Processing...

Fotograf - dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację Fotograf - dyplom mistrzowski jest przygotowana do wykonywania - za pomocą aparatu fotograficznego cyfrowego lub tradycyjnego (analogowego) - zdjęć przedstawiających osoby, przedmioty, przyrodę, architekturę, itp. Wykonuje fotografie do dokumentów stwierdzających tożsamość osoby, fotografie z okazji uroczystości rodzinnych i okazjonalnych. Może także wywoływać i kopiować odbitki fotografii amatorskich. Mistrz fotograf może prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie m.in. w studiach fotograficznych i agencjach reklamowych.
1160
Uzyskaniem kwalifikacji Fotograf - dyplom mistrzowski w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: ● uzyskały świadectwo czeladnicze w zawodzie fotograf oraz są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji z wyższym poziomem PRK; ● pracują w branży fotograficznej i reklamowej i chcą poszerzyć oraz potwierdzić swoje umiejętności ● są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu; ● amatorsko zajmują się fotografią i chciałyby potwierdzić swoje umiejętności.
Wymagane kwalifikacje poprzedzające opisane są w polu dotyczącym warunków, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji.
Dyplom mistrzowski w zawodzie fotograf mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1267.). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; Dz. U. z 2017 r. poz. 89 z późn. zm). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Jak podaje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Wśród kwalifikacji, które od kilkunastu lat cieszą się wysokim zainteresowaniem osób chcących uzyskać tytuł mistrza, znajduje się fotograf, który świadczy usługi w zakresie wykonywania obrazów przedstawiających osoby, przedmioty, przyrodę, martwą naturę, architekturę, produkty itp. elementy za pomocą aparatu fotograficznego cyfrowego lub tradycyjnego (analogowego) na różnych nośnikach informacji jak np. materiał światłoczuły, nośnik elektroniczny, zgodnie z zasadami sztuki fotograficznej. W 2015 roku wydano 162 świadectwa czeladnicze i 9 dyplomów mistrzowskich w zawodzie fotograf . Łącznie dla egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie fotograf powołano 22 komisje egzaminacyjne (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.). Wraz z rozwojem technologii cyfrowych i dużą dostępnością do sprzętu i oprogramowania służącego do utrwalania i obróbki obrazu wzrasta zainteresowanie profesjonalnym wykonywaniem usług fotograficznych zarówno dla osób prywatnych, jak i na potrzeby biznesowe. Jednocześnie dużo osób, które wykonują powyższe usługi nie posiada profesjonalnego przygotowania i potwierdzonych kwalifikacji, dlatego też proponowana kwalifikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim tych osób, które chcą formalnie potwierdzić a nawet wzbogacić swoje kompetencje, jak również stanowi propozycję zarówno dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy, jak i dla osób aktywnych zawodowo i wykonujących usługi pokrewne jak wyżej. Tym samym włączenie kwalifikacji fotograf - dyplom mistrzowski do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność dyplomu, będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Włączenie kwalifikacji jest rekomendowane przez Krajowy Cech Fotografów z siedzibą w Katowicach oraz Ogólnopolską Komisję Branżową Fotografów Związku Rzemiosła Polskiego. Dyplomy mistrzowskie otwierają dla ich posiadacza możliwość zatrudnienia zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach pracy. Ich uzyskaniem mogą być zainteresowane osoby które już uzyskały świadectwo czeladnicze i chcą kontynuować rozwój zawodowy jako fotograf. Kolejną grupę odbiorców mogą stanowić osoby już funkcjonujące na rynku usług fotograficznych i reklamowych, chcące poszerzyć swoje kwalifikacje lub potwierdzić zdobyte w trakcie pracy umiejętności.
Kwalifikacja Fotograf - dyplom mistrzowski jest powiązana z innymi kwalifikacjami. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: 1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodach “Fotograf” i “Technik fotografii i multimediów” w zakresie potwierdzającym kwalifikację AU.23.. “Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu” Częścią wspólną pomiędzy kwalifikacją "Fotograf - dyplom mistrzowski" i kwalifikacją AU.23. „Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu” są treści zawarte w zestawach efektów uczenia się: organizowanie prac fotograficznych, rejestrowanie obiektów w technologii analogowej oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych, obróbka i archiwizacja materiałów analogowych oraz powstałych z wykorzystaniem technik multimedialnych za wyjątkiem efektów uczenia się dotyczących multimediów. 2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie “Technik fotografii i multimediów” w zakresie potwierdzającym kwalifikację AU.28. “Realizacja projektów multimedialnych” Częścią wspólną pomiędzy kwalifikacją "Fotograf - dyplom mistrzowski" i kwalifikacją AU.28. „Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu” są jedynie efekty ucznia dotyczące multimediów zawarte w zestawach efektów uczenia się: organizowanie prac fotograficznych, rejestrowanie obiektów w technologii analogowej oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych, obróbka i archiwizacja materiałów analogowych oraz powstałych z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ponadto we wszystkich kwalifikacjach Związku Rzemiosła Polskiego wyróżnione zostały wspólne zestawy efektów uczenia się: „Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa” oraz „Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników” są wspólne dla wszystkich włączonych do ZSK dyplomów mistrzowskich.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji wszystkie podmioty, które zdecydowały się wziąć udział w konsultacjach opowiedziały się za potrzebą włączenia kwalifikacji Fotograf - dyplom mistrzowski do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Podkreślono, że kwalifikacja jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na bardzo wysokim poziomie. A co istotne, jest ceniona, a także poszukiwana zarówno w kraju jak i za granicą. Włączenie kwalifikacji Fotograf - dyplom mistrzowski do ZSK umocni jej pozycję na rynku pracy i da szersze możliwości na jej promowanie zarówno wśród osób wchodzących lub powracających na rynek pracy, jak i dla osób aktywnych zawodowo i wykonujących usługi pokrewne. Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięć zostały prawidłowo sformułowane.
Mistrz fotograf może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych lub znaleźć zatrudnienie w studiach fotograficznych, sklepach z specjalistycznym sprzętem fotograficznym, agencjach reklamowych, redakcjach gazet. Ponadto może świadczyć usługi doradcze i szkoleniowe. Może również - po zdobyciu uprawnień pedagogicznych - prowadzić szkolenia w zakresie efektów uczenia się objętych kwalifikacją fotografa i być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–03. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji przeprowadzającej egzamin mistrzowski, zwanej dalej „komisją”, wchodzi co najmniej pięć osób: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; nadzór nad wykonywaniem przez zdającego zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu sprawuje co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego; czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.
Nie dotyczy
Na podstawie Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Fotograf - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 29 grudnia 2018 r., poz. 1274).
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Fotograf – dyplom mistrzowski” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania i obróbki zdjęć oraz elementów multimedialnych. Zbiera informacje o potrzebach i oczekiwaniach klienta, stosownie do tego planuje wykonanie usługi. Aranżuje plan fotograficzny w studiu lub w terenie, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu zasad ekspozycji, kompozycji i zarządzania kolorem oraz stosując odpowiednie rekwizyty i akcesoria. Dobiera właściwy sprzęt fotograficzny, oświetlenie i materiały do wykonania zlecenia. Przygotowuje do publikacji i archiwizuje prace fotograficzne, wykorzystując do tego programy komputerowe. Planuje i wdraża działania marketingowe, wykorzystując media społecznościowe, w tym specjalistyczne portale fotograficzne. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Fotograf – dyplom mistrzowski” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa. Wdraża usprawnienia techniczne i organizacyjne, prowadzi dokumentację firmy. Odpowiada za podlegający jej personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Fotograf – dyplom mistrzowski” jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Organizowanie prac fotograficznych 4250
22Rejestrowanie obiektów w technologii analogowej oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych 5250
33Obróbka i archiwizacja materiałów analogowych oraz powstałych z wykorzystaniem technik multimedialnych 5400
44Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 5100
55Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników5160

Wyświetlone 1-26 z 26.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemieślnicza w RybnikuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Krotoszyńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
20Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
21Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
22Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
23Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
24Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
25Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
26Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowy
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca