Processing...

Rusznikarz - świadectwo czeladnicze
kwalifikacja cząstkowa
4

Osoba posiadająca kwalifikację “Rusznikarz - świadectwo czeladnicze” jest gotowa do samodzielnego wytwarzania części, naprawy, renowacji i przygotowania do użytku broni palnej i pneumatycznej oraz amunicji. Może również pozbawiać istotne części broni palnej cech użytkowych. Usługi świadczone przez osobę posiadającą kwalifikację skierowane są do klientów indywidualnych oraz instytucji realizujących zadania z obszaru: obronności, porządku publicznego, ochrony osób i obiektów, sportu strzeleckiego, łowiectwa, utrzymania i renowacji eksponatów zabytkowych, obrotu bronią i animacją. “Rusznikarz - świadectwo czeladnicze” może świadczyć usługi w sprawach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, znaleźć zatrudnienie w warsztatach rusznikarskich prywatnych, instytucji wojskowych i policyjnych, firm ochroniarskich, klubów sportowych strzeleckich, firm handlowych prowadzących obrót bronią i amunicją, bezpośrednio w firmach i zakładach zbrojeniowych produkujących broń i amunicję oraz materiały o charakterze wojskowym lub policyjnym.
1000
Uzyskaniem kwalifikacji „Rusznikarz - świadectwo czeladnicze” w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: - użytkują broń palną lub pneumatyczną; - zajmują się myślistwem; - zajmują się strzelectwem sportowym; - zajmują się naprawą i konserwacją broni dla służb mundurowych; - pracują w firmach ochroniarskich; - kolekcjonują broń; - zajmują się obrotem bronią, amunicją i akcesoriami rusznikarskimi; - pirotechnicy; - pracownicy firm i zakładów zbrojeniowych produkujących broń i elementy broni, amunicję oraz materiały o charakterze wojskowym lub policyjnym. - posiadają inne kwalifikacje, np.: ślusarze, mechanicy precyzyjni, optycy-mechanicy, operatorzy obrabiarek skrawających, mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń, metaloplastycy, stolarze-snycerzy, galwanotechnicy, grawerzy-złotnicy, szlifierze, konserwatorzy zabytków.
Brak
Osoba ubiegająca się o kwalifikację rynkową „Rusznikarz ‒ świadectwo czeladnicze” musi spełniać wymagania do wydania pozwolenia na broń wynikające z art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214). Kwalifikację rynkową „Rusznikarz ‒ świadectwo czeladnicze” mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin czeladniczy. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji rynkowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków: 1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako pracownik oraz dokształcanie teoretyczne pracowników w formach pozaszkolnych albo 2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, albo 3) jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.1)), albo 4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, albo 5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin, albo 6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, albo 7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1267). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89 z późn. zm.). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często zupełnie niezwiązanych z wykształceniem i nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Jak podaje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2017 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło ponad 29 000 osób, z których ponad 27 000 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2561 osób, z czego 2436 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Jedną z ważnych kwalifikacji, możliwych do potwierdzenia w Izbach Rzemieślniczych, jest dyplom mistrzowski w zawodzie rusznikarz. Kwalifikacja potwierdza gotowość do ręcznego wykonywania, naprawy i konserwacji broni palnej i pneumatycznej. Kwalifikacja jest istotna z punktu widzenia realizowania zadań obronnych kraju przez przeznaczone do tych działań służby. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych rusznikarzy wiąże się także z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Jest istotne dla bezpiecznej realizacji zadań strzelectwa myśliwskiego oraz sportowego (w tym organizacji klubów sportowych). Rusznikarze współpracują także z pasjonatami broni sportowej, pneumatycznej i czarno-prochowej oraz właścicielami broni do ochrony osobistej. Rusznikarz: od 2010 - 49 wydanych świadectwa - (Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu), w tym: 2016 - 12 wydanych świadectw - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu. 2017 - 15 wydanych świadectw - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu.
Kwalifikacja „Rusznikarz - świadectwo czeladnicze” jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi gotowość do produkowania, naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: świadectwa czeladnicze w zawodach: 722204 ślusarz; - 731103 mechanik precyzyjny; - 731104 optyk-mechanik; - 722307 operator obrabiarek skrawających; - 723310 mechanik-monter maszyn i urządzeń; - 731302 metaloplastyk; 731705 rzeźbiarz w drewnie; dyplomy mistrzowskie w ww. zawodach; świadectwa potwierdzające kwalifikacje: - MG.02. Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń; - MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych; - MG.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych; - MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń; - MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; - M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń; dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: - 722204 Ślusarz; - 731103 Mechanik precyzyjny; - 731104 Optyk-mechanik; - 722307 Operator obrabiarek skrawających; - 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń; - 325302 Technik optyk; - 311504 Technik mechanik. Osoby posiadające kwalifikację “Rusznikarz - Świadectwo czeladnicze” w 50% wykonują czynności związane z świadectwami czeladniczymi w zawodach: ślusarz, mechanik precyzyjny, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń. 60% czynności wykonywanych przez osobę posiadającą kwalifikację “Rusznikarz - Świadectwo czeladnicze” wchodzi w zakres umiejętności wskazanych dla świadectw czeladniczych w zawodach: metaloplastyk, który wykonuje operacje spawacza, repusera, szlifierza, grawera, galwanotechnika. 10-15% czynności rusznikarza-czeladnika to zakres umiejętności wskazany dla dyplomów czeladniczych w zawodach: optyk-mechanik, stolarz-snycerz (rzeźbiarz w drewnie).
Zapotrzebowanie na osoby dysponujące uprawnieniami rusznikarskimi będzie rosło wśród osób realizujących zadania obronne, myśliwych, sportowców oraz osób zajmujących się rekonstrukcjami historycznymi. Ilość broni palnej w Polsce jest na razie bardzo mała – ilość jednostek broni palnej na 100 obywateli wynosi prawie 2, a np. w Niemczech ponad 30. Sytuacja ta się zmienia. Rosną umiejętności użytkowników, jak również ilość posiadanej broni. Z związku z czym musi rosnąć liczba osób zajmujących się wytwarzaniem i konserwacją broni. Bardzo ważne jest poważne potraktowanie tematu rzemieślniczych uprawnień rusznikarskich. Włączenie kwalifikacji rusznikarza-czeladnika do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest koniecznością.
Osoba posiadająca kwalifikację “Rusznikarz - świadectwo czeladnicze” może m.in.: - świadczyć usługi w zakresie produkcji, naprawy i konserwacji broni skierowane do miłośników łowiectwa, strzelców oraz kolekcjonerów, pasjonatów, policjantów czy wojskowych z bronią służbową. służb ochrony, klubów sportowych, pasjonatów broni sportowej, pneumatycznej, czarno-prochowej, broni do ochrony osobistej oraz broni myśliwskiej; - wykonywać części, montaże do celowników optycznych, lunet oraz osady do broni; - prowadzić sklepy myśliwskie, sklepy z bronią palną i akcesoriami, oferując fachowe doradztwo w dopasowaniu konfiguracji do wymogów poszczególnych dyscyplin strzeleckich; - doradzać w zakresie konserwacji i utrzymywania broni w czystości; - wykonywać okresowe przeglądy broni i wyrobów rusznikarskich - wykonywać modyfikacje broni i wyrobów rusznikarskich. Miejscem pracy rusznikarza może być punkt usługowy lub podmiot produkujący i eksploatujący broń, jej elementy lub amunicję. Osoba posiadająca kwalifikację “Rusznikarz - świadectwo czeladnicze”, po spełnieniu warunków może ubiegać się o dyplom mistrza w zawodzie rusznikarz.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego. Metody stosowane w walidacji: Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach 1‒3 efektów uczenia się. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone w zestawach 1‒4 efektów uczenia się. Wymagania dotyczące zasobów kadrowych: W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy, zwanej dalej „komisją”, wchodzą co najmniej 4 osoby: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej dwóch członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub jego zastępcy posiadają: 1) wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza albo 2) wykształcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo 3) wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: 1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza albo 2) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) lub ukończyły kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287). Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych, czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni, czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut, czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut, stanowisko egzaminacyjne egzaminu praktycznego musi być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Warunki niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego: – stanowisko sprawdzania bezpieczeństwa technicznego broni, – stanowisko rozkładania, składania, rozbiórki częściowej i całkowitej broni, – stanowisko obróbki metali skrawaniem (tokarka, frezarka, szlifierka), – stanowisko lutownicze miękkie i twarde, – stanowisko technika-optyka, – stanowisko spawacza, – stanowisko galwanotechnika z urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi, – stanowisko stolarza-snycerza (rzeźbiarza w drewnie), – zestawy niezbędnych narzędzi rusznikarskich, ślusarskich, stolarskich, snycerskich, optycznych itp., – zestawy części zamiennych prostych i specjalistycznych, materiałów chemicznych, metali, drewna i tworzyw sztucznych, – zapasowe zestawy odzieży ochronnej.
Nie dotyczy
Na podstawie Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 1 sierpnia 2019 r., poz. 729).
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Rusznikarz – świadectwo czeladnicze” jest gotowa do świadczenia usług z zakresu obsługi broni palnej i pneumatycznej oraz wykonywania jej części metodą obróbki ręcznej i maszynowej. Jest także przygotowana do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji broni oraz montażu urządzeń optycznych. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Rusznikarz – świadectwo czeladnicze” jest gotowa do wykonywania czynności prowadzących do pozbawiania wyrobów rusznikarskich ich cech użytkowych na podstawie specyfikacji wydanej przez uprawniony instytut techniczny. Jest również przygotowana do przystrzeliwania broni wszystkich typów, w tym dostosowywania urządzeń celowniczych do potrzeb użytkowników broni. W trakcie wykonywania powierzonych zadań posługuje się rysunkiem technicznym i dokumentacją. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Rusznikarz – świadectwo czeladnicze” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz umiarkowanie złożonych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym inicjowania prostych działań marketingowych i stosowania kluczowych przepisów prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Potrafi współpracować w zespole, samodzielnie organizować własne stanowisko pracy, a także wspierać innych w tym zakresie. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Rusznikarz – świadectwo czeladnicze” w trakcie wykonywania swoich zadań dba o jak najwyższą jakość produktu lub świadczonych usług. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanych dalej „BHP”, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Planowanie i organizowanie procesu wykonywania lub naprawy broni palnej oraz pneumatycznej4200
22Wytwarzanie części broni palnej oraz pneumatycznej 4350
33Przeglądy techniczne, naprawianie i konserwacja broni palnej i pneumatycznej4350
44Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie 4100

Wyświetlone 1-2 z 2.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowo
Świadectwo czeladnicze
Nie dotyczy
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca