Processing...

Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" jest przygotowana do samodzielnego przeprowadzania szkoleń metodami aktywizującymi. Planuje szkolenie, przeprowadza je zgodnie z zasadami pracy z grupą i dokonuje jego ewaluacji. Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" może znaleźć zatrudnienie jako trener wewnętrzny i zewnętrzny w przedsiębiorstwach, firmach szkoleniowych, organizacjach pozarządowych lub innych podmiotach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń lub świadczyć usługi na zlecenie. Kwalifikacją mogą być szczególnie zainteresowani trenerzy, którzy chcą formalnie potwierdzić swoje kompetencje, a także nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, instruktorzy zajmujący się prowadzeniem szkoleń w organizacjach harcerskich, pracownicy działów HR, menedżerowie. Osoby posiadające kwalifikację mogą być zainteresowane m.in. zdobyciem innych kwalifikacji związanych z usługami rozwojowymi. Kwalifikacja może stanowić cenne uzupełnienie kompetencji dla ekspertów i specjalistów różnych dziedzin, których aktywność w zakresie prowadzenia szkoleń nie stanowi głównego pola aktywności zawodowej.
230
Świadectwo dojrzałości (kwalifikacja pełna z poziomu 4 PRK).
  • Świadectwo dojrzałości
Warunkiem przystąpienia do walidacji jest: – posiadanie świadectwa dojrzałości, – ukończone 21 lat, – udostępnienie dokumentacji poświadczającej przeprowadzenie przez kandydata szkoleń, które obejmowały w sumie 30 godzin, dla grup minimum 5-osobowych.
Kwalifikacja "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" wykazuje podobieństwa z kwalifikacjami trenerskimi zdobywanymi w trakcie kursów lub studiów podyplomowych. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskiwane w ramach kursów lub studiów podyplomowych mogą stanowić punkt wyjścia do uzyskania kwalifikacji "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi". Kwalifikacja Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi zawiera przede wszystkim efekty uczenia się dotyczące umiejętności praktycznych.
Osoba posiadająca kwalifikację Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi może znaleźć zatrudnienie między innymi w: - przedsiębiorstwach i organizacjach, na stanowiskach takich, jak m.in. trener wewnętrzny, trener zewnętrzny; - firmach szkoleniowych lub organizacjach pozarządowych jako organizator szkoleń dla młodzieży i osób dorosłych; Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń lub świadczyć usługi na zlecenie (działalność freelancerska). Kwalifikacją mogą być także zainteresowane osoby związane z edukacją i wsparciem rynku pracy, które chciałyby zdobyć umiejętności trenerskie, poszerzając tym samym możliwości swojego rozwoju zawodowego i zatrudnienia. Kwalifikacja może stanowić cenne uzupełnienie kompetencji dla ekspertów i specjalistów różnych dziedzin, których aktywność w zakresie prowadzenia szkoleń nie stanowi głównego pola aktywności zawodowej.
1. Weryfikacja Na etapie weryfikacji dopuszcza się zastosowanie następujących metod: analiza dowodów, wywiad swobodny, wywiad ustrukturyzowany, test, obserwacja w miejscu pracy, obserwacja w warunkach symulowanych. Weryfikacja jest przeprowadzana w 3 etapach. 1.1 Metody Etap pierwszy weryfikacji obejmuje analizę dowodów. Sprawdzane są: Zestaw 01 „Definiowanie potrzeb szkoleniowych”, Zestaw 02 „Przygotowanie szkolenia” i Zestaw 04 „Ewaluacja szkolenia”. Dopuszcza się następujące dowody: referencje od osób/instytucji zlecających szkolenie, wyrażone pisemnie autorefleksje kandydata, przygotowane samodzielnie konspekty minimum 3 szkoleń prowadzonych metodami aktywizującymi, przygotowane przez kandydata samodzielnie lub we współautorstwie materiały szkoleniowe do minimum 3 różnych szkoleń, np. opisy ćwiczeń, dokumenty, arkusze pracy, prezentacje, filmy. Etap drugi weryfikacji obejmuje obserwację minimum 3-godzinnego szkolenia w warunkach symulowanych lub obserwację w warunkach rzeczywistych. Sprawdzany jest: Zestaw 03 „Przeprowadzenie szkolenia”. Dopuszcza się również sprawdzenie umiejętności „Przeprowadza ewaluację szkolenia” należącej do zestawu 04 „Ewaluacja szkolenia”. Etap trzeci weryfikacji jest prowadzony metodą wywiadu ustrukturyzowanego lub wywiadu swobodnego. Możliwe jest zastosowanie testu wiedzy jako dodatkowej metody weryfikacji. Sprawdzane są: Zestaw 01 „Definiowanie potrzeb szkoleniowych”, Zestaw 02 „Przygotowanie szkolenia”, Zestaw 03 „Przeprowadzenie szkolenia”, Zestaw 04 „Ewaluacja szkolenia” i Zestaw 05 „Samorozwój i doskonalenie umiejętności”. Dostarczona przez kandydata na pierwszym etapie weryfikacji dokumentacja, stanowiąca portfolio kandydata, oraz ocena obserwacji przeprowadzona przez asesora walidacyjnego na drugim etapie weryfikacji, łącznie tworzą materiały służące do przeprowadzenia trzeciego etapu weryfikacji. 1.2 Zasoby kadrowe Instytucja przeprowadzająca walidację wyznacza komisję składającą się co najmniej z trzech osób. Każdy z członków komisji musi spełniać następujące wymagania: – wykształcenie wyższe, – doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu szkoleń metodami aktywizującymi w zakresie minimum 200 godzin, – doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla trenerów w zakresie minimum 50 godzin. Doświadczenie członka komisji musi zostać potwierdzone na podstawie dokumentów, w tym np.: raporty ewaluacyjne, zaświadczenia z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji, umowy, zaświadczenia od osób zlecających. Nie określa się wymagań dla osób weryfikujących pod względem formalnym dokumenty poświadczające spełnianie warunków przystąpienia do walidacji oraz kompletność portfolio. 1.3 Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne Etap pierwszy weryfikacji musi odbyć się przed etapem drugim i trzecim weryfikacji. Osoba przeprowadzająca obserwację w miejscu pracy lub obserwację w warunkach symulowanych przygotowuje w oparciu o formularz ocenę obserwacji, która stanowi część dokumentacji analizowanej w trzecim etapie weryfikacji. Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących etapów weryfikacji, które były prowadzone przez jednego z członków komisji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania instytucja certyfikująca jest zobowiązana przedstawić pisemne uzasadnienie decyzji. W przypadku prowadzenia obserwacji w warunkach symulowanych, instytucja walidująca zapewnia: salę do przeprowadzenia zajęć metodami aktywizującymi, grupę szkoleniową składająca się z minimum 5, a maksymalnie 25 osób. 2. Identyfikowanie i dokumentowanie Nie określa się wymogów dla etapu identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.
nie dotyczy
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1275)
Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” jest gotowa do samodzielnego prowadzenia szkoleń metodami aktywizującymi. Pozyskuje wiedzę o potrzebach szkoleniowych podmiotu zlecającego szkolenie oraz wiedzę o potrzebach rozwojowych uczestników szkolenia. Wspólnie z podmiotem zlecającym szkolenie ustala warunki organizacyjne przeprowadzenia szkolenia. Zgodnie ze zdiagnozowanymi przez siebie potrzebami określa cele szkolenia i projektuje proces szkoleniowy. Samodzielnie tworzy konspekty zajęć i opracowuje materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Przeprowadza szkolenie, umiejętnie pracując z grupą i wykorzystując przygotowane przez siebie materiały. Bierze odpowiedzialność za jakość przeprowadzanych przez siebie szkoleń. Samodzielnie planuje i przeprowadza ewaluację szkolenia, wykorzystując wnioski z ewaluacji w dalszej praktyce szkoleniowej. Osoba posiadająca kwalifikację definiuje własne potrzeby rozwojowe i stale rozwija swój warsztat szkoleniowy.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Definiowanie potrzeb szkoleniowych550
22Przygotowanie szkolenia580
33Prowadzenie szkolenia550
44Ewaluacja szkolenia430
55Samorozwój i doskonalenie umiejętności520


10 lat
Certyfikat
brak
149 - Pozostałe dziedziny związane z kształceniem
 
Włączona

#
DataUżytkownik
Brak wyników.