Processing...

Glazurnik - Dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" może świadczyć usługi z zakresu wykonywania okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych na ścianach, podłogach oraz w basenach. Przygotowuje okładziny filarów, kolumn, cokołów i podokienników oraz elementy podłoża pod okładziny. Wykonuje również niestandardowe elementy dekoracyjne z okładzin ceramicznych lub szklanych. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które posiadają kwalifikacje w zawodzie glazurnik, a także te, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w branży remontowo-budowalnej lub planują przekwalifikowanie się. Zdobyciem kwalifikacji mogą być również zainteresowane osoby posiadające umiejętności i doświadczenie w zakresie robót remontowo-budowalnych, które chcą potwierdzić swoje kompetencje w zakresie wykonywania i naprawy okładzin. Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" może być zatrudniona w firmach budowlanych oraz remontowych, wykonujących roboty wykończeniowe, lub we własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe. Może również, po zdobyciu uprawnień pedagogicznych, prowadzić szkolenia w zakresie kompetencji glazurnika i być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
1280
Uzyskaniem kwalifikacji "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: - posiadają świadectwo czeladnicze w zwodzie glazurnik oraz są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji z wyższym poziomem PRK; - są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu; - posiadają kwalifikacje w zawodach dostępnych dla posiadacza dyplomu: betoniarz, posadzkarz, kamieniarz, murarz, murarz-tynkarz, technolog robot wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; - pracują w branży remontowo-budowlanej i chcą poszerzyć oraz potwierdzić swoje umiejętności w zakresie prac glazurniczych.
Nie dotyczy
Dyplom mistrza w zawodzie glazurnik mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków: 1) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego; 2) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; 3) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; 4) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; 5) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej lub szkół kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; 6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często zupełnie niezwiązanych z wykształceniem i nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Jak podaje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła”, opublikowany przez Związek Rzemiosła Polskiego w czerwcu 2016 roku, w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Przytoczony raport wskazuje, że w 2015 r. w zawodach budowlanych do egzaminów czeladniczych przystąpiło 5767 osób a do egzaminów mistrzowskich 1039 osób. Od 2010 do 2015 roku wydano 601 dyplomów mistrzowskich w zawodzie glazurnik. Łącznie dla egzaminów czeladniczych w zawodzie glazurnik powołano 19 komisji egzaminacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.). Zainteresowanie tym zawodem wynika z faktu, że prężnie rozwijający się rynek nieruchomości sprzyja rozwojowi usług budowlanych. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego - „Budownictwo mieszkaniowe – tablice przeglądowe od 1991 roku” - w 2014 roku liczba mieszkań oddawanych do użytku wynosiła 143 235 a w 2015 roku 147 821. Widoczna jest zatem tendencja wzrostowa. Mieszkania na rynku pierwotnym oddawane są w stanie deweloperskim, niezbędne jest zatem skorzystanie z usług fachowców z branży wykończeniowej: glazurnika, posadzkarza, malarza, których kwalifikacje powinny być formalnie poświadczone, co przyczyni się do zapewnienia jakości świadczonych usług. Rynek usług budowlanych zmierza w kierunku coraz większej profesjonalizacji prac wykończeniowych, w tym prac glazurniczych. Wynika to z rozwoju technologii wymagających aktualnej wiedzy i nowych umiejętności. Powiązane jest to z nowymi trendami i modą w zakresie wykańczania wnętrz przy użyciu nietypowych materiałów lub według specyficznego wzoru. Sprawia to, iż wzrasta zapotrzebowanie na usługi osób dobrze przygotowanych do wykonywania tego typu prac. Włączenie dyplomu mistrzowskiego w zawodzie glazurnik do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność świadectwa, będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług.
Kwalifikacja "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi gotowość do świadczenia usług związanych z robotami wykończeniowymi w budownictwie. Kwalifikacje o zbliżonym charakterze: 1) Świadectwo czeladnicze w zawodzie glazurnik; 2) Dyplomy mistrzowskie w zawodach: - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; - technolog robót wykończeniowych w budownictwie; - posadzkarz; - murarz-tynkarz; - murarz; - betoniarz; - betoniarz-zbrojarz; - kamieniarz; - dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: - murarz-tynkarz; - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; - betoniarz-zbrojarz; 3) Świadectwa potwierdzające kwalifikacje: - B.5. Montaż systemów suchej zabudowy; - B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich; - B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych; - B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich; - B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. 4) Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze: - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik – inaczej niż czeladnik w zawodzie glazurnik – organizuje i nadzoruje pracę w zespole oraz prowadzi doskonalenie zawodowe współpracowników; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodach: glazurnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, murarz-tynkarz, betoniarz, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, posadzkarz wykonuje czynności w zakresie prac przygotowawczych (np. wylewki, izolacje, podkłady) oraz stosuje materiały okładzinowe. Jest to wspólny zakres czynności dla zawodów związanych z wykonywaniem prac wykończeniowych; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik – inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w innych, wymienionych wyżej zawodach związanych z wykonywaniem prac wykończeniowych – wykonuje i naprawia okładziny ścienne i posadzki z materiałów ceramicznych i szklanych z wykorzystaniem specjalistycznych metod; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik wykonuje posadzki tylko z wykorzystaniem materiałów ceramicznych i szklanych; inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie posadzkarz – nie wykonuje posadzek z pozostałych dopuszczonych do tego rodzaju powierzchni materiałów; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik wykonuje okładziny ścienne i podłogowe tylko z materiałów ceramicznych i szklanych; inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie kamieniarz – nie korzysta z materiałów i wyrobów kamiennych. 5) Wspólne zestawy efektów uczenia się: - zestawy „Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa” oraz „Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników” są wspólne dla wszystkich włączonych do ZSK dyplomów mistrzowskich; - zestawy „Wykonywanie robót okładzinowych” i „Wykonanie napraw okładzin” występują również w kwalifikacji świadectwo czeladnicze w zawodzie glazurnik.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Minister Inwestycji i Rozwoju przeprowadził konsultacje wniosku o włączenie niniejszej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w celu publicznego poinformowania o rozpoczęciu procedury i pozyskanie opinii zainteresowanych środowisk. Przedłożone przez zainteresowane środowiska opinie pozytywnie oceniły włączenie niniejszej kwalifikacji do ZSK, podkreślając, iż kwalifikacja swoim zakresem odpowiada na potrzeby rynku branży budowlanej. Opinie środowisk odnosiły się do proponowanego orientacyjnego nakładu pracy potrzebnego do uzyskania kwalifikacji oraz adekwatności zaproponowanych efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, jak również proponowanym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Wniosek został podany również ocenie przez specjalistów pod względem społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK. Stosownie do otrzymanych opinii włączenie niniejszej kwalifikacji do ZSK wpłynie pozytywnie na rynek pracowników poprzez możliwość obiektywnej oceny ich kwalifikacji, co pozwoli skuteczniej szukać pracy na rynku krajowym i za granicą oraz ułatwi pracodawcom identyfikację i weryfikację kwalifikacji zawodowych pracowników, również obcokrajowców. Natomiast ujednolicenie weryfikacji efektów uczenia się zwiększy gwarancję jakości oferowanych i wykonywanych usług, co pozytywnie wpłynie na kondycję przedsiębiorstw. Opinie z uwagi na swój charakter zostały skonsultowane również z zespołem ekspertów, powołanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, który zgodnie z art. 21 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dokonał porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK i przedstawił właściwemu ministrowi rekomendację dotyczącą przypisania konkretnego poziomu PRK do niniejszej kwalifikacji.
Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" może m.in.: - założyć własną działalność gospodarczą; - pracować w zakładzie remontowo-budowlanym i/lub współpracować z firmami deweloperskimi; - pracować w firmach usługowych lub handlowych z branży budowlanej zajmujących się np. sprzedażą materiałów, dostarczaniem różnych rozwiązań w tym zakresie lub doradztwem; - szkolić uczniów w zawodzie glazurnik, współpracować ze szkołami w ramach nauki zawodu, być instruktorem praktycznej nauki zawodu. Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację ma możliwość zatrudnienia lub pojmowania działalności gospodarczej zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach pracy np. Wielka Brytania, Norwegia, Republika Federalna Niemiec, Szwecja. Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację, po uzupełnieniu swoich kompetencji i ukończeniu odpowiednich kursów, może również przystąpić do egzaminów czeladniczych/mistrzowskich w zawodach: betoniarz, posadzkarz, kamieniarz, murarz-tynkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach: 1) etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 1–4; 2) etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą: 1) przewodniczący komisji; 2) zastępcy przewodniczącego komisji; 3) członkowie komisji; 4) sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępców, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zastępcy posiadają: 1) wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 2) wyksztalcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo 3) wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji egzaminacyjnej posiadają: 1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 2) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644), przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Przewodniczącym, zastępcami oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji Etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Czas trwania: a) etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24 h, łącznie w ciągu 3 dni, b) części pisemnej etapu teoretycznego nie może być krótszy niż 45 min i nie dłuższy niż 210 min, c) części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 min. Wydzielone stanowisko robocze (np. boks) o wysokości dostosowanej do wymagań zadania egzaminacyjnego (najczęściej około 2,5 m) z betonowym podłożem pod podłogę (częściowo nierównym) o powierzchni minimum 6 m2 oraz co najmniej dwiema ścianami o dowolnej konstrukcji, przeznaczonymi do wykonania okładziny, tworzącymi naroże wklęsłe lub wypukłe. Wyposażenie: a) zestaw niezbędnych materiałów i narzędzi przeznaczonych do wykonania zaplanowanych prac związanych z montażem, naprawą lub demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych (np. zaprawy wyrównujące, kleje itd.), b) materiały okładzinowe (podłogowe lub ścienne: ceramiczne lub szklane), c) akcesoria do przygotowania podłoża i mocowania okładzin (np. krzyżyki dystansowe), d) materiały do wykończenia i konserwacji okładzin (np. zaprawy do spoinowania, środki czyszczące), e) sprzęt i narzędzia przeznaczone do wykonania zaplanowanych prac montażowych, f) przybory pomiarowe, g) środki ochrony indywidualnej, h) instrukcje maszyn i urządzeń, i) apteczka itd.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Glazurnik – Dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 7 grudnia 2018 r., poz. 1196).
Osoba posiadająca kwalifikację „Glazurnik – Dyplom mistrzowski” jest gotowa do samodzielnego wykonywania, organizowania, nadzorowania i kontrolowania robót w zakresie montażu, naprawy i demontażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych. Przestrzega zasad doboru środków i wyrobów budowlanych. Dokonuje pomiarów i obliczeń; posługuje się dokumentacją budowlaną. Wykonuje prace zgodnie z wymaganiami osoby zlecającej usługę. W porozumieniu ze zleceniodawcą ustala zakres robót oraz dobiera odpowiednie technologie i materiały do ich wykonania. Kształtuje warunki swojej pracy, ustala plan działania oraz organizuje stanowisko pracy. Przygotowuje materiały i narzędzia niezbędne do wykonania powierzonego mu zadania. Rozwiązuje skomplikowane i nietypowe problemy występujące w trakcie wykonywania pracy. Współpracuje ze specjalistami w innych dziedzinach branży budowlano-remontowej. Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych oraz prowadzenia dokumentacji firmy. Osoba posiadająca ww. kwalifikację odpowiada za podlegający jej personel oraz organizację pracy w zespole pracowniczym, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu i ocenia jakość wykonywanych przez pracowników zadań. Stale aktualizuje swoją wiedzę, dlatego jest gotowa do wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych. Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację, wykonując prace samodzielnie oraz nadzorując organizację stanowisk pracy zespołu i wykonywanie przez nich zadań zawodowych, dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Zapobiega także skutkom oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w ramach działalności swojej i zespołu. Ponadto osoba posiadająca ww. kwalifikację, dzięki kompetencjom pedagogicznym, jest przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania w ramach kształcenia zawodowego i ustawicznego, na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
111. Wykonywanie i nadzorowanie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych4560
222. Wykonywanie i nadzorowanie robót związanych z naprawą i demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych4460
333. Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100
444. Organizowanie i nadzorowanie pracy w zespole pracowniczym oraz doskonalenie zawodowe współpracowników5160

Wyświetlone 1-21 z 21.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
20Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
21Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca