Processing...

Tworzenie witryn internetowych
kwalifikacja cząstkowa
4

Osoba posiadająca kwalifikację " Tworzenie witryn internetowych" jest przygotowana do samodzielnego zaprojektowania i zaprogramowania front-endu witryny internetowej, wykorzystując technologię HTML, CSS i Javascript. Pracuje na gotowych plikach graficznych i multimedialnych, niemniej jest gotowa do wprowadzania modyfikacji materiałów graficznych w podstawowym zakresie. W trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów bądź pracodawców. Osoba posiadająca kwalifikację potrafi również – w podstawowym zakresie – prowadzić prace po stronie technologii serwerowych: bazy danych, panelu administracyjnego oraz Systemu Zarządzania Treścią (CMS). Uruchamia witrynę na serwerze i przeprowadza testy funkcjonalne, a następnie, jeżeli jest taka potrzeba, usuwa błędy. Jest również przygotowana do przeszkalania klientów z obsługi witryny. Po uruchomieniu wersji produkcyjnej witryny monitoruje jego prawidłowe działanie i dba o jego bezpieczeństwo. Na życzenie klienta wprowadza poprawki i modyfikacje do projektu.
120
Kwalifikacją mogą być w szczególności zainteresowani: ● osoby z wykształceniem technicznym, które chciałyby potwierdzić kompetencje związane z programowaniem witryn internetowych; ● osoby zainteresowane tworzeniem witryn internetowych, wykonywaniem zadań dewelopera stron internetowych; ● informatycy innych specjalności; ● graficy komputerowi; ● osoby, które chciałyby świadczyć pracę zdalną; ● osoby, które cenią pracę samodzielną, ponosząc odpowiedzialność za całość wykonywanego projektu.
Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Powszechna cyfryzacja i przenoszenie większości usług do Internetu sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT stale rośnie. Na podstawie danych GUS z 2016 r. ocenia się, że w Polsce brakuje obecnie ok. 50 tys. informatyków, a deficyt będzie rósł około 3–5% w każdym kolejnym roku. Dane te są wsparte informacjami z raportu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z 2015 r. („Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2015 roku” http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9338/1/1/zawody%20deficytowe%20i%20nadwyzkowe%20w%202015%20roku.pdf), według którego zawód projektanta aplikacji sieciowych i multimediów jest jednym z głównych deficytowych zawodów (ok. 130 tys. wakatów w tym zawodzie). Z kolei najniższy wskaźnik dostępności ofert pracy (0,22) odnotowano w grupie elementarnej projektanci aplikacji sieciowych i multimediów, co świadczy o najwyższej dostępności ofert pracy w tej grupie. Z drugiej strony grupa ta charakteryzowała się najwyższym wskaźnikiem długotrwałego bezrobocia (41,94%) i najniższym wskaźnikiem płynności (1,01%). W maju 2016 r. pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 6 227 ogłoszeń o pracę skierowanych do specjalistów IT, a liczba ofert dla tych specjalistów wzrosła w porównaniu do roku 2015 o 28%. Pracodawcy poszukiwali głównie programistów, specjalistów do spraw administrowania systemami, a także ekspertów do spraw analiz i testowania. Największą popularnością (zob. Olbert, M., 2016. Rola migracji zarobkowych wykwalifikowanych specjalistów IT w branży wysokich technologii. Skala, warunki, perspektywy. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 448), szczególnie w przedsiębiorstwach oferujących outsourcing usług IT, cieszą się stanowiska programistów. Według raportu Hays za 2015 r. rynek pracy w sektorze IT niezmiennie pozostaje rynkiem kandydata. Jest to szczególnie zauważalne w obszarze stanowisk, na których wymagana jest znajomość m.in takich języków jak JAVA i NET. Liczba wakatów na stanowiskach programistów utrzymuje się na poziomie 30%. Co więcej, przez to, że jest tak duży popyt na tych pracowników IT, a jest ich niewielu dobrze wykwalifikowanych na rynku, może to stanowić problem w realizacji projektów czy zamówień na usługi programistyczne. Popyt na specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie programowania witryn WWW związany jest również ze stale rosnącą liczbą rejestrowanych domen. W czwartym kwartale 2016 r. wzrost ten wynosił 6,8% w porównaniu z rokiem 2015 (https://www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml#home). Według danych GUS w Polsce systematycznie rośnie liczba przedsiębiorstw posiadających własną stronę WWW. W 2016 wzrost ten wyniósł 1,6 p. proc. W porównaniu z rokiem poprzednim. Wskaźnik przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową w 2016 r. wyniósł 67%. Prawie dwie trzecie przedsiębiorstw wykorzystywało stronę internetową w celu prezentacji katalogów wyrobów i usług (GUS, „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku”). Według raportu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości specjaliści sieciowi to jedna z najbardziej poszukiwanych i zarazem „przyszłościowych” kategorii, w której w najbliższych latach będzie przybywało miejsc pracy. Wskazuje się, że dotychczas żadne państwo nie poradziło sobie skutecznie z niedoborami tego typu specjalistów – projektujących, wdrażających, konserwujących, administrujących sieciami komputerowymi. Specjaliści sieciowi to różnego rodzaju informatycy: administratorzy systemów baz danych, administratorzy sieci komputerowych, projektanci i wykonawcy stron WWW, twórcy i koordynatorzy przedsięwzięć multimedialnych. Opisanie i włączenie kwalifikacji "Tworzenie witryn internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji może przyczynić się do rozwoju gospodarki poprzez zapewnienie lepszego dostępu do poszukiwanych specjalistów.
Kwalifikacja "Tworzenie witryn internetowych" wykazuje pewne podobieństwa z zawodem technik informatyk, a szczególnie kwalifikacją EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Jednak kwalifikacja Tworzenie witryn internetowych obejmuje umiejętności – nieuwzględnione w kwalifikacji EE.09 – szczególnie poszukiwane obecnie na rynku pracy, związane z projektowaniem rozwiązań uwzględniających responsywność oraz technologie właściwe dla urządzeń mobilnych. Ponadto w kwalifikacji "Tworzenie witryn internetowych" – w porównaniu z kwalifikacją EE.09 – większy nacisk kładzie się na uwzględnienie wymagań związanych z analizą i realizacją potrzeb klientów (User Experience) oraz odpowiednim pozycjonowaniem witryn. Kwalifikacja "Tworzenie witryn internetowych" w większym stopniu koncentruje się też na umiejętnościach obejmujących posługiwanie się skryptami wykonywanymi po stronie klienta. Podobnie jak w kwalifikacjach związanych z projektowaniem grafiki i multimediów, również w Tworzeniu witryn internetowych uwagę zwraca się na umiejętności związane z edycją elementów graficznych i multimedialnych przygotowywanego projektu, jednak nie są one kluczowe dla tej kwalifikacji, a jedynie wspomagają wykonywanie zadań zawodowych związanych z programowaniem.
Z punktu widzenia rosnącego zapotrzebowania na osoby z branży IT tworzące profesjonalne strony internetowe, zarządzające tymi stronami i zapewniające aktualizację i spójność treści stron oraz dostosowanie stron do potrzeb firm, pracodawców i odbiorców zasadne jest włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - kwalifikacji rynkowej o zmienionej nazwie „Tworzenie witryn internetowych.
Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie między innymi w: ● przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem witryn internetowych na zlecenie klienta; ● przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych; ● agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych; Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie programowania witryn internetowych lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej).
Metody stosowane w walidacji Weryfikacja składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) i egzaminu praktycznego. Test wiedzy przeprowadzany jest w ośrodku egzaminacyjnym przy pomocy elektronicznego systemu. Osobie egzaminowanej podczas rozwiązywania testu nie wolno korzystać z innych aplikacji (w tym otwierać stron internetowych) niż system do przeprowadzania egzaminu. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W procesie weryfikacji biorą udział: 1) operator systemu egzaminacyjnego, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji i nadzoruje przebieg testu; 2) komisja walidacyjna, składająca się z minimum dwóch egzaminatorów, którzy przeprowadzają część praktyczną egzaminu. Osoba będąca egzaminatorem może być jednocześnie operatorem systemu egzaminacyjnego. Operator systemu egzaminacyjnego musi spełniać poniższe wymagania: 1) wykształcenie minimum średnie; 2) znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji; 3) umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną. W części praktycznej weryfikację posiadania efektów uczenia się prowadzi komisja walidacyjna, składająca się z minimum 2 egzaminatorów. Każdy członek komisji walidacyjnej musi: 1) posiadać minimum wykształcenie średnie; 2) posiadać minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie programowania witryn internetowych; 3) przestrzegać wysokich standardów etyki zawodowej; 4) stosować kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji; 5) stosować zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Instytucja walidująca stosuje rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. W szczególności istotne jest zapewnienie bezstronności osób przeprowadzających walidację, w szczególności przez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania kwalifikacji „Tworzenie witryn internetowych”. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji Stanowisko komputerowe powinno być wyposażone w: 1) system operacyjny z interfejsem graficznym; 2) połączenie z Internetem; 3) edytor graficzny; 4) pakiet oprogramowania biurowego; 5) edytor tekstu lub środowisko programistyczne; 6) przeglądarkę stron internetowych; 7) środowisko hostingowe zawierające serwer bazodanowy, serwer HTTP wyposażony w technologie webowe, w szczególności PHP, ASP; 8) klienta FTP. Instytucja prowadząca walidację zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację przedstawia uzasadnienie decyzji. Etapy identyfikowania i dokumentowania Instytucja prowadząca walidację zapewnia wsparcie doradcy na etapie identyfikowania i na etapie dokumentowania posiadanych efektów uczenia się. Doradca: 1) stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji; 2) zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się; 3) przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej; 4) zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego; 5) zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Cyfryzacvji z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 11.12.2018 r. poz. 1211).
Osoba posiadająca kwalifikację „Tworzenie witryn internetowych” jest przygotowana do samodzielnego zaprojektowania i zaprogramowania witryny internetowej w warstwie elementów obsługiwanych przez przeglądarki internetowe (front-end), wykorzystując technologię HTML, CSS i Javascript. Pracuje na gotowych plikach graficznych i multimedialnych, niemniej jest gotowa do wprowadzania modyfikacji materiałów graficznych w podstawowym zakresie. W trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców. Osoba posiadająca kwalifikację potrafi również – w podstawowym zakresie – prowadzić prace w zakresie technologii serwerowych: bazy danych, panelu administracyjnego oraz Systemu Zarządzania Treścią (CMS). Uruchamia witrynę na serwerze i przeprowadza testy funkcjonalne, a w razie potrzeby – usuwa błędy. Jest również przygotowana do szkolenia klientów z obsługi witryny. Po uruchomieniu wersji produkcyjnej witryny monitoruje jej prawidłowe działanie i dba o jej bezpieczeństwo. Na życzenie klienta wprowadza poprawki i modyfikacje do projektu.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Planowanie witryny410
22Tworzenie witryny480
33Uruchomienie witryny420
44Utrzymanie witryny410

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Fundacja VCCSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacjiaktywny

Certyfikat ważny 5 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczalne są metody: analiza dowodów, test wiedzy, symulacja, rozmowa.
Certyfikat
Nie dotyczy
481 - Informatyka
 
Funkcjonująca