dokumentacji firmy. Osoba posiadająca ww. kwalifikację odpowiada za podlegający jej personel oraz organizację pracy w zespole pracowniczym, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu i ocenia jakość wykonywanych przez pracowników zadań. Stale aktualizuje swoją wiedzę, dlatego jest gotowa do wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych. Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację, wykonując prace samodzielnie oraz nadzorując organizację stanowisk pracy zespołu i wykonywanie przez nich zadań zawodowych, dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Zapobiega także skutkom oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w ramach działalności swojej i zespołu. Ponadto osoba posiadająca ww. kwalifikację, dzięki kompetencjom pedagogicznym, jest przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania w ramach kształcenia zawodowego i ustawicznego, na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
111. Wykonywanie i nadzorowanie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych4560
222. Wykonywanie i nadzorowanie robót związanych z naprawą i demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych4460
333. Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100
444. Organizowanie i nadzorowanie pracy w zespole pracowniczym oraz doskonalenie zawodowe współpracowników5160

Wyświetlone 1-21 z 21.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
20Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
21Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca

#
DataUżytkownik
Brak wyników.