Processing...

Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka białoruskiego
kwalifikacja cząstkowa
7

Nie dotyczy
Do walidacji może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w art. 9c ust. 3 pkt 1–4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
– Art. 9c ust. 3 pkt 4 oraz ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1305, z późn. zm.), - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji potwierdzających przygotowanie do sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego oraz włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1270).
Osoba posiadająca kwalifikację „Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej – języka białoruskiego” samodzielnie ocenia odpowiedzi do zadań otwartych, w tym zadań rozszerzonej odpowiedzi – także odpowiedzi będące niestandardowymi realizacjami zadania egzaminacyjnego – zgodnie z zasadami oceniania, przy wykorzystaniu pogłębionej wiedzy z zakresu języka białoruskiego oraz dydaktyki języka białoruskiego, przestrzegając zasad etyki egzaminatora.


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1okręgowe komisje egzaminacyjneCentralna Komisja Egzaminacyjna aktywny

Zaświadczenie
Uzyskanie kwalifikacji uprawnia do ubiegania się o wpis do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) w zakresie egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka białoruskiego
145 - Kształcenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
 
Funkcjonująca