Processing...

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
kwalifikacja cząstkowa
7
Nie dotyczy
2

Studia kształcą specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Przygotowują do pełnienia roli specjalisty ds. bhp oraz audytora wewnętrznego systemów zarządzania bhp. Są ukierunkowane na: • zaznajomienie z regulacjami prawnymi w obszarze bhp, • zaznajomienie z zasadami kształtowania bezpiecznego środowiska pracy w oparciu o wymogi prawa i zasady ergonomii, • zaznajomienie z zasadami systemowego zarządzania bhp, • zaznajomienie z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w dziedzinie bhp oraz ergonomii, • wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją zadań służb bhp, • zapoznanie z komputerowymi systemami wspomagania zarządzania bezpieczeństwem pracy i projektowaniem ergonomicznym, • kształtowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego wykonywania zadań służb bhp i osób odpowiedzialnych za kształtowanie bezpiecznego środowisko pracy.
Studia podyplomowe dedykowane są w szczególności dla kadry odpowiedzialnej za zagadnienia związane z bhp oraz ergonomią w przedsiębiorstwie oraz dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zgodnego z normą PN-N 18001 (ISO 45001). Warunkiem koniecznym przystąpienia do studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
Funkcjonowanie służb bhp w największym sektorze firm małych i średnich wymaga osób o kwalifikacjach co najmniej specjalisty bhp, co uwarunkowane jest posiadaniem kwalifikacji na poziomie studiów wyższych lub podyplomowych bhp. Globalizacja, umiędzynarodowienie gospodarki wymaga podwyższonych kwalifikacji od osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewnienie ergonomicznego środowiska pracy, zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa i potrzeb osób starszych 50+. Rosnące zainteresowanie systemami zarządzania bhp wymaga kadr bhp o wysokich kompetencjach w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów opartych o standardy normatywne. W Polsce, jak podaje GUS w publikacji pt. „Szkoły wyższe i ich finanse z 2016 roku”, liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017, w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 6,4 tys. i wyniosła 158,0 tys., w tym w Wyższych Szkołach Technicznych studiowało 11,2 tys. słuchaczy. W regionie łódzkim coroczna szacunkowa liczba absolwentów studiów podyplomowych z zakresu bhp to 200 osób.
Słuchacze studiów podyplomowych – inaczej niż uczestnicy studiów inżynierskich oraz studiów drugiego stopnia ze specjalnością w zakresie bhp – posiadają pogłębioną wiedzę o problematyce bhp, również w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy (np. ergonomią, zarządzaniem, edukacją dorosłych); w szerszym zakresie oraz z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych narzędzi i metod dokonują pogłębionych analiz z obszaru bhp i ergonomii; są lepiej przygotowani do świadomego wykorzystywania kompetencji społecznych niezbędnych dla pracownika służb bhp oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie bezpiecznego i ergonomicznego środowiska pracy.
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kompetencje przewidziane dla stanowiska starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. Ponadto uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie ergonomii oraz wdrażania i funkcjonowania systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normami PN-N 18001, OHSAS 18001 (ISO 45001), a także certyfikat audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N 18001. W perspektywie kilkuletniej aktywności zawodowej w ramach służby bhp, absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał szersze możliwości na rynku pracy niż technik bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności zyska: • możliwość zatrudnienia na stanowiskach: specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. § 4 ust. 2 pkt 3, 4, 5; • możliwość kierowania wieloosobową komórką organizacyjną bhp zgodnie z wymaganiami przewidzianymi Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. § 4 ust. 3; • możliwość wykonywania zadań służby bhp jako specjalista spoza zakładu pracy (outsourcing bhp) zgodnie z art. 237 § 4 Kodeksu Pracy, w związku z wymaganiami ujętymi w Rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. § 4 ust. 2 pkt 3, 4, 5.
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 maja 2019 r.
Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pełnienia roli pracownika służb bhp oraz menadżera bhp. Potrafi: - właściwie dobierać źródła niezbędnych informacji (w szczególności wymagań prawnych i normatywnych), dokonywać ich krytycznej analizy i syntezy; - realizować nakreślone prawem zadania kontrolno-doradcze w obszarze bhp, w szczególności w zakresie badania wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, przygotowania i realizacji szkoleń bhp i innych, - wypełniać swoje funkcje zawodowe (w tym również kierownicze i szkoleniowe) w funkcjonujących w organizacji zespołach, - projektować i realizować procesy monitorowania stanu bhp w organizacji, - podejmować działania w ramach wdrażania, nadzorowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania bhp. W czasie wykonywania swoich zadań wykazuje się kreatywnością, umiejętnościami komunikacyjnymi z pracownikami wszystkich szczebli zarządzania, jest gotowy do ciągłego doskonalenia i rozwoju swojej kariery zawodowej.

Wyświetlone 1-8 z 8.
#NumerNazwa zestawu 
11Podstawy prawa bhp
22Badanie wypadków przy pracy
33Zarządzanie ryzykiem zawodowym
44Przygotowanie i prowadzenie szkoleń bhp
55Ergonomiczne projektowanie środowiska pracy
66Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy
77Organizowanie pracy służb bhp
88Wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania bhp

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Politechnika Łódzka; Wydział Zarządzania i Inżynierii ProdukcjiNie dotyczyaktywny

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Uprawnienia starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziane Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. § 4 ust. 2 pkt 2.
862 - Bezpieczeństwo i higiena pracy
 
Funkcjonująca