Processing...

Zarządzanie projektami
kwalifikacja cząstkowa
7
Nie dotyczy
2

Studia kształcą specjalistów z zakresu zarządzania projektami. Przygotowują do pełnienia roli project managera. Są ukierunkowane na: • porządkowanie i pogłębienie wiedzy o problematyce zarządzania projektami, • zaznajomienie z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w tej dziedzinie, • wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją projektu, • zapoznanie z komputerowymi systemami wspomagania zarządzania projektami, • zaznajomienie z zagadnieniami psychologii pracy i zachowań organizacyjnych w procesach zarządzania projektami, • kształtowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym i promowania kultury projakościowej w organizacji.
Studia podyplomowe są dedykowane dla menedżerów z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami. Warunkiem koniecznym przystąpienia do studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Posiadanie doświadczenia w zarządzaniu projektami nie jest warunkiem koniecznym, lecz znakomicie ułatwia uczestnictwo w zajęciach.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
Rozwój rynku ukierunkowany na skracanie serii produkcyjnych, kreowanie i wdrażanie innowacji oraz rozwój technologii ICT gwarantuje zapotrzebowanie na kwalifikację w sferze przemysłowej. Natomiast dodatnia dynamika rozwoju tzw. trzeciego sektora, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej sprawia, że zapotrzebowanie na kwalifikację również w tym obszarze będzie w najbliższych latach stale rosło. Projekty są uniwersalnym narzędziem realizacji zarówno strategii organizacji, jak i ich działalności operacyjnej. Sprawna i efektywna realizacja projektów prowadzi do rozwoju wszystkich dziedzin działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej, a zatem zapotrzebowanie na kwalifikacje jest niezależne od sektora czy branży. Jedną ze ścieżek rozwoju, jaką wybierają osoby zajmujące się, czy chcące się zajmować, zarządzaniem projektami jest ukończenie studiów podyplomowych z tego zakresu. W Polsce, jak podaje GUS w publikacji pt. „Szkoły wyższe i ich finanse” z 2016 roku, liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017, w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 6,4 tys. i wyniosła 158,0 tys., w tym w Wyższych Szkołach Technicznych studiowało 11,2 tys. słuchaczy. Studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ cieszą się zainteresowaniem od 2008 roku, kiedy to uruchomiona została I edycja studiów. Są to jedyne studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w regionie, na które nabór jest ogłaszany co pół roku. Rekrutacja na XX edycję studiów, które rozpoczęły się 1.10.2018 roku, pokazała wzrost zainteresowania studiami – zgłosiło się ponad 70 kandydatów na ok. 30 miejsc. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, na każdej z dwudziestu edycji studiów kształciło się od 16 do 32 osób. W chwili obecnej kilku naszych absolwentów współpracuje z nami w charakterze trenerów i konsultantów programu kształcenia.
Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami” – inaczej niż absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, w tym również specjalności „Zarządzanie projektami” – posiadają szerszą i bardziej uporządkowaną wiedzę o problematyce zarządzania projektami, są lepiej przygotowani do świadomego korzystania z kompetencji społecznych niezbędnych dla skutecznego zarządzania projektami i zespołami pracowniczymi, posiadają umiejętności dobierania i stosowania nie tylko uniwersalnych metod, technik i narzędzi zarządzania, ale także specjalistycznych i wycinkowych.
Po ukończeniu studiów uczestnik będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w wykonywaniu zadań project managera, jak również będzie aktywnym i efektywnym uczestnikiem różnorodnych projektów prowadzonych przez organizację, która go zatrudnia. Studia nie koncentrują się na żadnym konkretnym rodzaju projektów (np. informatycznych, infrastrukturalnych czy finansowanych ze środków Unii Europejskiej), lecz dają uczestnikowi gruntowne narzędzia i metody pozwalające na sprawne wykonywanie zadań zarządczych. Tym samym absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami” nabywa kompetencje do pełnienia roli lidera – osoby wpływającej na rozwój organizacji i jej członków, kreującej tworzenie nowych technik i narzędzi oraz budującej kulturę doskonałości w zakresie zarządzania projektami.
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 marca 2019 r.
Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pełnienia roli menadżera projektu. Potrafi: - właściwie dobierać źródła niezbędnych informacji, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy i syntezy; - opracowywać plan realizacji projektu uwzględniający potrzeby interesariuszy, źródła finansowania oraz możliwe ryzyka wraz ze sposobami zmniejszania ich wpływu na projekt; - budować zespół projektowy i kierować jego codzienną pracą; - dobierać metody monitorowania realizacji projektu; - korygować przyjęty plan działania w zależności od rozpoznanych potrzeb. W czasie wykonywania swoich zadań wspiera kreatywność i uczenie się podległych pracowników, przeciwdziała problemom komunikacyjnym w zespole, dobiera i stosuje komputerowe systemy wspomagające zarządzanie projektem.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawu 
11Inicjowanie projektu
22Budowanie i kierowanie zespołem projektowym
33Planowanie i monitorowanie projektu
44Zarządzanie ryzykiem projektowym
55Zarządzanie portfelem projektów

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii ProdukcjiNie dotyczyaktywny

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
nie dotyczy
340 - Zarządzanie i marketing
 
Funkcjonująca