Processing...

Optyk okularowy – świadectwo czeladnicze
kwalifikacja cząstkowa
4

Optyk okularowy świadczy usługi w zakresie wykonywania okularów korekcyjnych według preskrypcji okulisty, optyka refrakcjonisty lub optometrysty, a także naprawiania okularów na zlecenie klienta. Wykonuje i naprawia pomoce wzrokowe (lupa, okulary lupowe, lornetkowe). Optyk okularowy przyjmuje zlecenia na wykonanie okularów korekcyjnych, dobiera oprawę wg zalecanej korekcji wady wzroku i wskazań klienta, a także ustala rodzaje soczewek okularowych. W celu realizacji zadania dokonuje zakupu opraw i soczewek okularowych u producenta lub w hurtowni. W razie potrzeby zamawia wykonanie specjalnych soczewek okularowych w laboratorium. Dopasowuje właściwe soczewki okularowe do wybranej oprawy, montuje je w oprawie i kontroluje wykonanie okularów pod kątem zgodności z zaleceniem. Modeluje okulary i wydaje je klientowi. Optyk okularowy również naprawia uszkodzenia opraw okularowych oraz wymienia uszkodzone soczewki okularowe. Czeladnik optyk okularowy może znaleźć zatrudnienie w salonie optycznym, gabinecie okulistycznym lub optometrycznym.
1060
Uzyskaniem kwalifikacji "Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze" w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które:  pracują w branży optycznej i chcą poszerzyć oraz potwierdzić swoje umiejętności w zakresie prac optycznych, posiadające zdolności manualne, zainteresowania techniczne (z elementami zagadnień medycznych),  wchodzą na rynek pracy i posiadają kwalifikacje w pokrewnych zawodach,  zainteresowane są przekwalifikowaniem się lub zdobyciem nowej kwalifikacji ze względu na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie,  ukończyły studia wyższe na kierunku lub w specjalności optyka okularowa lub optometria,  osoby bezrobotne - szeroka oferta różnego rodzaju szkoleń i kursów, które mają na celu zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonywania prac optycznych wskazuje, iż jest to jedna z częściej pojawiających się propozycji dla osób, które chcą zdobyć nową kwalifikację i tym samy zwiększyć swoją szansę na znalezienie pracy.
Wymagane kwalifikacje poprzedzające opisane są w polu dotyczącym warunków, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji.
Kwalifikację rynkową „Optyk okularowy – świadectwo czeladnicze” mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin czeladniczy. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: – ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika, jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych, posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, – jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245, 2432 i 2435), – posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej i co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, – posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin, – posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, – posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1267.). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89 z późn. zm.). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Jak podaje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Wśród kwalifikacji, które od kilkunastu lat cieszą się wysokim zainteresowaniem osób chcących uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza, znajduje się optyk okularowy, który świadczy usługi w zakresie wykonywania i naprawy okularów korekcyjnych, ochronnych i przeciwsłonecznych oraz pomocy wzrokowych (lupa, okulary lupowe, lornetkowe i stenopeiczne). Na przestrzeni ostatnich lat nie słabnie zainteresowanie uzyskaniem tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie optyk okularowy: W latach 2010 – 2016 w całej Polsce przeprowadzono łącznie 83 egzaminy czeladnicze i 66 egzaminów mistrzowskich. Wzrost zainteresowania uzyskaniem świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich stanowi odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na tego typu usługi. Wynika ono z przemian demograficznych i cywilizacyjnych. Wady wzroku są jedną z konsekwencji zmian cywilizacyjnych. Niemal codziennie mamy do czynienia z urządzeniami i zjawiskami, które mają negatywny wpływa na nasze oczy. Oznacza to coraz większą potrzebę korekcji wzroku przy pomocy okularów, czyli coraz większy rynek optyczny. Taki stan rzeczy czyni zawód optyka nie tylko potrzebnym, ale i perspektywicznym. W Polsce problem wad wzroku dotyczy niemal połowy osób w wieku produkcyjnym. Dodajmy do tego osoby starsze i dzieci, a otrzymamy miliony Polaków wymagających korekcji wzroku, zatem miliony par okularów do wykonania, dopasowania, naprawy i wymiany. Włączenie świadectwa czeladniczego w zawodzie optyk okularowy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność świadectwa, będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Włączenie kwalifikacji jest rekomendowane przez Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną oraz Śląski Cech Optyków. Świadectwa czeladnicze otwierają dla ich posiadaczy możliwość zatrudnienia zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach pracy. Ich uzyskaniem mogą być zainteresowane zarówno osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy, dla których zdobycie tej kwalifikacji stanowić będzie początek ich drogi zawodowej. Kolejną grupę odbiorców mogą stanowić osoby już funkcjonujące na rynku usług optycznych, chcące poszerzyć swoje kwalifikacje lub potwierdzić zdobyte w trakcie pracy umiejętności.
Kwalifikacja "Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze" powiązana jest z innymi kwalifikacjami, potwierdzającymi umiejętności niezbędne do wykonywania prac w zakresie optyki okularowej. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: 1. Dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie szkolnym Technik optyk w zakresie potwierdzającym kwalifikację MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych. Wymieniona kwalifikacja różni się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie optyk okularowy wykonuje i naprawia pomoce wzrokowe, takie jak lupa, okulary lupowe, lornetkowe i stenopeiczne. Częścią wspólną pomiędzy kwalifikacją optyk okularowy - czeladnik i kwalifikacją MG.30 „Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych” są treści zawarte w zestawie efektów uczenia się „Wykonanie i naprawa okularów korekcyjnych, ochronnych i przeciwsłonecznych” 2. Dyplom mistrzowski w zawodzie optyk okularowy Osoba posiadająca kwalifikację optyk okularowy – świadectwo czeladnicze, inaczej niż mistrz w zawodzie optyk okularowy, nie dobiera parametrów soczewek kontaktowych, nie przeprowadza pomiarów ostrości widzenia i wad wzroku oraz nie dokonuje interpretacji i weryfikacji zapisów korekcji. Czeladnik nie organizuje i nie nadzoruje pracy w zespole oraz nie prowadzi doskonalenia zawodowego współpracowników.
W wyniku konsultacji przeprowadzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji "Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze", podmioty z którymi został konsultowany wniosek o włączenie tej kwalifikacji w pełni opowiedziały się za włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ww. kwalifikacji. Złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego wniosek w sposób dokładny i precyzyjny opisuje w każdym elemencie kwalifikację. We wniosku dobrze sprecyzowano i opisano informacje dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na tą kwalifikację. Wskazano, że jednym z celów priorytetowych jest budowanie świadomości w społeczeństwie o potrzebie właściwego dbania o wzrok - konieczności profesjonalnych badań wzroku i korzystania z profesjonalnych usług optycznych. Podkreślono, że możliwość potwierdzenia wiedzy i umiejętności wiarygodnym, prestiżowym certyfikatem w sposób istotny zwiększy zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji. Posiadanie takiego certyfikatu będzie znaczącym argumentem na konkurencyjnym rynku pracy zarówno polskim jak i zagranicznym.
Osoba posiadająca kwalifikację "Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze" może być zatrudniony w salonie optycznym (np. jednej z wielu sieci salonów), w gabinecie optometrycznym lub okulistycznym. Osoba posiadająca kwalifikację "Optyk okularowy – świadectwo czeladnicze" może prowadzić własną działalność gospodarczą. Może również znaleźć zatrudnianie w firmach produkujących okulary lub sprzęt optyczny. Osoba posiadająca kwalifikację "Optyk okularowy – świadectwo czeladnicze" może w przyszłości ubiegać się o tytuł mistrza w zawodzie optyk okularowy.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych zatwierdzonym przez Związek Rzemiosła Polskiego. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 1 i 2. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą co najmniej cztery osoby: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej dwóch członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy ani w przeprowadzaniu egzaminu, ani w ocenianiu i ustalaniu wyniku egzaminu. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji – etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców w salonach optycznych, spełniających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych, – czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu 3 dni, – czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut, – czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. Warunki organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego Stanowiska egzaminacyjne etapu praktycznego muszą spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz być wyposażone w: systemy szlifierskie (szablonowy lub bezszablonowy oraz szlifierkę ręczną), urządzenia pomiarowe (dioptriomierz, pupilometr elektroniczny, przyrządy i urządzenia oftalmiczne), polaryskop, podgrzewacz do opraw, zestaw narzędzi ręcznych do profilowania opraw i obłamywania szkieł, źrenicówkę, skalę Tabo, pisaki wodoodporne, zestaw do lutowania, wiertarkę z zestawem wierteł i frezów, polerkę z zestawem past polerskich, materiały do czyszczenia szkieł, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, środki ochrony indywidualnej, apteczkę.
Nie dotyczy
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29 grudnia 2018 r., poz.1268).
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze" jest gotowa do samodzielnego wykonania i naprawy okularów korekcyjnych, ochronnych i przeciwsłonecznych oraz pomocy wzrokowych. Posługuje się sprzętem niezbędnym do wykonania pomiarów oftalmicznych, ustala parametry okularów i pomocy wzrokowych, biorąc pod uwagę zalecenie specjalisty oraz preferencje klienta. W ramach swoich działań zawodowych osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze" udziela klientowi niezbędnych instrukcji i wskazówek oraz dopasowuje wykonane okulary i pomoce wzrokowe do jego potrzeb. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze" jest również gotowa do wykonywania umiarkowanie złożonych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym inicjowania prostych działań marketingowych i stosowania kluczowych przepisów prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Potrafi współpracować w zespole, samodzielnie organizować własne stanowisko pracy, a także wspierać innych w tym zakresie. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Optyk - okularowy świadectwo czeladnicze" w trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych dba o jak najwyższą jakość wykonanych produktów i świadczonych usług. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Wykonywanie i naprawianie okularów korekcyjnych, ochronnych i przeciwsłonecznych4660
22Wykonywanie i naprawianie pomocy wzrokowych 4300
33Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie 3100

Wyświetlone 1-9 z 9.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Krotoszyńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowy
Świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca