Processing...

Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” jest przygotowana do samodzielnego realizowania czynności niezbędnych do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy. Osoba posiadająca tę kwalifikację charakteryzuje wyroby medyczne do zaopatrzenia indywidualnego, dobiera je do potrzeb pacjenta wykorzystując wiedzę z zakresu budowy i funkcji człowieka oraz dysfunkcji wymagających stosowania wyrobów medycznych. Udziela porad w zakresie użytkowania wyrobów medycznych z zachowaniem zasad komunikacji z pacjentem. Osoba posiadająca tę kwalifikację zna i jest gotowa do stosowania w swojej pracy zawodowej przepisów prawnych wynikających z regulacji dotyczących wyrobów medycznych, w tym także tych odnoszących się do finansowania wyrobów medycznych na zlecenie ze środków publicznych. Potrafi sporządzić dokumentację rozliczeniową zgodnie z zaleceniami płatnika. Osoba posiadająca kwalifikację “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” może znaleźć zatrudnienie na stanowisku sprzedawcy w sklepach medycznych przy realizacji świadczeń zdrowotnych w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
150
Wykształcenie co najmniej średnie (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości).
- Wykształcenie co najmniej średnie (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości), - ukończone 18 lat; - pełna zdolność do czynności prawnych.
Kwalifikacją o zbliżonym charakterze jest kwalifikacja MS.02. “Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych”. Kwalifikacja pokrywa się z przedmiotową kwalifikacją w zakresie następujących zagadnień: nawiązywanie kontaktu z pacjentem, jego rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym; ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, przymierzanie i wydawanie wyrobów, przeprowadzenie instruktażu użytkowania, dobieranie przedmiotów (pkt 1.1, 1.2, 1.13, 1.15, 2.1, 2.2, 2.13, 3, 4.1) - z zastrzeżeniem, że omawiana kwalifikacja MS.02 dotyczy wyłącznie ortopedycznych wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie, a niniejsza kwalifikacja szerokiego zakresu wyrobów medycznych produkowanych seryjnie.
Osoby posiadające kwalifikację “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” mogą być zatrudnione na stanowisku sprzedawcy w sklepach medycznych, w tym przy realizacji świadczeń zdrowotnych w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Metody stosowane w walidacji Na etapie weryfikacji dopuszczalne są następujące metody walidacji: test teoretyczny, obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych, wywiad i rozmowa z komisją. Zasoby kadrowe – wymagania kompetencyjne w stosunku do osób przeprowadzających walidację Komisja przeprowadzająca walidację składa się z co najmniej 3 osób, z których każda posiada wyższe wykształcenie oraz: 1) co najmniej jedna osoba posiada tytuł lekarza i specjalizację w dziedzinie właściwej dla realizacji świadczeń polegających na wystawianiu zlecenia na wyroby medyczne produkowane seryjnie; 2) co najmniej jedna osoba posiada tytuł fizjoterapeuty i specjalizację w dziedzinie fizjoterapii; 3) co najmniej jedna osoba posiada 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej lub w szkole policealnej w zakresie nauczania dobierania wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego; 4) co najmniej jedna osoba posiada 5-letnie doświadczenie w zakresie dobierania wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego; 5) co najmniej jedna osoba posiada tytuł magistra na kierunku prawo i co najmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży wyrobów medycznych. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji 1. Weryfikacja składa się z dwóch części: 1) teoretycznej – obejmującej wszystkie zestawy efektów uczenia; 2) praktycznej – obejmującej zestaw efektów uczenia: Zestaw 03. Realizowanie procesu sprzedaży wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego; Zestaw 04. Realizowanie zlecenia i przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej 2. Część teoretyczna jest sprawdzana za pomocą testu teoretycznego i wywiadu. 3. Część praktyczna jest sprawdzana za pomocą obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych. Obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych każdorazowo jest połączona z rozmową z komisją, mającą charakter uzupełniający. Obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych musi być przeprowadzona z użyciem dokumentacji oraz materiałów dostarczonych przez komisję. 4. Instytucja prowadząca walidację zapewnia: 1) salę egzaminacyjną; 2) miejsce do przeprowadzania etapu praktycznego w zakresie objętym walidacją; 3) zamykane pomieszczenie do przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych walidacji; 4) niezbędne dokumenty i materiały dla osób przystępujących do walidacji: a) wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, b) wzory dokumentacji rozliczeniowej z Narodowym Funduszem Zdrowia (zestawienie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokumentacja na portal świadczeniodawcy), c) przykładowe (wypełnione) formularze zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, d) wyroby medyczne – co najmniej po jednym z następujących grup kategoryzacyjnych: wyroby chłonne, wyroby do zaburzeń kontynencji (np. cewniki), wyroby stomijne, ortezy, wyroby lokomocyjne i pomoce techniczne (np. wózki inwalidzkie, podpórki, urządzenia do pionizacji, kule), wyroby przeciwodleżynowe (materace i poduszki), inne wyroby medyczne (np. peruki), e) przykładowe oznakowanie i instrukcje obsługi wyrobów medycznych, f) dostęp do interfejsu Portalu Świadczeniodawcy lub innego wskazanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia sposobu raportowania rozliczania zlecenia na wyroby medyczne, g) scenariusze rozmowy z pacjentem. 5. Instytucja prowadząca walidację jest obowiązana stosować rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. W szczególności istotne jest zapewnienie bezstronności osób przeprowadzających walidację m.in. przez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania kwalifikacji. 6. Instytucja prowadząca walidację jest obowiązana zapewnić możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację. Instytucja prowadząca walidację udziela uzasadnienia negatywnego wyniku wyłącznie na pisemny wniosek osoby poddającej się walidacji. Etapy identyfikowania i dokumentowania Nie określa się wymagań dla etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.
Nie dotyczy
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2018 w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. (Monitor Polski z dnia 29.12.2018 r. poz.1269).
Osoba posiadająca kwalifikację „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” jest przygotowana do rozpoznawania potrzeb pacjentów w zakresie stosowania wyrobów medycznych oraz samodzielnego prowadzenia sprzedaży wyrobów medycznych. W celu doboru wyrobu medycznego do potrzeb pacjenta w swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, patologii, psychologii, jak również informacje uzyskane bezpośrednio od pacjenta. Osoba posiadająca tę kwalifikację, stosując przepisy wynikające z obowiązującego prawa regulującego finansowanie wyrobów medycznych na zlecenie ze środków publicznych, przygotowuje dokumentację rozliczeniową zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia. W trakcie wykonywania zadań zawodowych posługuje się wymaganiami wynikającymi z obowiązujących regulacji prawnych, dotyczącymi wyrobów medycznych.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Wyjaśnianie ogólnej budowy i funkcji człowieka, opisywanie dysfunkcji oraz charakteryzowanie wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego stosowanych w tych dysfunkcjach550
22Omawianie aktualnych regulacji prawnych w zakresie przydatnym do pracy na stanowisku sprzedawcy wyrobów medycznych w sklepie medycznym510
33Realizowanie procesu sprzedaży wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego550
44Realizowanie zlecenia i przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej540


5 lat. Instytucja Certyfikująca przedłuża o kolejne 5 lat ważność certyfikatu, jeżeli osoba posiadająca certyfikat w okresie 3 lat poprzedzających utratę ważności certyfikatu wykonywała co najmniej przez rok zadania z zakresu zaopatrywania pacjentów w wyroby medyczne produkowane seryjnie w sklepie.
Certyfikat
nie dotyczy
72 - Ochrona zdrowia
 
Włączona

#
DataUżytkownik
Brak wyników.