Processing...

Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec” jest przygotowana do samodzielnej realizacji wieloetapowych procesów sprzedażowych w relacji z klientami biznesowymi. Samodzielnie sporządza analizę wybranego segmentu rynku, przygotowuje plan sprzedaży, redaguje ofertę i określa sposób jej prezentacji. Nawiązuje kontakt z klientem, negocjuje warunki współpracy, zawiera umowę i prowadzi obsługę posprzedażową. Jest przygotowana do wdrażania działań prowadzących do realizacji celu sprzedażowego w sytuacjach trudnych. Organizuje zespół projektowy i zarządza jego pracą. Pozyskuje nowych kontrahentów, tworząc sieć kontaktów handlowych. Jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji kontraktu oraz swoich wyników. Zarządza pracą zespołu projektowego, dba o skuteczną komunikację w zespole oraz efektywność i odpowiedzialność wykonywania działań zawodowych.
64
Uzyskaniem kwalifikacji „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec” w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: - swoją karierę zawodową chciałyby związać ze sprzedażą towarów i usług; - samodzielnie uczyły się budowania relacji z klientami biznesowymi i chciałyby formalnie potwierdzić swoje kompetencje; - ukończyły kursy lub szkolenia z zakresu sprzedaży aktywnej i zależy im na potwierdzeniu tych kwalifikacji; - zawodowo są związane z prowadzeniem sprzedaży aktywnej, ale nie mają potwierdzonych kwalifikacji w tym zakresie; - chciałaby przekwalifikować się.
Kwalifikacja pełna na 4 poziomie PRK.
Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie wykształcenia średniego, czyli uzyskanie kwalifikacji pełnej z 4 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3 2017” prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2017 r. dla sektora związanego z handlem detalicznym i hurtowym znalazła się na 2 miejscu z wynikiem +11% (stały wzrost zatrudnienia na tym samym poziomie prognozowany jest również dla sektora Transport/Logistyka oraz Komunikacja). Wskazuje to na wyraźnie optymistyczne perspektywy dla tego sektora, w którym dobra passa utrzymuje się od IV kwartału 2013 r. W opracowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Informacja sygnalna na temat zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w II półroczu 2016 roku” grupa zawodów „specjaliści do spraw sprzedaży” klasyfikowana jest jako „deficytowa” (tamże, s. 1). W 2015 r. w tej grupie zawodów wskaźnik struktury pracujących wyniósł 14,78%, szacuje się, że w 2020 r. osiągnie poziom 15,28% (MRPiPS, „Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2015 r.”, Warszawa 2016, s. 45). Jak wynika z raportu Adecco Poland 2015 „Rynek pracy stałej w Polsce – najbardziej popularne stanowiska i wynagrodzenia” w ciągu dwóch ostatnich odnotowuje się wysokie zapotrzebowanie na pracowników z szeroko rozumianym wykształceniem ekonomicznym. Poszukiwani są zarówno specjaliści, jak i osoby z niższymi kompetencjami. Prognozuje się, że pracodawcy będą poszukiwali przedstawicieli handlowych. Tymczasem z danych portalu „pracuj.pl” przygotowanych na zlecenie CCIFP na potrzeby niniejszego uzasadnienia wynika, że od IV do VI 2016 zostało opublikowanych 21 467 ogłoszeń w kategorii „Sprzedaż”. Popyt na ten zawód utrzymuje się na wysokim poziomie od wielu lat, ale ze względu na wymagające warunki pracy oraz uzależnienie wynagrodzenia od wyników przedstawiciele handlowi częściej niż przedstawiciele pozostałych zawodów rozważają zmianę pracy. Większa liczba ofert pracy w handlu daje możliwości rozwoju i dopasowania pracy do własnych potrzeb. Niemniej branże takie jak FMCG czy sieci handlowe zlokalizowane w największych polskich ośrodkach (Warszawa, Wrocław czy Poznań) zwiększają zapotrzebowanie na pracowników z kompetencjami umożliwiającymi zarządzanie zespołami. Kwalifikacja "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec" stanowi odpowiedź na bieżące oczekiwania pracodawców oraz współczesnego konsumenta, który w coraz większym stopniu potrzebuje aktywnego i fachowego doradztwa. Zapotrzebowanie na kwalifikację potwierdzają opinie zarówno pracodawców, jak i trenerów wspierających działy HR i działy handlowe w przygotowywaniu programów rozwojowych zapewniających nabywanie kompetencji najbardziej potrzebnych w rzeczywistości rynkowej. Na uczelniach wyższych istnieją kierunki związane z sprzedażą. Jednakże są one skierowane głównie do dyrektorów sprzedaży i uwzględniają obszary związane ze strategią, zarządzanie działem itp. Dodatkowo proponowane są one w formule studiów podyplomowych. Zarówno w proponowanych programach szkoleniowych jak i w ogłoszeniach rekrutacyjnych, obserwuje się również brak spójności w nomenklaturze kwalifikacji handlowych, co utrudnia pracodawcom i potencjalnym pracownikom sprawne porozumienie się w obszarze zadań i kompetencji. Można zatem sądzić, że włączenie kwalifikacji „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zwiększy świadomość osób ubiegających się o stanowisko handlowców współpracujących z klientami biznesowymi. Zwiększy czytelność wymagań dla pracodawców oraz dla osób uczących się i planujących rozwój kariery zawodowej.
Kwalifikacja „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec” jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie do świadczenia usług w zakresie sprzedaży, w tym kwalifikacjami funkcjonującymi w klasyfikacji zawodów szkolnych: - świadectwo potwierdzające kwalifikację "A.18. Prowadzenie sprzedaży"; - świadectwo potwierdzające kwalifikację "A.22. Prowadzenie działalności handlowej". Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: - osoba posiadająca kwalifikację „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec” jest przygotowana do prowadzenia sprzedaży aktywnej, nawiązywania kontaktów handlowych z klientem biznesowym; technik handlowiec jest nastawiony na pracę stacjonarną, obsługę klienta oraz zarządzanie produktem w punkcie sprzedaży; - osoba posiadająca kwalifikację „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec” jest gotowa do nawiązywania i utrzymywania długofalowej relacji z klientami biznesowymi; efekty uczenia się opisane dla kwalifikacji "A.18. Prowadzenie sprzedaży" oraz "A.22. Prowadzenie działalności handlowej" są ukierunkowane na proces obsługi klienta w ramach bezpośredniej relacji sprzedawca – klient w punkcie handlowym. Niższym odpowiednikiem wnioskowanej kwalifikacji jest „Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy” (poziom 4 KRK). W innym obszarze handlu detalicznego opisano również kwalifikację „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” (poziom 3 KRK).
Uznano zasadność włączenia kwalifikacji do ZSK, ponieważ wprowadzenie certyfikacji pozwoli uchronić rynek przed nieetycznymi procederami związanymi z nieuczciwymi praktykami w zakresie sprzedaży, co korzystnie wpłynie na sytuację klientów. Stwierdzono, że otrzymaniem certyfikatu będą zainteresowane przede wszystkim osoby wchodzące na rynek związany ze sprzedażą oraz osoby, które będą miały na celu przekwalifikowanie się. W kontekście wzrastającego zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami sprzedażowymi, popyt na certyfikat powinien być duży. Uznano, że przedstawiono wszystkie typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji. Według podmiotu opiniującego poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia zostały sformułowane prawidłowo. Uznano, że orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji jest wystarczający. Zaproponowano zmianę nazwy kwalifikacji.
Osoba posiadająca kwalifikację „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec” może znaleźć zatrudnienie w firmach handlowych realizujących sprzedaż na rzecz klientów biznesowych oraz działach handlowych firm produkcyjnych i usługowych, realizujących kontrakty handlowe z klientami biznesowymi. Może również pracować w organizacjach i stowarzyszeniach wspierających działania sprzedażowe w obszarze biznesu, a także innych podmiotach, które prowadzą działalność związaną z obsługą klienta biznesowego, takich jak fundacje i stowarzyszenia. Posiadanie kwalifikacji wiąże się także z możliwością prowadzenia procesu sprzedaży w ramach własnej działalności gospodarczej.
1. Etap weryfikacji Metody Etap weryfikacji efektów uczenia się wymaga zastosowania następujących metod: − test wiedzy; − rozmowa; − symulacja. Na etapie weryfikacji należy wykorzystać wszystkie te metody. Test wiedzy nie może przekraczać 1/3 łącznego czasu weryfikacji efektów uczenia się. Długość trwania weryfikacji efektów uczenia się: 5 godzin. Zasoby kadrowe Osoba projektująca walidację musi: - mieć udokumentowane doświadczenie zawodowe w samodzielnym planowaniu i prowadzeniu co najmniej 10 projektów w ciągu ostatnich 5 lat (co najmniej 20 dni realizacyjnych każdy), dotyczących rozwoju kompetencji pracowniczych osób prowadzących działania handlowe w organizacjach produkcyjnych lub usługowych; - mieć udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu aktywnej sprzedaży. W skład komisji weryfikacyjnej musi wchodzić 2 asesorów, z których jeden pełnić ma funkcję przewodniczącego komisji i mieć decydujący głos. Aby weryfikować efekty uczenia się określone w kwalifikacji, każdy członek komisji musi znać zasady przeprowadzania walidacji i stosowane metody. Członek komisji weryfikacyjnej musi spełniać przynajmniej jedno z następujących kryteriów: - mieć udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w aktywnej sprzedaży towarów lub usług; - mieć udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w ocenie kompetencji sprzedażowych. Warunkiem jest aby oba te kryteria były spełnione przez skład komisji weryfikacyjnej. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne Instytucja certyfikująca zapewnia osobom, które przystąpiły do walidacji pomieszczenie umożliwiające samodzielną pracę. W trakcie przeprowadzania weryfikacji osoby przystępujące do walidacji nie mogą korzystać z urządzeń mobilnych. Instytucja certyfikująca zobowiązana jest zapewnić im dostęp do komputera z oprogramowaniem zawierającym arkusz kalkulacyjny. Sposób organizacji walidacji (w tym czas trwania oraz zastosowane narzędzia) musi umożliwić sprawdzenie posiadania wszystkich efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji. Instytucja certyfikująca musi zapewnić możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację. 2. Etapy identyfikowania i dokumentowania Instytucja certyfikująca powinna zapewnić wsparcie osobom zainteresowanym uzyskaniem kwalifikacji w zakresie identyfikowania efektów uczenia się. Dopuszcza się możliwość zaliczenia jednego z zestawów efektów uczenia się, pod warunkiem że zaświadczenie potwierdzające weryfikację jednego z zestawów efektów uczenia się zostało wydane przez instytucję certyfikującą funkcjonującą w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jeśli dokument ten został wydany w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia weryfikacji efektów uczenia się.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 19 grudnia 2018 r., poz. 1240).
Osoba posiadająca kwalifikację samodzielnie realizuje wieloetapowe procesy sprzedażowe w relacji z klientami biznesowymi. Samodzielnie sporządza analizę wybranego segmentu rynku. Na podstawie wyników analizy przygotowuje plan sprzedaży. Kontaktuje się z klientem, stosując techniki komunikacji, prezentuje ofertę, a także negocjuje warunki współpracy i finalizuje kontrakt. Monitoruje realizację warunków kontraktu, w sytuacjach trudnych wdraża działania prowadzące do realizacji celu sprzedażowego. Rozlicza projekt, tworzy raporty realizacyjne i budżetowe. Osoba posiadająca kwalifikację koordynuje pracę zespołu projektowego, dbając o skuteczną komunikację w zespole. Motywuje członków zespołu do efektywnego i odpowiedzialnego wykonywania działań zawodowych.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Analiza rynku i przygotowanie planu sprzedaży515
22Kierowanie procesem sprzedaży531
33Koordynowanie procesu realizacji kontraktu518

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Francusko-Polska Izba GospodarczaGrupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.aktywny

Certyfikat jest ważny 5 lat. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu na okres kolejnych 5 lat jest udokumentowanie wykonywania przez 24 miesiące (w okresie ważności certyfikatu) zadań wymagających uzyskania efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec” (ze wskazaniem, że są dopuszczalne przerwy w zatrudnieniu, a okresy wykonywania działań muszą się sumować tak, aby łącznie aktywność zawodowa trwała co najmniej 24 miesiące). Dokumentem potwierdzającym pozytywne zaliczenie jednego z zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest „zaświadczenie”. Zaświadczenie jest ważne przez okres 12 miesięcy.
Certyfikat
Nie dotyczy.
341 - Handel hurtowy i detaliczny
 
Funkcjonująca