Processing...

Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację "Lakiernik samochodowy - mistrz" może świadczyć usługi z zakresu nakładania powłok lakierniczych. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które chcą potwierdzić swoje kompetencje z zakresu lakiernictwa samochodowego, m.in. nakładania powłok lakierniczych różnymi technikami: przygotowania i naprawy powierzchni, ich szlifowania, lakierowania, suszenia, polerowania i konserwowania, a także posługiwania się złożonymi technikami lakierniczymi, łączenia różnych rodzajów powłok, korygowania kolorystyki lakieru. Osoba posiadająca kwalifikację "Lakiernik samochodowy - mistrz" może świadczyć usługi w ramach prowadzenia własnej działalności, pracować w zakładach i firmach rodzinnych, w blacharsko-lakierniczych warsztatach samochodowych, lakierniczych, autoryzowanych stacjach obsługi, a także mieszalniach lakierów itp. Może również – po zdobyciu uprawnień pedagogicznych – prowadzić szkolenia w zakresie lakiernictwa samochodowego i być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
1000
Uzyskaniem kwalifikacji "Lakiernik samochodowy - mistrz" w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: - posiadają świadectwo czeladnicze w zawodzie lakiernik samochodowy oraz są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji z wyższym poziomem PRK; - są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu; - posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie tej kwalifikacji, uzyskane np. w warsztatach blacharsko-lakierniczych, podczas samodzielnych napraw, pracy w firmach sprzedających materiały lakiernicze oraz mieszalniach lakierów; - ukończyły kursy i szkolenia z zakresu technologii i materiałów stosowanych w lakiernictwie (np. stosowania produktów wybranych firm, kolorymetrii, technik barwienia, cieniowania).
Kwalifikację mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, a także co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1267.). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; Dz.U. z 2017 r. poz. 89 z późn. zm.). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często zupełnie niezwiązanych z wykształceniem i nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Jak wykazuje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Jednym z popularnych zawodów związanych z branżą motoryzacyjną jest zawód lakiernika samochodowego. Przytoczony raport wskazuje, że w 2015 r. do egzaminów mistrzowskich w tym zawodzie w 2015 roku przystąpiło 26 osób, w poprzednich latach liczba egzaminów wahała się między 24 (2014), 41 (2013), a 43 (2012). Dyplomy mistrzowskie w zawodzie lakiernik samochodowy stanowią propozycję dla osób aktywnych zawodowo w zawodzie, jak również wykonujących usługi pokrewne. Dane o rynku samochodowym pozwalają prognozować wzrost zapotrzebowania na usługi z zakresu lakiernictwa samochodowego. Według danych z corocznego Raportu Branży Motoryzacyjnej, autorstwa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, liczba pojazdów samochodowych w Polsce stale wzrasta o ok. 3% rocznie. W ostatnim czasie (dane na grudzień 2015) było to 27 401,7 tys. pojazdów. Dla porównania w roku 2010 było to 23 037,1 tys. (http://www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2016). Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w roku 2015 przeprowadzono 1584,5 tys. rejestracji pojazdów, zarówno nowych jak i używanych. W porównaniu z rokiem 2014 zanotowano wzrost liczby rejestracji o prawie 19% (http://www.cepik.gov.pl/statystyki). Znaczna część rejestracji dotyczy pojazdów importowanych. Od roku 2011 notowany jest systematyczny wzrost ilości sprowadzanych pojazdów, w szczególności samochodów osobowych, których zarejestrowano 791,9 tys. w 2015 r. (http://www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2016). Według danych PZPM wzrasta średni wiek sprowadzanych pojazdów, z których 56% ma ponad 10 lat. Należy zauważyć, że często wiąże się to z koniecznością wykonania napraw lakierniczych. Włączenie dyplomu mistrzowskiego w zawodzie lakiernik samochodowy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność dyplomu oraz będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług.
Kwalifikacje o zbliżonym charakterze: Dyplom mistrzowski w zawodzie lakiernik samochodowy jest powiązany ze świadectwem czeladniczym w zawodzie lakiernik samochodowy. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze: - osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie lakiernik samochodowy – inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie lakiernik samochodowy – nie organizuje i nie nadzoruje pracy w zespole oraz nie prowadzi doskonalenia zawodowego współpracowników. Wspólne zestawy efektów uczenia się: - zestawy „Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa” oraz „Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników” są wspólne dla wszystkich włączonych do ZSK dyplomów mistrzowskich; - zestawy „Przygotowanie powierzchni do lakierowania” i „Nanoszenie powłok lakierniczych” występują również w kwalifikacji świadectwo czeladnicze w zawodzie lakiernik samochodowy; - zestaw "Planowanie prac lakierniczych i przygotowanie stanowiska do wykonywania prac lakierniczych" jest podobny do zestawu „Planowanie i przygotowanie do prac lakierniczych” występującego w kwalifikacji świadectwo czeladnicze w zawodzie lakiernik samochodowy. W kwalifikacji świadectwo czeladnicze w zawodzie lakiernik samochodowy nie ma jednak kryteriów weryfikacji dotyczących oceny pracy wykonanej przez innych oraz oceny doboru koloru powłoki lakierniczej; - zestaw „Konserwacja i renowacja powłok lakierniczych z wykorzystaniem techniki cieniowania elementów” zawiera w całości zestaw „Konserwacja i renowacja powłok lakierniczych” zawarty w kwalifikacji świadectwo czeladnicze w zawodzie lakiernik samochodowy.
W trakcie konsultacji wniosku z zainteresowanymi środowiskami pozyskano same pozytywne stanowiska odnośnie do opisu kwalifikacji i celowości jej włączenia do ZSK. Stwierdzono, że wskazana we wniosku grupa osób, która może być zainteresowana uzyskaniem kwalifikacji jest kompletna, wymienione we wniosku dane i informacje prawidłowo obrazują zapotrzebowanie na rynku pracy na tę kwalifikację, przedstawiono wszystkie typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji, prawidłowo sformułowano poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria ich weryfikacji. Zainteresowanie uzyskaniem dyplomu mistrzowskiego w zawodzie lakiernik samochodowy ma tendencję wzrostowa. Zakłada się, że włączenie kwalifikacji do ZSK dodatkowo zwiększy rozpoznawalność dyplomu mistrzowskiego, który potwierdza wysoka jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług z zakresu lakiernictwa samochodowego. Opinia specjalisty również potwierdziła społeczno-gospodarczą potrzebę włączenia kwalifikacji do ZSK.
Osoba posiadająca kwalifikację "Lakiernik samochodowy - mistrz" może m.in.: - świadczyć usługi z zakresu lakiernictwa w ramach własnej działalności gospodarczej, kierować pracą pokrewnych specjalistów, których zatrudnia, współpracować z salonami sprzedaży; - pracować w zakładach prowadzących naprawy blacharsko-lakiernicze, autoryzowanych stacjach obsługi, a także: mieszalniach lakierów, jako sprzedawca materiałów lakierniczych, technik kolorysta, przedstawiciel handlowy, w branży stolarskiej przy lakierowaniu frontów do mebli, lakierowanie szkła; - pracować w firmach usługowych, handlowych lub produkcyjnych z branży motoryzacyjnej i przemysłowej zajmujących się np. sprzedażą materiałów lub produkcją elementów konstrukcji samochodowych; - szkolić uczniów w zawodzie lakiernik samochodowy, współpracować ze szkołami w ramach nauki zawodu, być instruktorem praktycznej nauki zawodu. Możliwe jest wykorzystanie tej kwalifikacji również na rynkach zagranicznych, w tym Unii Europejskiej. W niektórych krajach europejskich dyplom mistrzowski jest wymagany do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie lakiernictwa samochodowego.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji: Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających jego umiejętności określone w zestawach efektów uczenia się 01–04. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację: W skład komisji przeprowadzającej egzamin mistrzowski, zwanej dalej „komisją”, wchodzi co najmniej pięć osób: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy ani w przeprowadzaniu egzaminu, ani w ocenianiu i ustalaniu wyniku egzaminu. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i co najmniej 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. Warunki niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego: - stanowisko powinno mieć podłogę równą, łatwo zmywalną i antypoślizgową, - kubatura stanowiska egzaminacyjnego zgodna z obowiązującymi normami i BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, - atestowana kabina lakiernicza wielkością dostosowana do gabarytów lakierowanych elementów lub podzespołów, - specjalistyczne stojaki do lakierowania, wózki transportowe lub przenośniki podwieszane, - pojemnik do gromadzenia odpadów technologicznych, - pojemniki na wodę, - sprzęt i narzędzia: wkrętaki, szczypce uniwersalne, szczotki druciane, urządzenie do piaskowania, dozowniki wyrobów dwuskładnikowych, pistolet do mas uszczelniających i silikonowych, pneumatyczne pistolety natryskowe, ekran do wymalowań, szlifierki, polerki, szpachle, skrobaki, klocki do papieru ściernego, sitka filtracyjne, miarki do ustalania lepkości wyrobów lakierowanych, myjka do pistoletów natryskowych, - urządzenie do nakładania wyrobów lakierowanych, - urządzenie do suszenia powłok lakierowanych (np. kabinosuszarka, suszarka komorowa, promienniki podczerwieni), - komplet miarek do ustalania lepkości wyrobów lakierowanych, - paleta do przygotowywania kitów szpachlowych, - materiały, narzędzia i urządzenia do utrzymania czystości na stanowisku, - instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, - środki ochrony indywidualnej, apteczka
Nie dotyczy
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29 grudnia 2018 r., poz. 1273).
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Lakiernik samochodowy – dyplom mistrzowski” rozpoznaje wady i uszkodzenia powłok lakierniczych, ustala zakres czynności związanych z ich naprawą, renowacją lub konserwacją, określa koszty wykonania usługi i harmonogram jej realizacji. Posługuje się złożonymi technologiami lakierniczymi, łączy różne rodzaje powłok, koryguje kolorystykę lakieru. Organizuje stanowisko pracy pracowników, w tym odpowiada za przygotowanie narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Użytkuje maszyny, aparaty i narzędzia wykorzystywane podczas lakierowania samochodów. Osoba z dyplomem mistrzowskim samodzielnie wykonuje zadania zawodowe oraz jest przygotowana do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający jej personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca dyplom mistrzowski jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Planowanie prac lakierniczych i przygotowanie stanowiska do wykonywania do prac lakierniczych5100
22Przygotowanie powierzchni do lakierowania5140
33Nanoszenie powłok lakierniczych5300
44Konserwacja i renowacja powłok lakierniczych z wykorzystaniem techniki cieniowania elementów5200
55Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100
66Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników5160

Wyświetlone 1-31 z 31.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Opole)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Izba Rzemieślnicza w RybnikuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Izba Rzemieślnicza w WyszkowieZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
20Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
21Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
22Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
23Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
24Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
25Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
26Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
27Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
28Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
29Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
30Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
31Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca