Processing...

Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do: − aranżowania i przygotowania przestrzeni, w której pracują dzieci i młodzież, np. w domach rodzinnych, świetlicach, klubikach dziecięcych, − animowania pracy własnej dzieci i młodzieży w przygotowanym otoczeniu, − wspierania innych osób, które chcą stosować zasady pedagogiki Marii Montessori. Kwalifikacja może być przydatna osobom zawodowo zajmującym się opieką nad dziećmi i młodzieżą, ich wychowaniem i nauczaniem.
120
Uzyskaniem kwalifikacji mogą być w szczególności zainteresowani: − rodzice, którzy animują samoorganizujące się grupy wsparcia rodziców, − rodzice organizujący naukę i uczący dzieci w ramach edukacji domowej, − wolontariusze oraz osoby, które pracują w świetlicach środowiskowych, klubikach dziecięcych, innych miejscach organizowanych np. przez fundacje i stowarzyszenia wspierające edukację i wychowanie, − osoby podejmujące się opieki nad dziećmi w domach rodzinnych, np. opiekunki dziecięce. Kwalifikacją mogą być również zainteresowane osoby zawodowo zajmujące się opieką nad dziećmi i młodzieżą, ich wychowaniem i nauczaniem, które chcą wzbogacić swój zasób metod wykorzystywanych w pracy.
Świadectwo dojrzałości (4 poziom PRK)
Posiadanie świadectwa dojrzałości (4 poziom PRK)
Kwalifikacja „Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori” jest odpowiedzią na rosnące społeczne zapotrzebowanie na osoby zajmujące się opieką i rozwojem dziecka, stosujące w swojej pracy elementy tej metody. W Polsce działa w tej chwili wiele stowarzyszeń (np. Polskie Stowarzyszenie Montessori, Stowarzyszenie Oświatowe Montessori, Polski Instytut Montessori, Montessori Bez Granic). O popularności tych podmiotów może świadczyć ich rozwój – w kolejnych latach otwierają one swoje oddziały w różnych miastach Polski. Ponadto istnieje bogata oferta corocznych kursów, szkoleń, warsztatów, a nawet studiów podyplomowych związanych z pracą tą metodą, prowadzonych we współpracy z uczelniami wyższymi. W Polsce stale pojawia się wiele nowych miejsc, w których pracuje się według zasad pedagogiki Marii Montessori, są to rodziny lub grupy rodzin edukujących swoje dzieci, klubiki i świetlice środowiskowe, wspierający dzieci wolontariusze stowarzyszeni w organizacjach na rzecz wsparcia dzieci. Placówki prowadzone tą metodą stwarzają dzieciom warunki optymalnego rozwoju, uwzględniając ich indywidualne możliwości. Powszechność wykorzystania technik pracy metodą Marii Montessori jest potwierdzona liczbą powstałych na świecie placówek. Według NAMTA (stowarzyszenia nauczycieli Montessori w USA) w 2017 r. na świecie było ich już ponad 20 000. Pedagogika Marii Montessorii cieszy się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli pragnących rozszerzyć swoją wiedzę na temat alternatywnych metod pracy z dziećmi. Szkoły poszukujące nauczycieli są zainteresowane precyzyjnymi informacjami o dodatkowych umiejętnościach i doświadczeniach pracownika, w czym będzie pomagała ta kwalifikacja. Wprowadzenie do ZSK kwalifikacji wpłynie na lepsze przygotowanie merytoryczne i większą rozpoznawalność osób, które chcą pracować z dziećmi według zasad Marii Montessori. Rosnąca popularność zasad Marii Montessori powoduje potrzebę wyróżnienia osób, które są dobrze przygotowane do pracy tą metodą. Kwalifikacja ta będzie miała dla zainteresowanych środowisk znaczenie jako wiarygodna referencja.
Kwalifikacja ta nie przygotowuje do zajmowania stanowiska nauczyciela w polskim systemie szkolnym. Zasady pedagogiki Marii Montessori są też ujęte w programach studiów realizowanych przez uczelnie prowadzące studia na kierunkach pedagogicznych. Efekty uczenia się wymagane w kontekście studiów pedagogicznych obejmują szerszy zakres wiedzy i mają większą podbudowę teoretyczną, odpowiadają wymaganiom wyższego poziomu PRK i mają na tyle różny charakter, że bezpośrednie odniesienie ich do efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji „Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori” nie jest zasadne.
Podmioty nie zgłosiły zasadniczych zastrzeżeń ani do efektów uczenia się (umiejętności) zawartych w treści kwalifikacji, ani do samych metod i procedur walidacji. W kontekście określonych w przepisach wymagań wobec osób pracujących w placówkach oświatowych i innych związanych z pracą z dziećmi kontrowersje opiniujących podmiotów wzbudziły sformułowania w polach „krótka charakterystyka kwalifikacji” oraz „typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji”. Zwracano uwagę, że kwalifikacja nie powinna nadawać uprawnień do pracy w charakterze nauczyciela - nie spełnia standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i wymogów dotyczących kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Podkreślano, że zapisy wniosku mogą sugerować kierowanie do pracy w instytucjach edukacyjnych osób posiadających instrumentalne umiejętności wykorzystywania tylko jednej metody pracy. Opiniujący dostrzegali jednak wartość związaną z włączeniem takiej kwalifikacji do ZSK. Podkreślali, że: - wskazane jest szerzenie wiedzy o metodach Montessori, jako mogących wzbogacić warsztat pracy wszelkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą; - proponujący tę kwalifikację postarali się uporządkować zasób wiedzy potrzebny na ten temat; - w ofercie edukacyjnej w Polsce dominuje tradycyjny model edukacyjny i system klasowo-lekcyjny, a pojawienie się alternatywnych inicjatyw edukacyjnych jest niezwykle cenne i ważne - jest odpowiedzią na transformacje zachodzące na świecie i w Polsce, pokazuje, że można edukację dzieci organizować inaczej. Opinie w znacznej mierze dotyczyły więc niepokoju o relacje recenzowanej kwalifikacji do już istniejącego systemu kształcenia nauczycieli i zatrudniania w placówkach oświatowych. Wskazują na nieporozumienie dotyczące kwestii relacji między kwalifikacjami rynkowymi (cząstkowymi) a pełnymi oraz warunkami zatrudniania i ew. uprawnieniami, jakie przysługują po uzyskaniu kwalifikacji; kwalifikacje rynkowe zostały utożsamione z bezpośrednim, wystarczającym uprawnieniem do zajmowania danego stanowiska czy świadczenia określonej działalności. W związku z uwagami dokonano – we współpracy z wnioskodawcą - modyfikacji opisu kwalifikacji związaną z weryfikacją głównych adresatów kwalifikacji. W szczególności krótka charakterystyka kwalifikacji oraz pola „Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji” oraz „Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji” zostały zmienione w sposób chroniący przed rozszerzającą interpretacją, pozwalającą sądzić, że uzyskanie tej kwalifikacji będzie równoznaczne z uprawnieniem do pracy w określonych placówkach lub będzie potwierdzać kompetencje niezbędne do podjęcia takiej pracy.
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do: − aranżowania i przygotowania przestrzeni, w której pracują dzieci i młodzież, np. w domach rodzinnych, świetlicach, klubikach dziecięcych, − animowania pracy własnej dzieci i młodzieży w przygotowanym otoczeniu, − wspierania innych osób, które chcą stosować zasady pedagogiki Marii Montessori. Umiejętności, które potwierdza kwalifikacja, mogą być też przydatne osobom zawodowo zajmującym się opieką nad dziećmi i młodzieżą, ich wychowaniem i nauczaniem.
Walidacja może być przeprowadzana wyłącznie w miejscu, w którym: 1) praca własna według zasad Marii Montessori odbywa się przez 5 dni w tygodniu przez minimum 3 godziny dziennie, 2) dostępny jest podstawowy materiał Montessori. Instytucja certyfikująca ma obowiązek zapewnienia kandydatowi wsparcia doradcy walidacyjnego. W walidacji muszą być uwzględnione następujące elementy: 1) kandydat musi przeprowadzić co najmniej 8 godzin obserwacji pracy własnej dzieci prowadzonej zgodnie z zasadami Montessori, udokumentowanej w arkuszu obserwacji przygotowanym przez instytucję certyfikującą, 2) egzamin ustny, w tym omówienie przeprowadzonej obserwacji, 3) egzamin pisemny, 4) prezentacja samodzielnie zaprojektowanego i wykonanego materiału rozwojowego. Walidację przeprowadza komisja składająca się co najmniej z 2 osób, które: 1) posiadają dyplom ukończenia studiów pedagogicznych, 2) w ciągu ostatnich 5 lat przez co najmniej 2 lata prowadziły zajęcia zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori w miejscu, w którym praca własna według zasad Montessori odbywała się przez 5 dni w tygodniu, przez minimum 3 godziny dziennie, 3) w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziły co najmniej 30 godzin zajęć na kursach, warsztatach z zakresu pedagogiki Marii Montessori.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 20.11.2018 r., poz. 1114).
Osoba posiadająca kwalifikację "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" jest przygotowana do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy z dziećmi zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Potrafi: zaaranżować przestrzeń pracy własnej, wykorzystywać pomoce Montessori w pracy z dzieckiem, samodzielnie zaprojektować i wykonać pomoc Montessori, animować pracę z dzieckiem zgodnie z zasadami pracy własnej, obserwować i omawiać podejmowane przez dziecko działanie w trakcie pracy własnej.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Posługiwanie się założeniami pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem520
22Organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem według założeń pedagogiki Marii Montessori 5100

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Fundacja Królowej Świętej Jadwigi(brak wartości)aktywny

Ważny bezterminowo.
Certyfikat
Nie dotyczy.
1 - Kształcenie
 
Włączona