Processing...

Tworzenie witryn internetowych
kwalifikacja cząstkowa
4

Osoba posiadająca kwalifikację " Tworzenie witryn internetowych" jest przygotowana do samodzielnego zaprojektowania i zaprogramowania front-endu witryny internetowej, wykorzystując technologię HTML, CSS i Javascript. Pracuje na gotowych plikach graficznych i multimedialnych, niemniej jest gotowa do wprowadzania modyfikacji materiałów graficznych w podstawowym zakresie. W trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów bądź pracodawców. Osoba posiadająca kwalifikację potrafi również – w podstawowym zakresie – prowadzić prace po stronie technologii serwerowych: bazy danych, panelu administracyjnego oraz Systemu Zarządzania Treścią (CMS). Uruchamia witrynę na serwerze i przeprowadza testy funkcjonalne, a następnie, jeżeli jest taka potrzeba, usuwa błędy. Jest również przygotowana do przeszkalania klientów z obsługi witryny. Po uruchomieniu wersji produkcyjnej witryny monitoruje jego prawidłowe działanie i dba o jego bezpieczeństwo. Na życzenie klienta wprowadza poprawki i modyfikacje do projektu.
120
Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Kwalifikacja "Tworzenie witryn internetowych" wykazuje pewne podobieństwa z zawodem technik informatyk, a szczególnie kwalifikacją EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Jednak kwalifikacja Tworzenie witryn internetowych obejmuje umiejętności – nieuwzględnione w kwalifikacji EE.09 – szczególnie poszukiwane obecnie na rynku pracy, związane z projektowaniem rozwiązań uwzględniających responsywność oraz technologie właściwe dla urządzeń mobilnych. Ponadto w kwalifikacji "Tworzenie witryn internetowych" – w porównaniu z kwalifikacją EE.09 – większy nacisk kładzie się na uwzględnienie wymagań związanych z analizą i realizacją potrzeb klientów (User Experience) oraz odpowiednim pozycjonowaniem witryn. Kwalifikacja "Tworzenie witryn internetowych" w większym stopniu koncentruje się też na umiejętnościach obejmujących posługiwanie się skryptami wykonywanymi po stronie klienta. Podobnie jak w kwalifikacjach związanych z projektowaniem grafiki i multimediów, również w Tworzeniu witryn internetowych uwagę zwraca się na umiejętności związane z edycją elementów graficznych i multimedialnych przygotowywanego projektu, jednak nie są one kluczowe dla tej kwalifikacji, a jedynie wspomagają wykonywanie zadań zawodowych związanych z programowaniem.
Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie między innymi w: ● przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem witryn internetowych na zlecenie klienta; ● przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych; ● agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych; Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie programowania witryn internetowych lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej).
Metody stosowane w walidacji Weryfikacja składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) i egzaminu praktycznego. Test wiedzy przeprowadzany jest w ośrodku egzaminacyjnym przy pomocy elektronicznego systemu. Osobie egzaminowanej podczas rozwiązywania testu nie wolno korzystać z innych aplikacji (w tym otwierać stron internetowych) niż system do przeprowadzania egzaminu. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W procesie weryfikacji biorą udział: 1) operator systemu egzaminacyjnego, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji i nadzoruje przebieg testu; 2) komisja walidacyjna, składająca się z minimum dwóch egzaminatorów, którzy przeprowadzają część praktyczną egzaminu. Osoba będąca egzaminatorem może być jednocześnie operatorem systemu egzaminacyjnego. Operator systemu egzaminacyjnego musi spełniać poniższe wymagania: 1) wykształcenie minimum średnie; 2) znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji; 3) umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną. W części praktycznej weryfikację posiadania efektów uczenia się prowadzi komisja walidacyjna, składająca się z minimum 2 egzaminatorów. Każdy członek komisji walidacyjnej musi: 1) posiadać minimum wykształcenie średnie; 2) posiadać minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie programowania witryn internetowych; 3) przestrzegać wysokich standardów etyki zawodowej; 4) stosować kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji; 5) stosować zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Cyfryzacvji z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 11.12.2018 r. poz. 1211).
Osoba posiadająca kwalifikację „Tworzenie witryn internetowych” jest przygotowana do samodzielnego zaprojektowania i zaprogramowania witryny internetowej w warstwie elementów obsługiwanych przez przeglądarki internetowe (front-end), wykorzystując technologię HTML, CSS i Javascript. Pracuje na gotowych plikach graficznych i multimedialnych, niemniej jest gotowa do wprowadzania modyfikacji materiałów graficznych w podstawowym zakresie. W trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców. Osoba posiadająca kwalifikację potrafi również – w podstawowym zakresie – prowadzić prace w zakresie technologii serwerowych: bazy danych, panelu administracyjnego oraz Systemu Zarządzania Treścią (CMS). Uruchamia witrynę na serwerze i przeprowadza testy funkcjonalne, a w razie potrzeby – usuwa błędy. Jest również przygotowana do szkolenia klientów z obsługi witryny. Po uruchomieniu wersji produkcyjnej witryny monitoruje jej prawidłowe działanie i dba o jej bezpieczeństwo. Na życzenie klienta wprowadza poprawki i modyfikacje do projektu.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Planowanie witryny410
22Tworzenie witryny480
33Uruchomienie witryny420
44Utrzymanie witryny410


Certyfikat ważny 5 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczalne są metody: analiza dowodów, test wiedzy, symulacja, rozmowa.
Certyfikat
Nie dotyczy
481 - Informatyka
62.01 - Działalność związana z oprogramowaniem
Włączona

#
DataUżytkownik
Brak wyników.