Processing...

Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” jest przygotowana do samodzielnego realizowania czynności niezbędnych do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy. Osoba posiadająca tę kwalifikację charakteryzuje wyroby medyczne do zaopatrzenia indywidualnego, dobiera je do potrzeb pacjenta wykorzystując wiedzę z zakresu budowy i funkcji człowieka oraz dysfunkcji wymagających stosowania wyrobów medycznych. Udziela porad w zakresie użytkowania wyrobów medycznych z zachowaniem zasad komunikacji z pacjentem. Osoba posiadająca tę kwalifikację zna i jest gotowa do stosowania w swojej pracy zawodowej przepisów prawnych wynikających z regulacji dotyczących wyrobów medycznych, w tym także tych odnoszących się do finansowania wyrobów medycznych na zlecenie ze środków publicznych. Potrafi sporządzić dokumentację rozliczeniową zgodnie z zaleceniami płatnika. Osoba posiadająca kwalifikację “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” może znaleźć zatrudnienie na stanowisku sprzedawcy w sklepach medycznych przy realizacji świadczeń zdrowotnych w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
150
Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane: - osoby planujące podjęcie pracy w zakresie obsługi świadczeniobiorców w sklepach medycznych, w tym w szczególności w sklepach prowadzących zaopatrzenie na podstawie kontraktu z NFZ; - osoby z doświadczeniem zawodowym w zakresie sprzedaży konsumenckiej planujące podjęcie pracy w zakresie obsługi świadczeniobiorców w sklepach medycznych, w tym w szczególności w sklepach prowadzących zaopatrzenie na podstawie kontraktu z NFZ; - osoby pracujące w sklepach medycznych, w tym w szczególności w sklepach prowadzących zaopatrzenie na podstawie kontraktu z NFZ, zainteresowane rozwijaniem swojej wiedzy i kompetencji zawodowych; - osoby pracujące w szeroko pojętej branży medycznej, doradzające świadczeniobiorcom dobór odpowiednich wyrobów medycznych; - osoby z wykształceniem średnim, chcące wejść na rynek pracy.
Wykształcenie co najmniej średnie (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości).
- Wykształcenie co najmniej średnie (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości), - ukończone 18 lat; - pełna zdolność do czynności prawnych.
Z ostatniego raportu NIK z 2017 r. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 r.” wynika, że liczba świadczeniodawców realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne na przestrzeni ostatnich lat zwiększała się. Liczba zawartych umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, na dzień 31 grudnia 2016 r., wynosiła 4 432, tj. ponad dwukrotnie więcej niż 2012 r. (1 878 umów). Z uwagi na fakt, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie określają kwalifikacji osób uprawnionych do sprzedaży wyrobów medycznych w sklepie medycznym, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określił w załączniku nr 7 Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne kwalifikacje osób realizujących te świadczenia wskazując, iż w każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, powinna być stała obecność : 1) osoby z co najmniej wykształceniem średnim oraz kwalifikacjami nabytymi do dnia 10 lutego 2009 r. w ramach kursu z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia organizowanego zgodnie z § 1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. Nr 23, poz. 196) oraz z co najmniej dwuletnim stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub 2) osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku inżynieria biomedyczna lub 3) technika ortopedy lub 4) fizjoterapeuty lub 5) technika farmaceutycznego lub 6) magistra farmacji lub 7) pielęgniarki lub 8) lekarza (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) - z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Jednakże wg. danych Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „POLMED” (dalej: „Izba” lub „Izba POLMED”) ponad 2000 sklepów zaopatrzenia medycznego boryka się z problemem niedoboru kadr. Oznacza to potrzebę zredefiniowania wymagań kwalifikacyjnych na stanowisku sprzedawcy w sklepie medycznym i przygotowania kadr z wykorzystaniem dostępnych na rynku pracy osób z wykształceniem średnim, które dziś nie mają możliwości zdobycia kwalifikacji do pracy w sklepie medycznym (w szczególności w województwach z wysoką stopą bezrobocia). Osoby posiadające kwalifikację “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” przyczynią się do tworzenia warunków sprzyjających podnoszeniu jakości udzielanych świadczeń w tym zakresie. Z punktu widzenia potrzeb społeczno - gospodarczych i wymagań rynku pracy, przedmiotowa kwalifikacja pozwoli na profesjonalne przygotowanie personelu obsługującego pacjentów w sklepach medycznych, co jest szczególnie istotne w przypadku osób o specjalnych potrzebach, takich jak osoby niepełnosprawne lub osoby starsze. Należy pamiętać, że klienci sklepów medycznych, borykający się z problemami zdrowotnymi, są często laikami w dziedzinie medycyny, dlatego często swoje wybory zakupowe będą opierać na radach udzielanych przez sprzedawców. Wprowadzenie kwalifikacji do ZSK pozwoli na budowanie kultury sprzedaży wyrobów medycznych i jakości świadczonych usług w tym zakresie. Reasumując, wprowadzenie kwalifikacji “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do ZSK pozwoli na podniesienie poziomu świadczeń zdrowotnych w zakresie indywidualnego zaopatrzenia w wyroby medyczne produkowane seryjnie realizowanych w sklepach medycznych, w związku z ich udzielaniem przez osoby kompleksowo przygotowane merytorycznie. Wprowadzenie niniejszej kwalifikacji rynkowej do ZSK umożliwi także aktywizację gospodarczą, rozwój lokalnych rynków pracy i mobilizację zawodową mieszkańców obszarów państwa o wysokiej stopie bezrobocia. Możliwość uzyskania niniejszej kwalifikacji zawodowej jest szczególnie ważna w przypadku regionów zmagających się z trudnościami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym (Polska Wschodnia, Śląsk). Dzięki temu na obszarach słabo zindustrializowanych lub na których gospodarka oparta na przemyśle ciężkim przeżywa trudności strukturalne możliwy będzie rozwój sektora usług w zakresie ochrony zdrowia (gospodarka oparta na wiedzy).
Kwalifikacją o zbliżonym charakterze jest kwalifikacja MS.02. “Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych”. Kwalifikacja pokrywa się z przedmiotową kwalifikacją w zakresie następujących zagadnień: nawiązywanie kontaktu z pacjentem, jego rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym; ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, przymierzanie i wydawanie wyrobów, przeprowadzenie instruktażu użytkowania, dobieranie przedmiotów (pkt 1.1, 1.2, 1.13, 1.15, 2.1, 2.2, 2.13, 3, 4.1) - z zastrzeżeniem, że omawiana kwalifikacja MS.02 dotyczy wyłącznie ortopedycznych wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie, a niniejsza kwalifikacja szerokiego zakresu wyrobów medycznych produkowanych seryjnie.
Podmioty biorące udział w konsultacjach w tym Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej poparły potrzebę wprowadzenia do ZSK kwalifikacji „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”. Zasadność wprowadzenie nowej kwalifikacji zakwestionowały tylko dwa podmioty Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Przedstawiciel KIF na spotkaniu uzgodnieniowym jako argument wskazał, że wśród fizjoterapeutów są osoby bezrobotne dla których praca w sklepie medycznym może być alternatywnym miejscem zatrudnienia – w związku z powyższym nie widzi potrzeby dopuszczania do pracy w sklepie medycznym osób posiadających certyfikat kwalifikacji rynkowej zaopatrywanie w wyroby medyczne. Nie uznano tej uwagi za zasadną - nie można zgodzić się z tezą, że wydawanie wyrobów medycznych w sklepie medycznym powinno być ograniczone do fizjoterapeutów. Uwagi szczegółowe odnosiły się do opisów efektów uczenia się oraz do odniesienia się do kwalifikacji o zbliżonym charakterze. Należy jednak wskazać, że kwalifikacja dotyczyć ma wyłącznie zaopatrywania w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w związku z tym część zgłaszanych postulatów i uwag oraz wskazywanych zagrożeń nie znajduje uzasadnienia ze względu na wymienione ograniczenia przedmiotowe kwalifikacji. Zgodnie z metodyką ZRK, wpisanie kwalifikacji do ZSK nie oznacza nadania uprawnień do wykonywania zadań określonych opisem kwalifikacji. Jest to mechanizm regulujący tylko proces walidacji efektów uczenia się w ramach danej kwalifikacji i potwierdzenie zakresu kompetencji, co może być wykorzystywane w różnych sytuacjach zawodowych. Nie ma również zagrożenia związanego z brakiem wystarczającej merytorycznej weryfikacji osób przystępujących do walidacji. Gwarancję w tym zakresie zapewnia określenie odpowiednich wymogów dla członków komisji walidacyjnej, uiszczanie opłaty za samo przystąpienie do walidacji (niezależnie od jej wyniku), a także zgodny z ustawą o ZSK nadzór instytucjonalny nad Instytucjami certyfikującymi
Osoby posiadające kwalifikację “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” mogą być zatrudnione na stanowisku sprzedawcy w sklepach medycznych, w tym przy realizacji świadczeń zdrowotnych w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Metody stosowane w walidacji Na etapie weryfikacji dopuszczalne są następujące metody walidacji: test teoretyczny, obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych, wywiad i rozmowa z komisją. Zasoby kadrowe – wymagania kompetencyjne w stosunku do osób przeprowadzających walidację Komisja przeprowadzająca walidację składa się z co najmniej 3 osób, z których każda posiada wyższe wykształcenie oraz: 1) co najmniej jedna osoba posiada tytuł lekarza i specjalizację w dziedzinie właściwej dla realizacji świadczeń polegających na wystawianiu zlecenia na wyroby medyczne produkowane seryjnie; 2) co najmniej jedna osoba posiada tytuł fizjoterapeuty i specjalizację w dziedzinie fizjoterapii; 3) co najmniej jedna osoba posiada 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej lub w szkole policealnej w zakresie nauczania dobierania wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego; 4) co najmniej jedna osoba posiada 5-letnie doświadczenie w zakresie dobierania wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego; 5) co najmniej jedna osoba posiada tytuł magistra na kierunku prawo i co najmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży wyrobów medycznych. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji 1. Weryfikacja składa się z dwóch części: 1) teoretycznej – obejmującej wszystkie zestawy efektów uczenia; 2) praktycznej – obejmującej zestaw efektów uczenia: Zestaw 03. Realizowanie procesu sprzedaży wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego; Zestaw 04. Realizowanie zlecenia i przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej 2. Część teoretyczna jest sprawdzana za pomocą testu teoretycznego i wywiadu. 3. Część praktyczna jest sprawdzana za pomocą obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych. Obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych każdorazowo jest połączona z rozmową z komisją, mającą charakter uzupełniający. Obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych musi być przeprowadzona z użyciem dokumentacji oraz materiałów dostarczonych przez komisję. 4. Instytucja prowadząca walidację zapewnia: 1) salę egzaminacyjną; 2) miejsce do przeprowadzania etapu praktycznego w zakresie objętym walidacją; 3) zamykane pomieszczenie do przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych walidacji; 4) niezbędne dokumenty i materiały dla osób przystępujących do walidacji: a) wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, b) wzory dokumentacji rozliczeniowej z Narodowym Funduszem Zdrowia (zestawienie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokumentacja na portal świadczeniodawcy), c) przykładowe (wypełnione) formularze zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, d) wyroby medyczne – co najmniej po jednym z następujących grup kategoryzacyjnych: wyroby chłonne, wyroby do zaburzeń kontynencji (np. cewniki), wyroby stomijne, ortezy, wyroby lokomocyjne i pomoce techniczne (np. wózki inwalidzkie, podpórki, urządzenia do pionizacji, kule), wyroby przeciwodleżynowe (materace i poduszki), inne wyroby medyczne (np. peruki), e) przykładowe oznakowanie i instrukcje obsługi wyrobów medycznych, f) dostęp do interfejsu Portalu Świadczeniodawcy lub innego wskazanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia sposobu raportowania rozliczania zlecenia na wyroby medyczne, g) scenariusze rozmowy z pacjentem. 5. Instytucja prowadząca walidację jest obowiązana stosować rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. W szczególności istotne jest zapewnienie bezstronności osób przeprowadzających walidację m.in. przez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania kwalifikacji. 6. Instytucja prowadząca walidację jest obowiązana zapewnić możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację. Instytucja prowadząca walidację udziela uzasadnienia negatywnego wyniku wyłącznie na pisemny wniosek osoby poddającej się walidacji. Etapy identyfikowania i dokumentowania Nie określa się wymagań dla etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.
Nie dotyczy
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2018 w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. (Monitor Polski z dnia 29.12.2018 r. poz.1269).
Osoba posiadająca kwalifikację „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” jest przygotowana do rozpoznawania potrzeb pacjentów w zakresie stosowania wyrobów medycznych oraz samodzielnego prowadzenia sprzedaży wyrobów medycznych. W celu doboru wyrobu medycznego do potrzeb pacjenta w swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, patologii, psychologii, jak również informacje uzyskane bezpośrednio od pacjenta. Osoba posiadająca tę kwalifikację, stosując przepisy wynikające z obowiązującego prawa regulującego finansowanie wyrobów medycznych na zlecenie ze środków publicznych, przygotowuje dokumentację rozliczeniową zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia. W trakcie wykonywania zadań zawodowych posługuje się wymaganiami wynikającymi z obowiązujących regulacji prawnych, dotyczącymi wyrobów medycznych.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Wyjaśnianie ogólnej budowy i funkcji człowieka, opisywanie dysfunkcji oraz charakteryzowanie wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego stosowanych w tych dysfunkcjach550
22Omawianie aktualnych regulacji prawnych w zakresie przydatnym do pracy na stanowisku sprzedawcy wyrobów medycznych w sklepie medycznym510
33Realizowanie procesu sprzedaży wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego550
44Realizowanie zlecenia i przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej540

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMEDCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawieaktywny

5 lat. Instytucja Certyfikująca przedłuża o kolejne 5 lat ważność certyfikatu, jeżeli osoba posiadająca certyfikat w okresie 3 lat poprzedzających utratę ważności certyfikatu wykonywała co najmniej przez rok zadania z zakresu zaopatrywania pacjentów w wyroby medyczne produkowane seryjnie w sklepie.
Certyfikat
nie dotyczy
72 - Ochrona zdrowia
 
Funkcjonująca