Processing...

Optyk okularowy - dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Optyk okularowy - mistrz świadczy usługi w zakresie wykonywania okularów korekcyjnych według preskrypcji okulisty, optyka refrakcjonisty lub optometrysty, a także naprawiania okularów na zlecenie klienta. W razie konieczności wstępnie identyfikuje nieprawidłowości układu wzrokowego i kieruje do lekarza okulisty. Wykonuje okulary ochronne i przeciwsłoneczne. Wykonuje i naprawia pomoce wzrokowe (lupa, okulary lupowe, lornetkowe). Mistrz optyk okularowy przyjmuje zlecenia na wykonanie okularów korekcyjnych, dobiera oprawę wg zalecanej korekcji wady wzroku i wskazań klienta, a także ustala rodzaje soczewek okularowych. Dopasowuje właściwe soczewki okularowe do wybranej oprawy, montuje je w oprawie i kontroluje wykonanie okularów pod kątem zgodności z zaleceniem. Modeluje okulary i wydaje jej klientowi. Optyk okularowy również naprawia uszkodzenia opraw okularowych oraz wymienia uszkodzone soczewki okularowe. Ponadto potrafi samodzielnie zaprojektować układy optyczne stosowane do badania i korekcji wzroku. Przygotowuje zlecenie wykonawcze dla czeladnika optyka okularowego. Mistrz optyk okularowy może znaleźć zatrudnienie lub samodzielnie prowadzić salon optyczny. Może również - po zdobyciu uprawnień pedagogicznych - prowadzić szkolenia w zakresie efektów uczenia się objętych kwalifikacją optyka okularowego i być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
1200
Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: ● uzyskały świadectwo czeladnicze w zawodzie optyk okularowy oraz są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji z wyższym poziomem PRK, ● pracują w branży optycznej i chcą poszerzyć oraz potwierdzić swoje umiejętności w zakresie prac optycznych, posiadające zdolności manualne, zainteresowania techniczne (z elementami zagadnień medycznych), ● są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu, ● ukończyły studia wyższe na kierunku lub w specjalności optyka okularowa lub optometria.
Wymagane kwalifikacje poprzedzające opisane są w polu dotyczącym warunków, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji.
Kwalifikację rynkową „Optyk okularowy – dyplom mistrzowski” mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków: – posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: – co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego albo – co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego, – posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, – posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, – posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza, – posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, – posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1267.). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; Dz.U. z 2017 r. poz. 89 z późn. zm.). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Jak podaje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Wśród kwalifikacji, które od kilkunastu lat cieszą się wysokim zainteresowaniem osób chcących uzyskać tytuł mistrza, znajduje się optyk okularowy, który świadczy usługi w zakresie wykonywania i naprawy okularów korekcyjnych, ochronnych i przeciwsłonecznych oraz doboru soczewek kontaktowych. Ponadto wykonuje oraz naprawia pomoce wzrokowe (lupa, okulary lupowe, lornetkowe i stenopeiczne). Na przestrzeni ostatnich lat nie słabnie zainteresowanie uzyskaniem tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie optyk okularowy: W latach 2010 – 2016 w całej Polsce przeprowadzono łącznie 83 egzaminy czeladnicze i 66 egzaminów mistrzowskich. Wzrost zainteresowania uzyskaniem świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich stanowi odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na tego typu usługi. Wynika ono z przemian demograficznych i cywilizacyjnych. Niemal codziennie mamy do czynienia z urządzeniami i zjawiskami, które negatywnie wpływają na nasze oczy. Oznacza to coraz większą potrzebę korekcji wzroku przy pomocy okularów, czyli coraz większy rynek optyczny. Taki stan rzeczy czyni zawód optyka nie tylko potrzebnym, ale i perspektywicznym. W Polsce problem wad wzroku dotyczy niemal połowy osób w wieku produkcyjnym. Dodajmy do tego osoby starsze i dzieci, a otrzymamy miliony Polaków wymagających korekcji wzroku, zatem miliony par okularów do wykonania, dopasowania, naprawy i wymiany. Włączenie dyplomu mistrzowskiego w zawodzie optyk okularowy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność dyplomu, będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Włączenie kwalifikacji jest rekomendowane przez Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną oraz Śląski Cech Optyków. Dyplomy mistrzowskie otwierają dla ich posiadaczy możliwość zatrudnienia zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach pracy. Ich uzyskaniem mogą być zainteresowane osoby już funkcjonujące na rynku usług optycznych, chcące poszerzyć swoje kwalifikacje lub potwierdzić zdobyte w trakcie pracy umiejętności, a także czeladnicy - optycy kontynuujący rozwój zawodowy.
Dyplomy mistrzowskie w zawodzie optyk okularowy są powiązane z innymi kwalifikacjami, potwierdzającymi umiejętności niezbędne do świadczenia usług w zakresie optyki okularowej. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: 1. Dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie szkolnym Technik optyk w zakresie kwalifikacji MG.30. "Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych" Wymieniona kwalifikacja różni się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK m.in. w obszarze doboru przez mistrza mocy optycznej soczewek oraz wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych, takich jak: lupa, okulary lupowe, lornetkowe i stenopeiczne. Elementy wspólne dla kwalifikacji znajdują się w zestawie efektów uczenia się „Wykonanie i naprawa okularów korekcyjnych, ochronnych i przeciwsłonecznych”. 2. Świadectwo czeladnicze w zawodzie optyk okularowy Osoba posiadający kwalifikację optyk okularowy – dyplom mistrzowski, inaczej niż czeladnik optyk okularowy: przeprowadza pomiary ostrości widzenia i refrakcji oczu, dokonuje pomiarów parametrów wzroku, dobiera moc optyczną soczewek, dokonuje interpretacji i weryfikacji zapisów korekcji, wykonuje okulary wieloogniskowe (np. progresywne). Ponadto mistrz organizuje i nadzoruje prace w zespole oraz prowadzi doskonalenie zawodowe współpracowników. We wszystkich kwalifikacjach Związku Rzemiosła Polskiego dotyczących dyplomów mistrzowskich wyróżnione zostały wspólne zestawy efektów uczenia się: „Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa” oraz „Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników”.
W wyniku konsultacji przeprowadzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji "Optyk okularowy - dyplom mistrzowski", podmioty z którymi został konsultowany wniosek o włączenie tej kwalifikacji w pełni opowiedziały się za włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ww. kwalifikacji. Złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego wniosek w sposób dokładny i precyzyjny opisuje w każdym elemencie kwalifikację. We wniosku dobrze sprecyzowano i opisano informacje dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na tą kwalifikację. Wskazano, że jednym z celów priorytetowych jest budowanie świadomości w społeczeństwie o potrzebie właściwego dbania o wzrok - konieczności profesjonalnych badań wzroku i korzystania z profesjonalnych usług optycznych. Podkreślono, że możliwość potwierdzenia wiedzy i umiejętności wiarygodnym, prestiżowym certyfikatem w sposób istotny zwiększy zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji. Posiadanie takiego certyfikatu będzie znaczącym argumentem na konkurencyjnym rynku pracy zarówno polskim jak i zagranicznym.
Mistrz optyk okularowy może prowadzić samodzielnie salon optyczny lub znaleźć zatrudnienie w gabinecie optometrycznym lub okulistycznym. Może również - po zdobyciu uprawnień pedagogicznych - prowadzić szkolenia w zakresie efektów uczenia się objętych kwalifikacją optyka okularowego i być instruktorem praktycznej nauki zawodu. Może także znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących okulary lub sprzęt optyczny. Perspektywy dalszego rozwoju osób posiadających tę kwalifikację wiążą się ze śledzeniem rozwoju optyki okularowej, nowości w zakresie wykonywanych zadań zawodowych oraz udziałem w kursach z zakresu badania refrakcji oczu.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 1 i 2. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej pięć osób: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy ani w przeprowadzaniu egzaminu, ani w ocenianiu i ustalaniu wyniku egzaminu. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), lub ukończony kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji – etap praktyczny egzaminu mistrzowskiego przeprowadza się u pracodawców w salonach optycznych zapewniających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych, – w trakcie przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku pracy; nadzór nad wykonywaniem przez zdającego zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu sprawuje co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, – czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni, – czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut, – czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut. Warunki organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego Stanowiska egzaminacyjne etapu praktycznego muszą spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz być wyposażone w: systemy szlifierskie (szablonowy lub bezszablonowy oraz szlifierka ręczna), urządzenia pomiarowe (dioptriomierz, pupilometr elektroniczny, przyrządy i urządzenia oftalmiczne), polaryskop, podgrzewacz do opraw, zestaw narzędzi ręcznych do profilowania opraw i obłamywania szkieł, źrenicówkę, skalę Tabo, pisaki wodoodporne, zestaw do lutowania, wiertarkę z zestawem wierteł i frezów, polerkę z zestawem past polerskich, materiały do czyszczenia szkieł, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, środki ochrony indywidualnej, apteczkę.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29 grudnia 2018 r., poz.1276).
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Optyk okularowy – dyplom mistrzowski” jest gotowa do samodzielnego wykonania i naprawy okularów oraz pomocy wzrokowych, pomiarów ostrości widzenia, dobierania mocy optycznej soczewek. Posługuje się sprzętem niezbędnym do wykonania pomiarów oftalmicznych, ustala parametry okularów i pomocy wzrokowych, biorąc pod uwagę zlecenie specjalisty oraz preferencje klienta. W ramach swoich działań zawodowych osoba ta jest gotowa do wykonania zarówno okularów korekcyjnych, wieloogniskowych (m.in. progresywnych, wspierających akomodację, trójogniskowych), przeciwsłonecznych, ochronnych, jak i pomocy wzrokowych. Udziela wskazówek klientowi oraz dopasowuje wykonane okulary i pomoce wzrokowe do jego potrzeb. Mistrz w kwalifikacji rynkowej „Optyk okularowy – dyplom mistrzowski” jest gotowy do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający mu personel i za organizację pracy w zespole, planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Optyk okularowy – dyplom mistrzowski” jest także gotowa do udzielania wskazówek i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania zgodne z podstawą programową i programami nauczania.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Wykonywanie i naprawa okularów korekcyjnych, ochronnych i przeciwsłonecznych oraz dobieranie mocy optycznej soczewek5600
22Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych5340
33Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem w przedsiębiorstwie5100
44Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe pracowników5160

Wyświetlone 1-9 z 9.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Krotoszyńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca