Processing...

Krawiec - dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację “Krawiec - dyplom mistrzowski” jest gotowa do wykonywania odzieży na zamówienie klienta, według indywidualnego projektu, w tym replik strojów historycznych. Wykonuje zadania związane z projektowaniem, wykonywaniem, naprawą i przeróbką wyrobów odzieżowych, konstruowaniem i modelowaniem form odzieży dla wszystkich grup wiekowych, w tym również dla osób potrzebujących retuszowania niedoskonałości postawy i budowy ciała poprzez dobór odpowiednich fasonów i kolorystyki ubiorów, a także materiałów odzieżowych oraz dodatków zdobniczych. Ponadto osoba ta jest przygotowana do zarządzania procesami produkcji odzieży, w tym planowania pracy na linii produkcyjnej, kontroli przebiegu procesu i korygowania nieprawidłowo wykonywanych czynności. Osoba posiadająca kwalifikację “Krawiec - dyplom mistrzowski” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za członków zespołu i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca tą kwalifikację jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.
1200
Uzyskaniem kwalifikacji “Krawiec - dyplom mistrzowski” w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: ● posiadają świadectwo czeladnicze w zawodzie krawiec oraz są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji na wyższym poziomem PRK; ● są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu; ● posiadają kwalifikacje o zbliżonym charakterze, np. dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krawiec, technik przemysłu mody oraz odpowiedni staż pracy w zawodzie krawiec i chcą uzyskać kwalifikacje w postaci dyplomu mistrzowskiego w zawodzie krawiec; ● ukończyły kursy lub szkolenia z zakresu krawiectwa, posiadają potwierdzone kwalifikacje w zawodzie pokrewnym i chcą poszerzyć swoje kompetencje o umiejętności związane z projektowaniem, wykonywaniem, naprawą i przeróbką wyrobów odzieżowych, konstruowaniem i modelowaniem form odzieży dla wszystkich grup wiekowych oraz poszukują możliwości formalnego potwierdzenia wszystkich zebranych kompetencji; ● wykonują zawód krawca w ramach własnej działalności gospodarczej i chcą potwierdzić kwalifikacje.
brak
Kwalifikację rynkową mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin mistrzowski, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin mistrzowski, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin mistrzowski, a także co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin mistrzowski, po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin mistrzowski, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin mistrzowski, po uzyskaniu tytułu mistrza; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin mistrzowski, a także co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin mistrzowski, po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin mistrzowski, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin mistrzowski, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r., poz. 1267 z późn. zm.). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89 z późniejszymi zmianami). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często zupełnie niezwiązanych z wykształceniem i nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Kwalifikacje czeladnika i mistrza można uzyskać nie tylko w popularnych zawodach. Są one także szansą zachowania kwalifikacji w zawodach unikatowych i rzadko występujących, wymagających często umiejętności traktowanych w kategoriach dorobku kultury niematerialnej. Jak wykazuje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2018), w 2017 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło 29 270 osób, z których 27 024 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2561 osób, z czego 2436 uzyskało dyplomy mistrzowskie. W zawodzie krawiec wydano: w 2011 r. 35 dyplomów; w 2012 - 67; w 2013 - 51; w 2014 - 32; w 2015 - 35; w 2017 - 12. Łącznie dla egzaminów w zawodzie krawiec powołano 29 komisji egzaminacyjnych (według stanu na czerwiec 2018 r.). Warto zauważyć, że w 2015 r. wydano 66 świadectw czeladniczych w zawodzie krawiec, tymczasem w 2017 r. liczba wydanych świadectw wyniosła 165. To potwierdza wzrost zainteresowania zawodem, co wiąże się z zapotrzebowaniem klientów na usługi szycia miarowego, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, oraz zapotrzebowaniem na pracowników zarządzających liniami produkcyjnymi w obszarze rozwijającego się przemysłu mody. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie w zawodzie krawiec stanowią propozycję, zarówno dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy, jak i dla osób aktywnych zawodowo i wykonujących usługi pokrewne. Kwalifikacje te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim tych osób, które chcą formalnie potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje (np. osób poszukujących kierunków swojego rozwoju zawodowego lub pragnących poszerzyć wachlarz swoich usług o wykonywanie usług krawieckich). Potwierdzają to dostępne dane na temat osób, które w ostatnich latach przystępują do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Dyplomy mistrzowskie pozwalają zachować ciągłość zawodu w kolejnych pokoleniach, są gwarancją podtrzymania wieloletniej tradycji przekazywania kompetencji rzemieślniczych. Stanowią też potwierdzenie wysokiej jakości edukacji rzemieślniczej, realizowanej w relacji mistrz – uczeń. Dają więc szansę przygotowania kadr do szkolenia również w zawodach unikatowych i artystycznych. Włączenie dyplomu mistrzowskiego w zawodzie krawiec do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność dyplomu, będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług.
Kwalifikacja “Krawiec - dyplom mistrzowski” jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie do wytwarzania odzieży w ramach produkcji jednostkowej i masowej. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: - świadectwo czeladnicze w zawodzie krawiec; - świadectwo czeladnicze w zawodzie kuśnierz; - świadectwo czeladnicze w zawodzie kożusznik; - świadectwo czeladnicze w zawodzie bieliźniarz; - świadectwo czeladnicze w zawodzie gorseciarka; - dyplom mistrzowski w zawodzie kuśnierz; - dyplom mistrzowski w zawodzie kożusznik; - dyplom mistrzowski w zawodzie bieliźniarz; - dyplom mistrzowski w zawodzie gorseciarka; - świadectwo potwierdzające kwalifikację AU.03. Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych; - świadectwo potwierdzające kwalifikację AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych; - świadectwo potwierdzające kwalifikację AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Pracownik pomocniczy krawca; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Krawiec; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik przemysłu mody; - dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku włókiennictwo i przemysł mody; - dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wzornictwo (specjalności: architektura tekstyliów i architektura ubiorów); - dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz i scenografia. Osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie krawiec – inaczej niż osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie krawiec lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krawiec - jest przygotowana do tworzenia dokumentacji technicznej i technologicznej wyrobu odzieżowego, organizowania i kontrolowania pracy w zespole oraz prowadzenia doskonalenia zawodowego współpracowników. Posiada wiedzę dotyczącą historycznych form ubioru i jest przygotowana do wykonania rekonstrukcji wyrobów odzieżowych z różnych epok (np. kostiumów scenicznych). Osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie krawiec jest także gotowa do wykonywania wyrobów krawiectwa miarowego dla sylwetek nietypowych (spoza tabel wymiarów lub o widocznej asymetrii). Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: − osoby posiadające świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie w zawodach kuśnierz i kożusznik - inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie krawiec – są przygotowane do wykonywania odzieży wierzchniej ze skór licowych, futer i materiałów skóropodobnych, przy zastosowaniu specjalistycznego parku maszynowego; − osoby posiadające świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie w zawodach bieliźniarz i gorseciarka - inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie krawiec – są przygotowane do wykonywania wąskiego asortymentu odzieży (bielizna); − osoba posiadająca świadectwo potwierdzające kwalifikację AU.03 - inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrz
Respondenci potwierdzili społeczno-gospodarczą potrzebę włączenia kwalifikacji do ZSK. Złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego wniosek w sposób dokładny i precyzyjny opisuje kwalifikację. Poszczególne efekty uczenia się pogrupowane w zestawy oraz kryteria ich weryfikacji są sformułowane prawidłowo. Wyspecyfikowana we wniosku grupa osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji jest kompletna. Zawiera dobrze sprecyzowane i opisane informacje dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na daną kwalifikację.
Osoba posiadająca kwalifikację "Krawiec - dyplom mistrzowski" może m.in.: − podejmować pracę zawodową w przedsiębiorstwach produkujących wyroby odzieżowe oraz w teatrach, branży reklamowej i rozrywkowej; − być zatrudniona na stanowisku kierownika produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, konstruktora odzieży, technologa wyrobów odzieżowych; − prowadzić szkolenia z zakresu wytwarzania wyrobów odzieżowych; − prowadzić praktyczną naukę zawodu przy posiadaniu równocześnie uprawnień pedagogicznych co najmniej instruktora praktycznej nauki zawodu; − świadczyć usługi naprawy i przeróbek wyrobów odzieżowych; − świadczyć usługi eksperckie w zakresie oceny jakości wyrobów odzieżowych; − prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania odzieży.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających jego umiejętności określone w zestawach 1–5 efektów uczenia się. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin mistrzowski, zwanej dalej „komisją”, wchodzi co najmniej pięć osób: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji i nie uczestniczy ani w przeprowadzaniu egzaminu, ani w ocenianiu i ustalaniu wyniku egzaminu mistrzowskiego. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy ten egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin mistrzowski, w szczególności w przypadku egzaminu mistrzowskiego przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy ten egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin mistrzowski, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin mistrzowski, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy ten egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin mistrzowski, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin mistrzowski, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy ten egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin mistrzowski, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy ten egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i co najmniej 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. Warunki niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego: – stanowisko szycia ręcznego wyposażone w manekiny krawieckie, przybory, nożyczki, dodatki krawieckie, – stanowiska rozkroju ręcznego wyposażone w stół oraz narzędzia do rozkroju (przyciski metalowe), – stanowisko prasowania wyposażone w stół do prasowania, deskę do prasowania, żelazko parowe, przybory do prasowania oraz zaparzaczkę, – stanowisko montażu wyrobów odzieżowych wyposażone w maszyny stębnówki i overlocki, – stanowisko kontroli jakości i pakowania wyrobów gotowych wyposażone w manekiny krawieckie, wieszaki, taśmę krawiecką, – wzory węzłów technologicznych oraz maszyny: overlock, dziurkarka odzieżowa i guzikarka, – pojemniki do kompletowania wykrojonych elementów, regały, stojaki na wykroje, kosze, pojemniki na odpady, instrukcje obsługi maszyn oraz narzędzia do ich regulacji.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Krawiec – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29 grudnia 2018 r., poz. 1278).
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Krawiec – dyplom mistrzowski” jest gotowa do wykonywania wyrobów krawiectwa miarowego, damskiego oraz męskiego, w tym dla sylwetek nietypowych (spoza tabel wymiarów lub o widocznej asymetrii), a także ubiorów specjalistycznych (historycznych i scenicznych). Wykonuje zadania związane z konstruowaniem i modelowaniem form odzieży dla wszystkich grup wiekowych, w tym również dla osób potrzebujących retuszowania niedoskonałości postawy i budowy ciała poprzez dobór odpowiednich fasonów i kolorystyki ubiorów, a także materiałów odzieżowych oraz dodatków zdobniczych. Jest przygotowana do planowania i wykonywania napraw oraz przeróbek, a także oceny jakości wykonanych wyrobów odzieżowych. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową jest również przygotowana do zarządzania procesem produkcji odzieży, w tym planowania i kontrolowania poszczególnych etapów procesów produkcji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas wykonywania zadań zawodowych stosuje wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, maszynoznawstwa oraz wdrażania procesów technologicznych w krawiectwie. Nadzoruje przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa, planuje i wdraża działania marketingowe, usprawnienia techniczne i organizacyjne, prowadzi dokumentację firmy. Osoba z kwalifikacją rynkową „Krawiec – dyplom mistrzowski” odpowiada za podlegający jej personel i za organizację pracy w zespole, tj. w szczególności planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Jest przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Wyświetlone 1-7 z 7.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Charakteryzowanie zagadnień związanych z technologią wykonywania wyrobów odzieżowych5200
22Przygotowanie do wykonywania wyrobów odzieżowych krawiectwa miarowego5150
33Wykonywanie wyrobów odzieżowych krawiectwa miarowego5300
44Wykonywanie napraw oraz przeróbek wyrobów odzieżowych5140
55Zarządzanie procesem produkcji odzieży 5150
66Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100
77Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników 5160

Wyświetlone 1-26 z 26.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Opole)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemieślnicza w RybnikuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
20Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
21Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
22Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
23Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
24Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
25Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
26Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca