Processing...

Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej
kwalifikacja cząstkowa
3

Osoba posiadająca kwalifikację ,,Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej” jest przygotowana do wykonania montażu i naprawy instalacji w technologii światłowodowej na zewnątrz i wewnątrz budynków. Może podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją sieci światłowodowych na stanowiskach montera, instalatora lub serwisanta sieci światłowodowych. Podejmowane działania zawodowe może również wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Osoba posiadająca kwalifikację może rozwijać swoje umiejętności instalowania aktywnych elementów sieci światłowodowych, a także podnosić kompetencje osobiste i zawodowe w zakresie umiejętności interpersonalnych, kierowania zespołem. Szacunkowy nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji “Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej” został określony na 80 godzin.
80
Brak
Brak
Kwalifikacja “Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych” wykazuje podobieństwa z kwalifikacjami funkcjonującymi w klasyfikacji zawodów szkolnych: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202); Technik telekomunikacji (352203); oraz kwalifikacjami: Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych (E.1.); Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych (E.2.). Różnica między opisywaną kwalifikacją rynkową a wskazanymi powyżej kwalifikacjami uzyskiwanymi w ramach zawodów szkolnych polega na innym zakresie efektów uczenia się: w opisywanej kwalifikacji efekty uczenia się odpowiadają wysokospecjalistycznej wiedzy zawodowej i umiejętnościom skoncentrowanym na technologii światłowodowej.
Osoba posiadająca kwalifikację “Montowanie i serwisowania przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych” może podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją sieci światłowodowych na stanowiskach montera, instalatora lub serwisanta sieci światłowodowych. Działania zawodowe może prowadzić w ramach własnej działalności gospodarczej. Osoba posiadająca kwalifikację może rozwijać swoje umiejętności w zakresie organizacji pracy i kierowania zespołem ludzkim, a tym samym uzyskiwać kwalifikacje umożliwiające zajmowanie stanowisk brygadzisty, majstra, kierownika zespołu. Może również poszerzać umiejętności w zakresie instalowania aktywnych elementów sieci światłowodowych.
Metody stosowane w walidacji Na etapie weryfikacji wykorzystuje się wyłącznie następujące metody: test teoretyczny; symulacja; wywiad swobodny. Weryfikacja składa się z następujących etapów: 1. Test teoretyczny 2. Symulacja połączona z wywiadem swobodnym – wykonanie: montażu przyłączy i instalacji zgodnie z dokumentacją wykonawczą; czynności związanych z detekcją i usunięciem usterki. Test teoretyczny obejmuje weryfikację efektów uczenia się zawartych w zestawie pierwszym. Przygotowanie do montowania i serwisowania przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej. Warunkiem przystąpienia do etapu praktycznego jest zaliczenie etapu teoretycznego bezpośrednio przed częścią praktyczną. Niezaliczenie części teoretycznej skutkuje niedopuszczeniem do części praktycznej, a tym samym osoba przystępująca do walidacji ponownie bierze udział w procesie weryfikacji. W czasie wykonywania zadań w trakcie etapu praktycznego osoba przystępująca do walidacji uzupełnia dokumentację powykonawczą. Wszystkie zadania praktyczne wykonuje zgodnie z zasadami BHP i wymaganiami instrukcji montażu. Złamanie zasad BHP i zasad zawartych w instrukcji montażu skutkuje przerwaniem egzaminu z wynikiem negatywnym. Biorąc pod uwagę zasady BHP, symulacja realizowana jest w zespołach dwuosobowych. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację Weryfikację efektów uczenia się prowadzi komisja walidacyjna, zwana dalej „komisją”, złożona z co najmniej dwóch egzaminatorów, w tym przewodniczącego komisji oraz wiceprzewodniczącego komisji. Opcjonalnie do komisji mogą zostać powołani dodatkowi członkowie. Przewodniczący (oraz wiceprzewodniczący) komisji posiada: 1) wykształcenie wyższe inżynierskie z zakresu telekomunikacji, energetyki lub elektroniki; 2) co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego w zakresie telekomunikacji, energetyki lub elektroniki; 3) doświadczenie w przeprowadzaniu szkolenia lub egzaminów z zakresu montowania lub serwisowania infrastruktury telekomunikacyjnej, potwierdzone przeprowadzeniem minimum 15 szkoleń w ostatnich 3 latach. Członek komisji posiada: 1) wykształcenie minimum średnie; 2) co najmniej 10 lat praktycznego doświadczenia w zakresie montowania lub serwisowania technologii światłowodowej; 3) wiedzę i doświadczenie trenerskie z zakresu opisanego w kwalifikacji, potwierdzone przeprowadzeniem minimum 15 szkoleń w ostatnich 3 latach. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji Narzędzia: 1) do wykonania przyłącza do budynku: młotowiertarka udarowa, wiertła różnej grubości i długości, zestaw narzędzi podstawowych, w szczególności wkrętaki, młotki, noże, kombinerki; 2) do wykonania instalacji w budynku: wiertarka uniwersalna, wiertła różnej grubości i długości, wkrętarka z kompletem końcówek, zestaw narzędzi podstawowych, w szczególności wkrętaki, młotki, noże, kombinerki; 3) do spawania: spawarka światłowodowa, obcinarka włókien, strippery, zestaw narzędzi do montażu i łączenia kabli i pigtali, środki i narzędzia do czyszczenia złączy optycznych; 4) do wykonywania prac budowlanych: szpachelki, pędzle. Materiały: 1) do wykonania przyłącza do budynku: osłona złączowa, kable kanalizacyjne lub doziemne, mikrokable, mikrorurka, złączki mikrorurek, uszczelnienia mikrokabla, przełącznica wewnątrzbudynkowa, opaski kablowe, mufoprzełącznica nasłupowa, napowietrzny kabel abonencki, uchwyt kabla na słup, uchwyt kabla na ścianę, uszczelnienie przepustu kablowego; 2) do wykonania instalacji w budynku: rurki instalacyjne, korytka kablowe, uchwyty, klej, kołki montażowe, śruby, opaski kablowe, skrzynki piętrowe mufy dystrybucyjne, kable światłowodowe, w szczególności kable łatwego dostępu, wewnątrzbudynkowe, pigtaile, pigtaile abonenckie, patchcordy, gniazda abonenckie; 3) materiały do spawania: osłonki spawu, izopropanol, chusteczki bezpyłowe, benzyna ekstrakcyjna; 4) materiały do wykończeń budowlanych i odtworzeń: zaprawa gipsowa, masy szpachlowe, silikony, akryle, farby. Światłowodowe urządzenia pomiarowe: 1) źródło światła widzialnego; 2) miernik mocy optycznej przystosowany do pomiarów sieci PON 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm; 3) reflektometr o dynamice – 36–40 dB, przystosowany do pomiarów sieci PON 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm. Dokumentacja: 1) dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy; 2) dokumentacja pomiarowa – wzór; 3) instrukcje montażowe elementów; 4) procedury, normy i wytyczne operatora. Instalacja wewnątrzbudynkowa: 1) rzeczywisty szyb instalacyjny na wysokość 3 kondygnacji; 2) makieta ściany do ćwiczenia montażu elementów instalacji pionowej o wymiarach:szerokość 300 cm, wysokość 240 cm. Instalacja w terenie: 1) przyłącze kablowe w kanalizacji; 2) studnia kablowa z osłoną złączową, do której doprowadzono kabel zakończony na przełącznicy w budynku, tak aby była możliwość wykonania pomiarów kontrolnych; 3) odcinek kanalizacji do budynku; 4) odcinek mikrokanalizacji do budynku; 5) fragment ściany w budynku do instalacji przełącznicy wewnątrzbudynkowej. Przyłącze napowietrzne 1) słupy z zainstalowaną mufoprzełącznicą i zainstalowanym spliterem abonenckim z kablem zakończonym na przełącznicy w budynku, tak aby była możliwość wykonania pomiarów kontrolnych; 2) symulowana ściana budynku, na której będzie instalowany uchwyt na kabel, wprowadzenie kabla i montaż gniazda abonenckiego. Etapy identyfikowania i dokumentowania Nie określa się wymagań dotyczących etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29.12.2018 r., poz. 1277).
Osoba posiadająca kwalifikację „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej” jest przygotowana do wykonania montażu i naprawy instalacji w technologii światłowodowej na zewnątrz i wewnątrz budynków. Może podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją sieci światłowodowych na stanowiskach montera, instalatora lub serwisanta sieci światłowodowych. Osoba ta działania zawodowe może również wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Osoba posiadająca kwalifikację może rozwijać swoje umiejętności instalowania aktywnych elementów sieci światłowodowych, a także podnosić kompetencje osobiste i zawodowe w zakresie umiejętności interpersonalnych, w tym dotyczących kierowania zespołem.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Przygotowanie do montowania i serwisowania przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej.330
22Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej350

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Akademia Światłowodowa sp. z o.o.(brak wartości)aktywny

Certyfikat ważny 3 lata. Po tym czasie konieczna jest ponowna weryfikacja efektów uczenia się.
Certyfikat
NIe dotyczy
523 - Elektronika i automatyzacja
 
Włączona

#
DataUżytkownik
Brak wyników.