Processing...

Zarządzanie obsługą spraw kadrowych
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” jest gotowa do kształtowania sposobu obsługi spraw kadrowych pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą przez pracodawcę strategią zarządzania personelem. Rozwiązuje złożone problemy dotyczące prowadzenia spraw kadrowych w ramach zatrudniania pracowników i osób niebędących pracownikami. Przygotowuje niezbędną dokumentację, uwzględniając przepisy z różnych dziedzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe. Współrealizuje politykę personalną zakładu pracy w obszarze prowadzenia dokumentacji i ewidencji kadrowych. Współuczestniczy w przygotowywaniu wewnątrzzakładowych regulacji (np. regulaminu pracy, regulaminu funduszu socjalnego, polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej, zasad informowania pracowników o równym traktowaniu w zatrudnieniu, instrukcji dotyczących usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz planowania, monitorowania i rozliczania czasu pracy) oraz dba o ich stosowanie i przestrzeganie. Koordynuje obsługę świadczeń pozapłacowych. Wdraża zalecenia dotyczące polityki ochrony danych osobowych w zakładzie pracy. Działania operacyjne i nadzorcze ukierunkowuje na optymalizację prowadzenia dokumentacji dotyczącej zatrudniania. Osoba posiadająca kwalifikację wdraża usprawnienia organizacyjne i nadzoruje prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy. Dba o przestrzeganie prawa pracy, w szczególności w zakresie czasu pracy, uprawnień pracowniczych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspiera pracowników w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy. Jest przygotowana do planowania i nadzorowania realizacji obsługi spraw kadrowych oraz współpracy z osobami zaangażowanymi w zarządzanie procesami płacowymi, jak również osobami realizującymi inne zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
240
Nie ma kwalifikacji poprzedzającej
Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego.
Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację inaczej niż posiadająca kwalifikację: • „Zarządzanie procesami płacowymi”: kształtuje i nadzoruje obsługę kadrową, koncentruje się na prowadzeniu dokumentacji osobowej, ewidencjach kadrowych i współpracuje z osobą kształtującą proces płacowy, nie nalicza i nie rozlicza płac; • „Obsługa procesów kadrowo-płacowych”: zarządza obsługą kadrową, ale koncentruje się na kształtowaniu i nadzorowaniu wypełniania obowiązków pracodawcy wobec zatrudnionych. Dostosowuje obsługę kadrową do specyfiki zakładu pracy i potrzeb związanych z rodzajem pracy zatrudnianych osób, skalą zatrudnienia i przyjętą koncepcją i strategią zarządzania zasobami ludzkimi. Koordynuje sprawy związane z ewidencjami pracowniczymi, w tym z zakresu czasu pracy, planowania pracy i monitorowania rozkładów czasu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym, udzielania i rozliczania urlopów i innych uprawnień pracowniczych. W ramach zarządzania obsługą spraw kadrowych realizuje także ważną część procesu kadrowego związanego z wdrażaniem w życie w warunkach zatrudnienia przyjętego przez pracodawcę systemu wynagradzania; • „Świadczenie usług księgowych”: świadczy usługi związane z prowadzeniem dokumentacji osobowej, ale nie rozlicza płac i nie prowadzi dokumentacji podatkowej w zakresie płac i rozliczeń z ZUS, nie sporządza zeznań i deklaracji podatkowych; • AU.65.: świadczy usługi związane z prowadzeniem dokumentacji osobowej, ale nie księgowania list płac i danin publicznych; • AU.68.: zarządza i kształtuje procesy prowadzenia dokumentacji osobowej, nie koncentruje się tylko na sporządzaniu dokumentacji na podstawie przepisów prawa pracy oraz prawa cywilnego; • AU.35.: ogniskuje swoje działania na procesie kadrowym, jego poprawnej organizacji, kontroli i współpracy z kadrą kierowniczą, działaniu, które ma na celu zapewnienie stosowania prawa pracy. Kwalifikacja AU.35. związana jest z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych i obliczaniem podatków. Wymagania opisane w niniejszej kwalifikacji sformułowane są bardziej szczegółowo niż kwalifikacji AU.35. Wspólne efekty uczenia się z kwalifikacjami „Zarządzanie procesami płacowymi”, „Obsługa procesów kadrowo-płacowych” oraz „Świadczenie usług księgowych” w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnianych i instytucji publiczno-prawnych. Efekty uczenia się obejmują umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu obsługi kadrowo-płacowej, strategicznego kształtowania polityki pracodawcy wobec zatrudnionych, nadzorowania realizacji obowiązków pracodawcy i ich optymalizacji poprzez rozwiązywanie złożonych problemów. To wiąże się z koniecznością łączenia różnych obszarów prawa zgodnie z aktualnymi stanowiskami i orzecznictwem. Obie kwalifikacje – „Obsługa procesów kadrowo-płacowych” oraz „Zarządzenie obsługą spraw kadrowych” koncentrują się na działaniach o charakterze operacyjnym. Niemniej dla wnioskowanej kwalifikacji wskazano efekty uczenia się, które obejmują szerszy kontekst wiedzy z zakresu prawa pracy i orzecznictwa bardzo ważnego w praktyce. Tym samym osoba posiadająca kwalifikację „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” może samodzielnie wykonywać powierzone obowiązki, jak również kształtować realizację spraw kadrowych pracodawcy w odniesieniu do całości działań zakładu pracy. Efekty uczenia się niniejszej kwalifikacji dotyczą zarządzania sprawami kadrowymi, w tym kontroli poprawności stosowania przepisów wobec zatrudnionych, podczas gdy efekty uczenia się kwalifikacji „Zarządzanie procesami płacowymi” odnoszą się do kształtowania i nadzorowania procesu w zakresie naliczania i rozliczania wynagrodzeń. Obydwie te kwalifikacje są częścią obszaru zarządzania personelem w zakładach pracy. To specyfika i wielkość zakładu pracy decydują o tym, z wykorzystaniem jakich zasobów realizowane są sprawy kadrowe, płacowe oraz te z obszaru tzw. „miękkiego HR-u”.
Osoba posiadająca kwalifikację „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” może pracować na stanowiskach związanych z: • samodzielnym prowadzeniem spraw kadrowych zakładu pracy; • współpracą z kadrą kierowniczą i pracodawcą w zakresie realizacji części obowiązków zarządzania zasobami ludzkimi; • zarządzaniem obsługą spraw kadrowych na stanowiskach kierowniczych w wyodrębnionych działach kadr; • nadzorowaniem przestrzegania przepisów prawa pracy; • edukowaniem osób kierujących pracownikami w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy. Może pracować w zakładzie pracy świadczącym usługi zewnętrznej obsługi kadrowej dla przedsiębiorców, w biurze rachunkowym, gdzie prowadzi sprawy zlecone przez klienta z zakresu kadrowego, jak również w działach personalnych zakładów pracy w ramach ich wewnętrznych struktur. Posiadanie kwalifikacji może być podstawą do zajmowania takich stanowisk, jak np.: • specjalista ds. personalnych; • kierownik działu kadr; • HR Business Partner.
Metody stosowane w walidacji Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji stosuje się następujące metody: test wiedzy i studium przypadku. Przez test wiedzy rozumie się test jednokrotnego wyboru. Przez studium przypadku rozumie się wykonanie zadań pisemnych polegających na wykonaniu obliczeń, interpretacji wyników, wskazaniu ujęcia w ewidencji itp. Wszystkie efekty uczenia się wskazane w zestawie 1 „Kształtowanie obsługi kadrowej” weryfikowane są za pomocą testu wiedzy i studium przypadku. Wszystkie efekty uczenia się wskazane w zestawie 2 „Nadzorowanie obsługi spraw kadrowych” weryfikowane są za pomocą testu wiedzy. Zasoby kadrowe Instytucja certyfikująca powołuje komisję walidacyjną, która projektuje i odpowiada za proces walidacji w instytucji, w tym podejmuje decyzję kończącą walidację. Komisja walidacyjna wyznacza zespół egzaminacyjny, który odpowiada za weryfikację posiadania efektów uczenia się przez osoby przystępujące do walidacji. Członkowie zespołu egzaminacyjnego nie muszą być członkami komisji walidacyjnej. Każdy członek komisji walidacyjnej musi posiadać udokumentowane: – wykształcenie wyższe magisterskie; – co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub egzaminowaniu z zakresu zarządzania procesami kadrowymi (lub o zbliżonym charakterze), lub – co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami kadrowymi (lub o zbliżonym charakterze) na stanowisku kierowniczym. Każdy członek zespołu egzaminacyjnego musi posiadać udokumentowane: – wykształcenie wyższe; – co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub egzaminowaniu z zakresu zarządzania procesami kadrowymi (lub o zbliżonym charakterze), lub – co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami kadrowymi (lub o zbliżonym charakterze) na stanowisku kierowniczym. Warunki przeprowadzania weryfikacji Instytucja prowadząca walidację zapewnia pomieszczenie umożliwiające osobom, które przystąpiły do walidacji, samodzielną pracę. W trakcie weryfikacji osoby przystępujące do walidacji: – mogą wykonywać obliczenia na kalkulatorze biurowym; – mogą korzystać z aktów prawnych bez komentarza; – nie mogą korzystać z pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych; – nie mogą korzystać z urządzeń mobilnych. Weryfikacja musi być przeprowadzona w formie pisemnej w sposób zapewniający anonimowość arkuszy weryfikacyjnych kandydatów przystępujących do weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest inna forma weryfikacji uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych. Identyfikowanie Instytucja certyfikująca musi zapewnić wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania posiadanych efektów uczenia się. Wsparcie w zakresie identyfikowania można prowadzić dowolnymi metodami. Wsparcie w zakresie identyfikowania może być zapewnione przez doradcę walidacyjnego, który musi: – rozumieć cele walidacji; – stosować metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu efektów uczenia się; – znać efekty uczenia się określone dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania. Inne wymogi organizacyjne Instytucja certyfikująca musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących przebiegu walidacji, w szczególności decyzji kończącej walidację. Instytucja musi zapewnić osobom walidowanym wgląd do prac egzaminacyjnych.
Nie dotyczy
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P.2018, poz.1237)
Osoba posiadająca kwalifikację „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” jest gotowa do kształtowania sposobu obsługi spraw kadrowych pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą przez pracodawcę strategią zarządzania personelem. Rozwiązuje złożone problemy dotyczące prowadzenia spraw kadrowych w ramach zatrudniania pracowników i osób niebędących pracownikami. Przygotowuje niezbędną dokumentację, uwzględniając przepisy z różnych dziedzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe. Współrealizuje politykę personalną zakładu pracy w obszarze prowadzenia dokumentacji i ewidencji kadrowych. Współuczestniczy w przygotowywaniu wewnątrzzakładowych regulacji (np. regulaminu pracy, regulaminu funduszu socjalnego, polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej, zasad informowania pracowników o równym traktowaniu w zatrudnieniu, instrukcji dotyczących usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz planowania, monitorowania i rozliczania czasu pracy) oraz dba o ich stosowanie i przestrzeganie. Koordynuje obsługę świadczeń pozapłacowych. Wdraża zalecenia dotyczące polityki ochrony danych osobowych w zakładzie pracy. Działania operacyjne i nadzorcze ukierunkowuje na optymalizację prowadzenia dokumentacji dotyczącej zatrudniania. Osoba posiadająca kwalifikację wdraża usprawnienia organizacyjne i nadzoruje prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy. Dba o przestrzeganie prawa pracy, w szczególności w zakresie czasu pracy, uprawnień pracowniczych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspiera pracowników w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy. Jest przygotowana do planowania i nadzorowania realizacji obsługi spraw kadrowych oraz współpracy z osobami zaangażowanymi w zarządzanie procesami płacowymi, jak również osobami realizującymi inne zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Kształtowanie obsługi kadrowej5110
22Nadzorowanie obsługi spraw kadrowych5130


Certyfikat ważny jest przez trzy lata od daty wystawienia dokumentu. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przedstawienie dokumentów poświadczających uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych dotyczących zagadnień opisanych w kwalifikacji (łącznie co najmniej 36 godzin zegarowych w ciągu ostatnich trzech lat) oraz złożenie wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie trzech miesięcy przed dniem zakończenia jego ważności.
Certyfikat
Nie dotyczy
38 - Prawo
 
Włączona

#
DataUżytkownik
Brak wyników.