Processing...

Projektowanie grafiki komputerowej
kwalifikacja cząstkowa
4

Osoba posiadająca kwalifikację "Projektowanie grafiki komputerowej" samodzielnie projektuje i publikuje projekt graficzny, wykorzystując oprogramowanie komputerowe, z uwzględnieniem potrzeb i preferencji klientów. Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby, które preferują pracę samodzielną i są gotowe do ponoszenia odpowiedzialności za całość wykonywanego projektu. Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do świadczenia usług w ramach własnej działalności gospodarczej lub w firmach zajmujących się tworzeniem witryn internetowych na zlecenie klienta, drukarniach, firmach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych, agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych. W orientacyjnym nakładzie pracy podano czas potrzebny na szkolenie. Szacowany dodatkowy czas pracy własnej wynosi 100 godzin.
145
Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Kwalifikacja "Projektowanie grafiki komputerowej" jest komplementarna z kwalifikacją rynkową "Programowanie witryn internetowych" w zakresie projektowania i wykonania warstwy graficznej strony internetowej. Posiadanie obu tych kwalifikacji umożliwia wykonanie całego procesu związanego z projektowaniem, wykonaniem i uruchomieniem witryny internetowej. Dla żadnej kwalifikacji, którą można zdobyć w edukacji formalnej nie został wskazany komplet efektów uczenia się opisany w kwalifikacji Projektowanie grafiki komputerowej. Kwalifikacja "Projektowanie grafiki komputerowej" jest związana z projektowaniem i przygotowaniem do publikacji zarówno grafiki ukierunkowanej na multimedia, jak i przygotowanie materiałów do druku. Ponadto kładzie ona szczególny nacisk na kreatywny aspekt pracy grafika komputerowego. Niemniej kwalifikacja "Projektowanie grafiki komputerowej" wykazuje pewne podobieństwa z: zawodem Technik informatyk (351203), a szczególnie kwalifikacją EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych - kwalifikacja skupia się na tworzeniu warstwy graficznej strony internetowej, ale nie zawiera aspektów związanych z multimediami oraz drukiem; zawodem Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943), w szczególności z kwalifikacją AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych - w kwalifikacji nie wskazano efektów uczenia się związanych z projektowaniem graficznym oraz multimediami. Kwalifikacja AU.54 skupia się na technicznym przygotowaniu elementów graficznych do druku; zawodem Technik fotografii i multimediów (343105), a w szczególności z kwalifikacją AU.28. Realizacja projektów multimedialnych - efekty uczenia się opisane dla kwalifikacji dotyczą obszaru multimediów, w tym elementów wykraczających poza zakres działalności wskazany w kwalifikacji "Projektowanie grafiki komputerowej", nie wskazano natomiast efektów uczenia się związanych z przygotowaniem elementów graficznych do druku.
Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie między innymi w: - przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem grafiki komputerowej na zlecenie klienta; - przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych; - agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych; - studiach grafiki komputerowej; - drukarniach; - redakcjach gazet i czasopism; - wydawnictwach; - przedsiębiorstwach posiadających działy handlowe i reklamowe. Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania grafiki komputerowej lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej).
Metody stosowane w walidacji Weryfikacja składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) i egzaminu praktycznego. Test wiedzy przeprowadzany jest w ośrodku egzaminacyjnym przy pomocy systemu elektronicznego. Osobie egzaminowanej podczas rozwiązywania testu nie wolno korzystać z innych aplikacji (w tym otwierać stron internetowych) niż system do przeprowadzania egzaminu. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów. W przypadku egzaminu praktycznego kandydat wykonuje i omawia dwa projekty graficzne: projekt strony internetowej przeznaczonej do publikacji elektronicznej oraz projekt publikacji w formie druku. 1. Projekt strony internetowej przeznaczonej do publikacji elektronicznej jest tworzony w odpowiednim oprogramowaniu, w prawidłowym formacie oraz trybie kolorystycznym i zawiera: 1) elementy wektorowe, w szczególności logo oraz ikony lub piktogramy; 2) elementy rastrowe, w szczególności winietę lub top strony, menu strony, samodzielnie zaprojektowany baner graficzny, wykadrowane zdjęcia lub stopkę; 3) tekst ozdobny oraz akapitowy. Projekt jest zapisany w odpowiednim formacie (plik otwarty) oraz jako prezentacja w ogólnodostępnym formacie graficznym. 2. Projekt publikacji w formie druku stanowi minimum dwustronicową publikację w formacie minimum A4, w szczególności folderu tematycznego lub ulotki. Projekt jest tworzony w odpowiednim oprogramowaniu, w prawidłowym formacie oraz trybie kolorystycznym i zawiera: 1) elementy wektorowe, w szczególności logo oraz elementy ozdobne; 2) elementy rastrowe, w szczególności zdjęcia lub grafiki; 3) tekst. Projekt jest wyeksportowany do odpowiedniego formatu z zachowaniem zasad poprawności przygotowania do druku (spady, teksty w postaci wektorowej). Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W procesie weryfikacji biorą udział: 1) operator systemu egzaminacyjnego, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji i nadzoruje przebieg testu; 2) komisja walidacyjna, składająca się z minimum dwóch egzaminatorów, którzy przeprowadzają część praktyczną egzaminu. Osoba będąca egzaminatorem może być jednocześnie operatorem systemu egzaminacyjnego. Operator systemu egzaminacyjnego musi spełniać poniższe wymagania: 1) wykształcenie minimum średnie; 2) znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji; 3) umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego, lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną. Weryfikację efektów uczenia się w części praktycznej prowadzi komisja walidacyjna, składająca się z minimum dwóch egzaminatorów. Każdy członek komisji walidacyjnej musi: 1) posiadać minimum wykształcenie średnie; 2) posiadać minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania grafiki komputerowej; 3) stosować kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji; 4) stosować zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Instytucja prowadząca walidację stosuje rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. W szczególności istotne jest zapewnienie bezstronności osób przeprowadzających walidację, zwłaszcza przez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania kwalifikacji „Projektowanie grafiki komputerowej”. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji Stanowisko komputerowe powinno być wyposażone w: 1) sprzęt komputerowy umożliwiający działanie edytorów graficznych; 2) system operacyjny z interfejsem graficznym; 3) połączenie z Internetem; 4) edytory graficzne umożliwiające wykonanie działań wskazanych w kryteriach weryfikacji; 5) pakiet oprogramowania biurowego; 6) przeglądarkę stron internetowych. Instytucja prowadząca walidację zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację przedstawia uzasadnienie decyzji. Etapy identyfikowania i dokumentowania Instytucja prowadząca walidację zapewnia wsparcie doradcy na etapie identyfikowania i na etapie dokumentowania posiadanych efektów uczenia się. Doradca: 1) stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji; 2) zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się; 3) zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego; 4) zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 12.12.2018 r., poz. 1214).
Osoba posiadająca kwalifikację „Projektowanie grafiki komputerowej” jest przygotowana do samodzielnego wykonania projektu graficznego z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej lub w formie druku. Wykorzystując znajomość teoretycznych podstaw projektowania grafiki komputerowej, na podstawie wymagań zleceniodawcy proponuje rozwiązania dotyczące treści i formy projektu graficznego. Pozyskuje materiały graficzne i tekstowe od klienta oraz korzysta z materiałów graficznych dostępnych na rynku, zgodnie z zasadami praw autorskich. Tworzy projekt graficzny i przygotowuje go do publikacji elektronicznej lub w formie druku. W trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców i zleceniodawcy, przygotowując projekty zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Planowanie projektu graficznego475
22Tworzenie projektu graficznego470


Certyfikat wydawany bezterminowo
Certyfikat
Nie dotyczy
214 - Projektowanie i wzornictwo
 
Włączona

#
DataUżytkownik
Brak wyników.