Processing...

Rusznikarz - dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację “Rusznikarz - dyplom mistrzowski” samodzielnie wytwarza istotne części broni oraz całą broń palną. W ramach działalności wykonuje również naprawy, renowację, przeglądy techniczne i przygotowanie do eksploatacji broni palnej wszystkich typów oraz amunicji, którą w razie potrzeby samodzielnie elaboruje. Na zapotrzebowanie klientów indywidualnych, zakładów i instytucji wykonuje pozbawianie broni palnej cech użytkowych, tworząc eksponaty zwolnione z posiadania na nie pełnych ustawowych zezwoleń. Usługi świadczone przez osobę posiadającą kwalifikację skierowane są do klientów indywidualnych oraz instytucji realizujących zadania z obszaru: obronności, porządku publicznego, ochrony osób i mienia, sportu strzeleckiego, łowiectwa, utrzymania i renowacji eksponatów zabytkowych, obrotu bronią i amunicją. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może prowadzić szkolenia kompetencji rusznikarza i być instruktorem praktycznej nauki zawodu. Osoba posiadająca kwalifikację “Rusznikarz - dyplom mistrzowski” może świadczyć usługi w ramach prowadzenia własnej działalności, być zatrudnionym w warsztatach rusznikarskich prywatnych, instytucji wojskowych i policyjnych, firm ochroniarskich, klubów sportowych, strzeleckich, firm handlowych prowadzących obrót bronią i amunicją, bezpośrednio w firmach i zakładach zbrojeniowych produkujących broń i amunicję oraz materiały o charakterze wojskowym lub policyjnym. Kwalifikacja potwierdza gotowość do ręcznego wykonywania, naprawy i konserwacji broni pneumatycznej i palnej. Kwalifikacja jest istotna z punktu widzenia realizowania zadań obronnych kraju przez przeznaczone do tych działań służby. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych rusznikarzy wiąże się także z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Jest istotne dla bezpiecznej realizacji zadań strzelectwa myśliwskiego oraz sportowego (w tym organizacji klubów sportowych). Rusznikarze współpracują także z pasjonatami broni sportowej, pneumatycznej i czarno-prochowej oraz właścicielami broni do ochrony osobistej. Potwierdzenie kwalifikacji dyplom mistrzowski w zawodzie rusznikarz wymaga umiejętności w zakresie precyzyjnej obróbki metali i innych metali, a także wiedzy z zakresu estetyki wyrobów rusznikarskich, również w wymiarze historycznym. Dlatego rusznikarze-mistrzowie pełnią ważną w rolę w ochronie dziedzictwa kulturowego, występując w roli ekspertów w zakresie historii oręża podczas tworzenia np. scenariuszy filmowych.
1200
Uzyskaniem kwalifikacji “Rusznikarz - dyplom mistrzowski” mogą być zainteresowane osoby, które: - posiadają świadectwo czeladnicze w zawodzie rusznikarz oraz są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji z wyższym poziomem PRK; - posiadają wykształcenie kierunkowe w zawodach pokrewnych oraz wymagany staż pracy i chciałyby się wyspecjalizować w zawodzie rusznikarz; - są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu; - ukończyły kursy lub szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji broni palnej i pneumatycznej oraz amunicji, chcą poszerzyć swoje kompetencje o typowe umiejętności rusznikarskie; - świadczą usługi rusznikarskie w ramach własnej działalności gospodarczej oraz chcą potwierdzić kwalifikacje; - są zawodowo związane z obsługą, użytkowaniem, produkcją broni i amunicji, chcą poszerzyć swoje umiejętności nabyte w wyniku samodzielnego uczenia się i w praktycznym kontakcie z poszczególnymi działami rusznikarstwa.
Osoba ubiegająca się o kwalifikację rynkową „Rusznikarz – dyplom mistrzowski” musi mieć ukończone 21 lat życia oraz spełniać wymogi zdrowotne określone w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284, z późn. zm.). Kwalifikację rynkową „Rusznikarz – dyplom mistrzowski” mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków, tj. posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego; 2) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; 3) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; 4) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; 5) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; 6) dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1267). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89 ze zm.). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często zupełnie niezwiązanych z wykształceniem i nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Należy także podkreślić, że kwalifikacje czeladnika i mistrza można uzyskać nie tylko w popularnych zawodach. Są one także szansą zachowania kwalifikacji w zawodach unikatowych i rzadko występujących, których wykonywanie wymaga umiejętności traktowanych w kategoriach dorobku kultury niematerialnej. Jak wykazuje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu od 2000 r. wydała 35 dyplomów mistrzowskich w zawodzie rusznikarz, w tym w ostatnich latach - 3 dyplomy w 2016 r.i 4 dyplomy w roku 2017. Dyplomy mistrzowskie pozwalają zachować ciągłość zawodu w kolejnych pokoleniach, są gwarancją podtrzymania wieloletniej tradycji przekazywania kompetencji rzemieślniczych. Stanowią też potwierdzenie wysokiej jakości edukacji rzemieślniczej, realizowanej w relacji mistrz – uczeń. Dają więc szansę przygotowania kadr do szkolenia również w zawodach unikatowych i artystycznych.
Kwalifikacja "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi gotowość do produkowania, naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: - świadectwo czeladnicze w zawodzie 722203 rusznikarz; - dyplomy mistrzowskie w zawodach: - 722204 ślusarz; - 731103 mechanik precyzyjny; - 731104 optyk-mechanik; - 722307 operator obrabiarek skrawających; - 723310 mechanik-monter maszyn i urządzeń; - 731302 metaloplastyk; 731705 rzeźbiarz w drewnie. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje: - MG.02. Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń; - MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych; - MG.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych; - MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń; - MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; - M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń; dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: - 722204 Ślusarz; - 731103 Mechanik precyzyjny; - 731104 Optyk-mechanik; - 722307 Operator obrabiarek skrawających; - 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń; - 325302 Technik optyk; - 311504 Technik mechanik. Osoby posiadające kwalifikację “Rusznikarz - dyplom mistrzowski” w 50% wykonują czynności związane z dyplomami mistrzowskimi w zawodach: ślusarz, mechanik precyzyjny, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń. 60% czynności wykonywanych przez osobę posiadającą kwalifikację “Rusznikarz - dyplom mistrzowski” wchodzi w zakres umiejętności wskazanych dla kwalifikacji dyplom mistrzowski w zawodach: metaloplastyk, który wykonuje operacje spawacza, repusera, szlifierza, grawera, galwanotechnika. 10-15% czynności rusznikarza-mistrza to zakres umiejętności wskazany dla dyplomów mistrzowskich w zawodach: optyk-mechanik, stolarz-snycerz (rzeźbiarz w drewnie). Osoby wykonujące wymienione zawody rzemieślnicze w swojej podstawowej profesji nie zajmują się bronią palną i pneumatyczną.
Zapotrzebowanie na osoby dysponujące uprawnieniami rusznikarskimi będzie rosło wśród osób realizujących zadania obronne, myśliwych, sportowców oraz osób zajmujących się rekonstrukcjami historycznymi. Ilość broni palnej w Polsce jest na razie bardzo mała – ilość jednostek broni palnej na 100 obywateli wynosi prawie 2, a np. w Niemczech ponad 30. Sytuacja ta się zmienia. Rosną umiejętności użytkowników, jak również ilość posiadanej broni. Z związku z czym musi rosnąć liczba osób zajmujących się wytwarzaniem i konserwacją broni. Bardzo ważne jest poważne potraktowanie tematu rzemieślniczych uprawnień rusznikarskich. Włączenie kwalifikacji rusznikarza-mistrza do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest koniecznością.
Osoba posiadająca kwalifikację “Rusznikarz - dyplom mistrzowski” może m.in.: - świadczyć usługi w zakresie produkcji, naprawy i konserwacji broni skierowane do miłośników łowiectwa, kolekcjonerów, policjantów i wojskowych z bronią służbową, służb ochrony, klubów sportowych, pasjonatów broni sportowej, pneumatycznej, czarno-prochowej, broni do ochrony osobistej; - wykonywać części, montaże do celowników optycznych oraz osady do broni; - prowadzić sklepy myśliwskie, sklepy z bronią palną i akcesoriami rusznikarskimi, oferując fachowe doradztwo w dopasowaniu konfiguracji do wymogów poszczególnych dyscyplin strzeleckich; - doradzać w zakresie konserwacji i utrzymywania broni w stanie użyteczności; - wykonywać ekspertyzy broni; - wykonywać okresowe przeglądy techniczne broni i wyrobów rusznikarskich; - wykonywać modyfikacje broni i wyrobów rusznikarskich; - prowadzić doradztwo przy zakupie i doborze broni i urządzeń optycznych; - wyceniać wartość rynkową różnych rodzajów broni; - pełnić funkcje ekspert-doradca np. przy tworzeniu scenografii filmowych. Miejscem pracy rusznikarza może być punkt usługowy lub podmiot produkujący i eksploatujący broń, jej elementy lub amunicję.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego. Wymagania dotyczące metod stosowanych w walidacji: Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się od 1 do 4. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone w zestawach efektów uczenia się od 1 do 6. Wymagania dotyczące zasobów kadrowych: W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej pięć osób: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy ani w przeprowadzaniu egzaminu, ani w ocenianiu i ustalaniu wyniku egzaminu. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: 1) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 2) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo 3) wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: 1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 2) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Wymóg ukończenia kursu pedagogicznego przez przewodniczącego komisji, zastępców przewodniczącego komisji oraz członków komisji uznaje się za spełniony w przypadku, gdy osoby te ukończyły kurs pedagogiczny na instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) obowiązującej przed dniem 1 września 2017 r. Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej dwuletni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia walidacji oraz warunków organizacyjnych i materialnych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia walidacji: Etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24 godz., łącznie w okresie 3 dni. Czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 min i nie dłuższy niż 210 min. Czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 min. Stanowisko egzaminacyjne egzaminu praktycznego musi być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Warunki niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego: – stanowisko sprawdzania bezpieczeństwa i technicznego broni, – stanowisko rozkładania, składania, rozbiórki częściowej i całkowitej broni, – stanowisko obróbki metali skrawaniem (tokarka, frezarka, szlifierka), – stanowisko lutownicze miękkie i twarde, – stanowisko technika-optyka, – stanowisko spawacza, – stanowisko galwanotechnika z urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi, – stanowisko stolarza-snycerza (rzeźbiarza w drewnie), – zestawy niezbędnych narzędzi rusznikarskich, ślusarskich, stolarskich, snycerskich, optycznych itp., – zestawy części zamiennych prostych i specjalistycznych, materiałów chemicznych, metali, drewna i tworzyw sztucznych, – zapasowe zestawy odzieży ochronnej.
Nie dotyczy
Na podstawie Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 6 sierpnia 2019 r., poz. 736).
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Rusznikarz − dyplom mistrzowski” jest gotowa do świadczenia usług z zakresu konstruowania oraz wykonywania broni pneumatycznej i palnej lub jej części metodą obróbki ręcznej oraz maszynowej. Jest także przygotowana do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji broni, a także montażu urządzeń optycznych. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Rusznikarz − dyplom mistrzowski” jest gotowa do wykonywania czynności prowadzących do pozbawiania wyrobów rusznikarskich ich cech użytkowych na podstawie specyfikacji wydanej przez uprawniony instytut techniczny. Jest również przygotowana do przystrzeliwania broni wszystkich typów, w tym dostosowywania urządzeń celowniczych do potrzeb użytkowników broni. W trakcie wykonywania powierzonych zadań posługuje się rysunkiem technicznym i dokumentacją. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Rusznikarz − dyplom mistrzowski” jest gotowa do organizowania i nadzorowania procesów obróbki części broni, maszyn i urządzeń rusznikarskich. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Rusznikarz − dyplom mistrzowski” udziela fachowego doradztwa przy zakupie broni i urządzeń optycznych oraz wycenia wartość rynkową różnych rodzajów broni. Do zadań rusznikarza-mistrza należy także prowadzenie badań i wykonywanie odpowiednich ekspertyz broni i amunicji na potrzeby zainteresowanych osób i instytucji. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Rusznikarz − dyplom mistrzowski” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający mu personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Rusznikarz − dyplom mistrzowski” jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Organizowanie i nadzorowanie procesu wytworzenia lub naprawy broni palnej oraz pneumatycznej5250
22Wytwarzanie broni palnej oraz pneumatycznej5350
33Naprawianie i konserwacja broni palnej i pneumatycznej5300
44Prowadzenie doradztwa i wyceny w zakresie broni palnej oraz pneumatycznej5100
55Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100
66Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników5100

Wyświetlone 1-2 z 2.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

bezterminowo
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca